dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o dílo - údržba a správa SW a HW vybavení

30.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.2
Vzor – Smlouva o dílo – údržba a správa SW a HW vybavení

Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s. r. o.

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen "Smlouva")

ABC, s. r. o.

IČO: 123 45 678

sídlem ...

společnost zapsaná u Krajského soudu v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená ...

/ podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku ...

(dále jen "Objednatel")

a

DEF, s. r. o.

IČO: 789 65 123

sídlem ...

společnost zapsaná u Krajského soudu v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená ...

/ podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku ...

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen "Smluvní strany")

I.
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo spočívající v údržbě a správě SW a HW vybavení a zařízení Objednatele (dále jen "Vybavení"), a to vždy dle konkrétní potřeby a pokynů Objednatele (dále jen "Dílo"). Smluvní strany prohlašují, že dílem se rozumí především instalace a aktualizace běžného softwaru, zajišťování funkčnosti softwaru a hardwaru, oprava hardwaru či výměna jeho dílčích částí, správa tiskáren a jiného příslušenství hardwaru, synchronizace emailových schránek, zálohování dat a případně další činnosti týkající se Vybavení dle dohody Smluvních stran.

II.
Projev vůle Smluvních stran

2.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provádět Dílo řádně a včas v dohodnutých termínech a Objednatel se zavazuje platit za to Zhotoviteli sjednanou cenu Díla podle podmínek této Smlouvy.

III.
Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo na své nebezpečí.

3.2 Při provádění Díla bude Zhotovitel postupovat samostatně s potřebnou odbornou péčí, v průběhu provádění Díla je však vázán dodatečnými pokyny Objednatele.

3.3 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn použít pro provádění Díla jinou osobu (subdodavatele). Objednatel je oprávněn požadovat provedení Díla nebo jeho části jiným subdodavatelem, pokud bude mít důvodné pochybnosti o řádném nebo včasném provedení Díla nebo jeho části Zhotovitelem.

3.4 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla konzultovat s Objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo problémy, a to neprodleně jakmile se vyskytnou.

3.5 Zhotovitel je povinen sledovat technologický vývoj v oblasti IT a počínat si vždy tak, aby nedocházelo k ohrožení oprávněných zájmů Objednatele, jeho Vybavení, dat, nebo jiného majetku, pokud to vzhledem k okolnostem lze na Zhotoviteli spravedlivě požadovat. Zhotovitel je povinen Objednateli navrhovat vhodná řešení či postupy vedoucí ke zvýšení ochrany či funkčnosti Vybavení, dat nebo jiného majetku Objednatele vždy, kdy možnost či potřeba takového řešení či postupu vyjde najevo.

3.6 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškeré podklady a informace potřebné k provádění Díla, které si Zhotovitel vyžádá. Objednatel odpovídá za správnost jím poskytnutých podkladů.

3.7 Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou součinnost nutnou k naplnění předmětu této Smlouvy, vznikne-li taková potřeba.

IV.
Provádění Díla a odpovědnost za vady Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo řádně a včas dle pokynů Objednatele.

4.2 Objednatel je oprávněn provádění Díla průběžně kontrolovat a dávat Zhotoviteli případné pokyny k provádění Díla.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů a případně i na nevhodnou povahu materiálů, které by zejména mohly vést ke škodě Objednatele nebo k tomu, že Dílo nebude prováděno řádně nebo nebude mít požadované nebo jinak dosažitelné vlastnosti.

4.4 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, je oprávněn požadovat pozastavení provádění Díla až do odstranění závadného stavu a požadovat na Zhotoviteli nápravu a aby nadále prováděl Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou.

4.5 V případě, že Zhotovitel při plnění svých povinností podle této Smlouvy zakoupí pro Objednatele určitou věc, kterou následně použije k provádění Díla, aplikují se přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkající se koupě. V takovém případě Zhotovitel ohledně zakoupené věci vystupuje jako prodávající a Objednatel jako kupující; Zhotovitel má potom nárok na zaplacení kupní ceny ve stejné výši, za kterou věc pořídil, a naopak v takovém rozsahu nemá nárok na náhradu užitečně vynaložených nákladů ve smyslu odst. 4.5 této Smlouvy.

4.6 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které existují v době předání Díla Objednateli. Objednatel je povinen oznámit jakékoli vady předaného Díla bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 12 (dvanácti) měsíců ode dne převzetí Díla.

V.
Záruka

5.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku na provedené Dílo po záruční dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne předání Díla Objednateli, s výjimkou těch částí Díla, u kterých jejich výrobce nebo prodejce poskytuje záruku s jinou délkou záruční doby; v takovém případě Zhotovitel ohledně příslušné části Díla poskytuje Objednateli záruku se záruční dobou shodnou, jako je záruční doba stanovená výrobcem či prodejcem. Pokud v rámci provádění Díla dojde k opravě, výměně, úpravě či aktualizaci Vybavení nebo některé jeho části, záruční doba počíná v rozsahu takto opraveného, vyměněného, upraveného či aktualizovaného Vybavení nebo některé jeho části běžet vždy znovu ode dne předání takového Vybavení nebo některé jeho části Objednateli.

5.2 Zhotovitel zejména zaručuje Objednateli, že po celou záruční dobu bude Dílo bez vad a bude mít sjednané vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé či očekávatelné s ohledem na dohodnutý předmět a kvalitu Díla. Objednatel je oprávněn vadu vyskytnutou v rámci záruční doby oznámit Zhotoviteli kdykoliv v průběhu záruční doby.

5.3 Záruka se nevztahuje na vady Díla vzniklé z důvodu na straně Objednatele nebo v důsledku činnosti třetí osoby, která se nedala předpovídat a které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré řádné péče zabránit; Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že takovou činností třetí osoby se rozumí zejména infikace takovým počítačovým virem, který je schopen prorazit standardně prodávané antivirové programy.

5.4 V případě, že Dílo bude vykazovat vady funkčnosti, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat odstranění těchto vad. V takovém případě je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů od oznámení vady; není-li s ohledem k okolnostem možné vadu odstranit, je Zhotovitel povinen navrhnout konkrétní způsob řešení vedoucí k odstranění vady tak, aby Vybavení bylo nejpozději do 7 (sedmi) dnů od oznámení vady opět zcela funkční.

5.5 V případě, že Zhotovitel v rozporu s odst. 5.4 této Smlouvy včas neodstraní vady Díla nebo včas nenavrhne konkrétní způsob řešení vedoucí k odstranění vad, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

 
Nahrávám...
Nahrávám...