dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o tiché společnosti

5.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.21.1
Vzor - Smlouva o tiché společnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, a. s.

se sídlem Nevanova 2345, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00

IČO: 123 45 432

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12345

jednající panem Tomášem Komárkem, předsedou představenstva

(dále jen "Podnikatel")

a

Kamil Vopička

nar. 28. 2. 1956

bytem Praha 8, Kropáčkova 12, PSČ 123 00

(dále jen "Tichý společník")

(Podnikatel a Tichý společník dále společně také jako "Smluvní strany" a každý jednotlivě také jako "Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2747 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), tuto

smlouvu o tiché společnosti
I.

1.1 Podnikatel je výrobcem zařízení na zpracování odpadů a má zájem rozšířit své výrobní kapacity a zajistit rozvoj společnosti na trhu.

1.2 Tichý společník má k dispozici ve svém výlučném vlastnictví potřebné finanční prostředky a má zájem na jejich výhodném a bezpečném zhodnocení.

1.3 Předmětem a účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých:

  • Tichý společník poskytne Podnikateli peněžitý vklad a bude se jím podílet na podnikání Podnikatele;

  • Podnikatel bude vyplácet Tichému společníkovi podíl na zisku.

II.
Vklad tichého společníka

2.1 Tichý společník se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout Podnikateli peněžitý vklad ve výši 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých) (dále také jako "Vklad").

2.2 Tichý společník se zavazuje zaplatit Vklad bezhotovostním převodem na účet Podnikatele, č. ú. 1234657/0100 vedený u Komerční banka, a. s., a to do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Okamžikem připsání peněžních prostředků na účet Podnikatele přechází vlastnické právo k peněžním prostředkům na Podnikatele.

2.3 V případě, že Tichý společník neuhradí Vklad Podnikateli ve sjednané lhůtě, je Podnikatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.4 Tichý společník se podílí Vkladem na podnikání Podnikatele v celém rozsahu.

2.5 Podnikatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy nezmění předmět svého podnikání, nepožádá o vydání dalšího živnostenského oprávnění ani nezačne provozovat jinou podnikatelskou činnost na základě zvláštních předpisů bez předchozího písemného souhlasu Tichého společníka. Pro případ porušení této povinnosti se Podnikatel zavazuje zaplatit Tichému společníkovi smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tichý společník je současně oprávněn tuto smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.

2.6 Tichý společník není povinen navýšit svůj Vklad po dobu trvání účinnosti této smlouvy. Tichý společník není oprávněn požadovat vrácení Vkladu po dobu účinnosti této smlouvy.

III.
Podíl Tichého společníka na zisku

3.1 Tichý společník má právo na podíl z ročního čistého zisku Podnikatele ve výši 10 %.

3.2 Tichý společník bere na vědomí, že Podnikatel vytváří v souladu se stanovami rezervní fond ze zisku běžného účetního období po zdanění, který je vykázán v řádné účetní závěrce. Podnikatel je v době podpisu této smlouvy v souladu se stanovami povinen každý rok doplnit rezervní fond o částku 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 15 % základního kapitálu Podnikatele. Základní kapitál Podnikatele činí v době podpisu této smlouvy 15 000 000 Kč (slovy patnáct milionů korun českých). V současné době je na účtu rezervního fondu vykázána částka 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Podnikatel není oprávněn po dobu trvání této smlouvy zvýšit částku rezervního fondu. V případě, že by valná hromada Podnikatele o této změně rozhodla, je Tichý společník oprávněn tuto smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.

3.3 Právo na výplatu podílu Tichého společníka vzniká do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky a jejího projednání valnou hromadou Podnikatele. Vklad tichého společníka se nezvyšuje o jeho podíl na zisku, který nevybere.

3.4 V případě, že Podnikatel dosáhne v podnikání ztrátu, je podíl Tichého společníka na ztrátě 10 %. O částku ztráty se zkracuje Vklad Tichého společníka. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v dalších letech podnikání se Vklad Tichého společníka, snížený v důsledku ztráty, zvyšuje z nároku na podíl na zisku, a to až do dosažení původní výše Vkladu. Nárok na výplatu podílu na zisku tak vznikne Tichému společníkovi teprve po dosažení původní výše Vkladu.

3.5 Podnikatel se zavazuje vypracovat účetní závěrku nejdéle do konce března každého kalendářního roku. Podnikatel se dále zavazuje svolat valnou hromadu a předložit jí k projednání účetní závěrku do konce května každého kalendářního roku. V případě, že Podnikatel nevypracuje ve stanoveném termínu účetní závěrku nebo nesvolá valnou hromadu za účelem schválení účetní závěrky nebo v případě, že valná hromada účetní závěrku neprojedná, je Tichý společník oprávněn tuto smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Zároveň vzniká tichému společníkovi právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 400 000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých).

3.6 Pro případ prodlení Podnikatele s výplatou podílu na zisku si Smluvní strany sjednávají  smluvní pokutu ve výši 12 % p. a. z dlužné částky.

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1 Tichý společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů Podnikatele. Podnikatel je povinen poskytnout Tichému společníkovi na jeho žádost podrobné či doplňující informace k obchodním dokladům a příslušným obchodům, které uskutečnil v době trvání této smlouvy.

4.2 Podnikatel je povinen vydat Tichému společníkovi

 
Nahrávám...
Nahrávám...