dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)

13.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.14.2
Vzor - Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

.............................................................................................................

se sídlem ..............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................

jehož jménem jedná .............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

.............................................................................................................

nar.: .....................................................................................................

bytem: ..................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce"), tuto

dohodu o prohloubení kvalifikace
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Předmětem této dohody je zejména stanovení podmínek pro prohloubení kvalifikace zaměstnance pro vykonávanou práci u zaměstnavatele a zejména závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v odst. 4.1. této dohody.

1.3 Zaměstnanec se za účelem prohloubení kvalifikace zúčastní školení v oblasti ........................, které se uskuteční formou školení a následné závěrečné zkoušky, jak je specifikováno v příloze této dohody (dále jako "školení").

II.

2.1 Zaměstnavatel prohlašuje, že má zájem na prohloubení kvalifikace zaměstnance formou školení s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané náklady na toto školení přesahují částku 75 000 Kč, dohodli se se zaměstnancem na uzavření této kvalifikační dohody.

2.2 Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje umožnit zaměstnanci účast na školení a na nezbytné přípravě (studiu) ke složení závěrečné zkoušky, a to v rozsahu, termínech a místech stanovených v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí, nebo na základě pozdější dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozpisu termínů školení a závěrečných zkoušek určenému poskytovatelem školení.

2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že účast zaměstnance na školení, jakož i nezbytné studium za účelem prohloubení kvalifikace v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této dohody, je výkonem práce zaměstnance a náleží za něj zaměstnanci mzda.

2.4 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši .................. Kč (slovy: ..................... korun českých). Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnanci náklady účelně vynaložené v

 
Nahrávám...
Nahrávám...