dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o převodu listinné akcie na jméno

15.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.1
Vzor – Smlouva o převodu listinné akcie na jméno

Mgr. Jana Rejtarová

VORMEO, a. s.

IČO: 012 34 567

Se sídlem: Poštovní 302, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 01012

zastoupená: Igorem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen jako "převodce“)

a

Jméno a příjmení: Vítězslav Malý

Datum narození: 6. dubna 1965

Trvale bytem: Nádražní 15/1, 323 00 Plzeň

(dále jen jako "nabyvatel“)

(převodce a nabyvatel dále společně též jako "smluvní strany)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1103 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o převodu listinné akcie na jméno
I.

1.1 Převodce prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti Doug Management, a. s., IČO 013 98 765, se sídlem 155 00 Praha 5, Čajkovského 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1986 (dále jen "společnost").

2.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 48 kusů listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, označené pořadovými čísly 001 až 048. Vlastníkem všech akcií společnosti je převodce.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek převodce převést na nabyvatele 24 kusů listinných akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, s pořadovými čísly 001 až 024 (dále jen "Akcie") a závazek nabyvatele Akcie do svého vlastnictví přijmout.

2.2 Za účelem splnění závazku k převodu Akcií dle předchozího odstavce převodce vyznačí na Akcie v souladu s ust. § 269 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, rubopis, v němž jednoznačně identifikuje nabyvatele dle této smlouvy a Akcie obsahující rubopis předá nabyvateli, to vše do 10 dnů ode dne zaplacení kupní ceny dle čl. III této smlouvy.

2.3 Vlastnické právo k Akciím bude převedeno rubopisem a touto smlouvou, a to k okamžiku předání Akcií s vyznačeným rubopisem nabyvateli. O předání Akcií bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

2.4 K účinnosti převodu Akcií vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení Akcií společnosti.

 
Nahrávám...
Nahrávám...