dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Dohoda o převodu kmenového listu

5.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3.4
Vzor – Dohoda o převodu kmenového listu

JUDr. Dita Komárková

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Jan David,

narozen dne 22. února 1965,

trvale bytem Pod lesem 4,

Ostrava, PSČ 709 00,

(dále jen "Převodce")

a

ALBA, s. r. o.,

se sídlem Pražská 65,

Hradec Králové, PSČ 500 03,

IČO: 126 33 987,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 11115, zastoupená Petrem Oráčkem, jednatelem,

(dále jen "Nabyvatel")

(Převodce a Nabyvatel budou dále v této smlouvě označováni jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany")

tímto uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

dohodu o převodu kmenového listu

(dále jen "Dohoda")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Převodce je společníkem společnosti ABC, spol. s r. o., se sídlem Lázeňská 22, Liberec, PSČ 460 01, IČO: 465 01 022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Liberci, sp. zn. C 11456 (dále jen "Společnost").

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a je ke dni podpisu této Smlouvy zcela splacen.

1.3 Převodce je výlučným vlastníkem 40% podílu ve Společnosti, na který připadá plně splacený vklad ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do základního kapitálu Společnosti a který je podílem základním, s nímž společenská smlouva Společnosti nespojuje žádná zvláštní práva ani povinnosti (dále jen "Podíl").

1.4 Podíl Převodce je představován kmenovým listem č. 00005 (dále jen "Kmenový list“).

1.5 Převodce tímto projevuje svoji vůli převést a Nabyvatel svoji vůli koupit Kmenový list v souladu a za podmínek stanovených níže touto Smlouvou.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Převodce touto Dohodou převádí Kmenový list specifikovaný v odst. 1.4 této Dohody na Nabyvatele, spolu se všemi právy, výhodami a závazky z něj plynoucími, za smluvní cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III této Dohody.

2.2 Nabyvatel Kmenový list kupuje a přejímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Převodci smluvní cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III této Dohody.

III.
Cena a platební podmínky

3.1 Cena Kmenového listu je stanovena dohodou Smluvních stran a činí 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) (dále jen "Cena za převod").

3.2 Cena za převod bude zaplacena Převodci bankovním převodem na účet č. CZ 22 4500 0101 6963 9171 vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od podpisu této Dohody.

IV.
Převod kmenového listu

4.1 Při podpisu této Dohody Převodce rubopisuje Kmenový list ve prospěch Nabyvatele v následujícím znění: "Na řad obchodní společnosti ALBA, s. r. o., se sídlem Pražská 65, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 126 33 987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

 
Nahrávám...
Nahrávám...