dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupní

6.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1
Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupní

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Jan Novák

nar. 18. 5. 1965

bytem Kladno, Benešovská 12, PSČ 272 01

(dále jako "Budoucí prodávající" na straně jedné)

a

Zahrady, s. r. o.

IČO: 234 54 345

se sídlem Praha 9, Kolbenova 1294/12, PSČ 193 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 13456

zastoupená Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jako "Budoucí kupující" na straně druhé)

(Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále také společně jako "Smluvní strany" nebo každý samostatně jako "Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), tuto

smlouvu o smlouvě budoucí kupní
I.

1.1 Budoucí prodávající je výlučným vlastníkem zahradního traktoru zn. Husqvarna, CT 126, rok výroby 2014, který nabyl za pořizovací cenu 46 000 Kč včetně DPH (dále jako "Zahradní traktor").

1.2 Budoucí kupující má zájem o koupi Zahradního traktoru. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých v budoucnu uzavřou Budoucí prodávající a Budoucí kupující kupní smlouvu, na základě které se Budoucí kupující stane vlastníkem Zahradního traktoru.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je povinnost Budoucího prodávajícího uzavřít na základě výzvy Budoucího kupujícího kupní smlouvu, na základě které Budoucí prodávající prodá Budoucímu kupujícímu Zahradní traktor za kupní cenu ve výši 20 000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Odsouhlasené znění kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jako "Kupní smlouva"). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že doposud Smluvním stranám neznámé vytečkované údaje v Kupní smlouvě budou ke dni jejího podpisu doplněny dle skutečnosti.

2.2 Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu ve lhůtě do deseti pracovních dní ode dne učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy Budoucím kupujícím způsobem dle odst. 4.1 této Smlouvy. Budoucí kupující je přitom povinen učinit tuto výzvu nejpozději do 31. 5. 2019.

2.3 V případě, že Budoucí prodávající poruší svou povinnost uzavřít Kupní smlouvu, zavazuje se na písemnou výzvu Budoucího kupujícího uhradit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Budoucího kupujícího na náhradu škody.

III.
Kupní cena, předání zahradního traktoru

3.1 Budoucí prodávající a

 
Nahrávám...
Nahrávám...