dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o utajení důvěrných informací - spolupráce na projektu

15.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2 Vzor – Smlouva o utajení důvěrných informací – spolupráce na projektu

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková

Smlouva o utajení důvěrných informací

(dále jen „Smlouva”)

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

ABCD, s. r. o.

se sídlem Horní 1112, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 321 45 589

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12458

zastoupená Ing. Janem Zeleným, jednatelem

(dále jen „Zadavatel”)

a

XYZ, a. s.

se sídlem Na Nádvoří 4875, Praha 4, PSČ 148 00

IČO: 569 65 745

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22548

zastoupená Ing. Pavlínou Krásnou, předsedkyní představenstva

(dále jen „Účastník řízení”)

(oba dále společně jen ”Smluvní strany“)

I.

1.1 Smluvní strany dne …… uzavřely smlouvu o spolupráci na projektu …………, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, na základě které se zavázaly spolupracovat na projektu …………… (dále jen „Projekt”).

1.2 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci jejich spolupráce na Projektu si budou navzájem poskytovat informace a data nezbytná pro Projekt, zejména informace a data týkající se jejich stávajících a potenciálních zákazníků a obchodních partnerů, povahy a charakteristiky stávajících a zamýšlených produktů, technologií, procesů, vybavení, postupů, metod a konceptů, informace související s obchodními plány, výrobními, prodejními a marketingovými metodami a další informace a data s tím související, případně jiná data, která jsou součástí Obchodního tajemství jedné ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 504 OZ.

1.3 Smluvní strany se tímto dohodly a zavazují se, že uchovají v tajnosti veškeré informace, data a materiály v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu či nosiči, které byly nebo budou v souvislosti s Projektem zpřístupněny nebo učiněny dostupnými kteroukoliv Smluvní stranou druhé Smluvní straně a které nejsou běžně dostupné v rámci dané obchodní oblasti nebo které jedna ze Smluvních stran označí jako ”TAJNÉ“, „DŮVĚRNÉ”, ”CONFIDENTIAL“ nebo jiným označením s odpovídajícím nebo podobným významem, jakož i informace o samotné spolupráci Smluvních stran na Projektu a o jejím obsahu (dále jen ”Důvěrné informace“).

1.4 Smluvní strany jsou oprávněny užít Důvěrné informace pouze pro účely spolupráce na Projektu, a zavazují se, že nezneužijí Důvěrné informace pro vlastní potřebu nebo pro potřeby třetích osob ani je neužijí v rozporu se zájmy Druhé Smluvní strany. Smluvní strany se zejména výslovně zavazují, že nevyužijí získané Důvěrné informace ke kontaktování zákazníků druhé Smluvní strany, a že tímto způsobem nijak nenaruší klientelu druhé Smluvní strany.

1.5 Poskytnutí Důvěrných informací druhé Smluvní straně nezakládá vlastnické právo, práva duševního vlastnictví, ani jiná práva k Důvěrným informacím, s výjimkou práv vyplývajících z této Smlouvy.

1.6 V případě předávání Důvěrných informací prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se smluvní strany zavazují vynaložit veškeré možné úsilí k zabránění úniku Důvěrných informací, zejména se zavazují nepoužívat pro přenos Důvěrných informací nezabezpečené prostředky komunikace na dálku (například nešifrované protokoly sítě internet) a pro přenos Důvěrných informací použijí vždy šifrování či jinou vhodnou formu zabezpečení jejich přenosu. V případě využití elektronického úložiště se smluvní strany zavazují zajistit maximální možnou ochranu proti přístupu neoprávněných osob k tomuto úložišti (například zabezpečení heslem či dvoufaktorovým ověřením). Smluvní strany se zavazují dodržovat podle svého nejlepšího vědomí a s ohledem na své možností i jiné vhodné zásady kyberbezpečnosti.

1.7 Smluvní strany jsou oprávněny zpřístupnit Důvěrné informace pouze těm členům svého statutárního orgánu nebo těm svým interním zaměstnancům, kteří s ohledem na spolupráci na Projektu potřebují Důvěrné informace znát, a to pouze v nezbytném rozsahu. Smluvní strany jsou zároveň povinny informovat tyto osoby o důvěrné povaze Důvěrných informací a o závazku utajení vyplývajícím z této Smlouvy, a zavazují se přijmout veškerá rozumná opatření, aby zajistily, že tyto osoby budou plnit závazek utajení sjednaný v této Smlouvě. Poruší-li povinnost uchovávat v tajnosti Důvěrné informace jakákoliv z uvedených osob, které Účastník řízení zpřístupní Důvěrné informace, odpovídá za toto porušení Účastník řízení, jako by se porušení dopustil sám.

1.8 Závazek utajení dle této Smlouvy se neuplatní v případě, kdy zákon nebo nařízení příslušného soudu nebo správního orgánu vyžaduje zpřístupnění Důvěrných informací, ovšem Smluvní strana je povinna o této skutečnosti předem informovat druhou Smluvní stranu a respektovat rozumné a ospravedlnitelné komentáře a požadavky druhé Smluvní strany, pokud jde o povahu, rozsah a detail Důvěrných informací, které mají být zpřístupněny podle zákona nebo nařízení příslušného soudu nebo správního orgánu, a eventuálně je povinna spolupracovat s druhou Smluvní stranou a poskytnout jí rozumnou součinnost při jakékoliv snaze o patřičnou ochranu Důvěrných informací.

1.9 Na písemnou žádost Zadavatele v jakémkoliv případě a v jakékoliv fázi Projetku či navázané obchodní spolupráce Účastník řízení vrátí Zadavateli veškerou dokumentaci, zápisky, poznámky, data či prohlášení jakékoliv povahy, včetně veškerých kopií anebo výpisů a zničí a učiní nepoužitelnými veškeré dokumenty a materiály v elektronické podobě, které jsou nebo byly v držení Účastníka řízení nebo pod jeho kontrolou, a které jsou vlastnictvím Zadavatele nebo které obsahují

 
Nahrávám...
Nahrávám...