dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Dohoda o používání vozidla

12.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.13.1 Vzor - Dohoda o používání vozidla

Ing. Jan Bonaventura

DOHODA

ze dne …………

o poskytnutí služebního auta zaměstnavatelem zaměstnanci k používání
pro služební i soukromé účely

Zaměstnavatel:

…………

Zaměstnanec:

…………

uzavírají tuto dohodu

o používání služebního silničního motorového vozidla SPZ …….. a čísla technického průkazu UD ……., viz předávací protokol, pro služební i soukromé účely

od ... 2012 na dobu neurčitou

Vstupní cena vozidla: …… Kč vč. DPH

Touto dohodou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, za níže uvedených podmínek, služební motorové vozidlo do užívání a zaměstnanec toto vozidlo přijímá. Služební motorové vozidlo je zaměstnanci poskytnuto především za účelem řádného plnění povinností, vyplývajících z jeho pracovního poměru s tím, že zaměstnavatel přiznává zaměstnanci právo používat vozidlo pro

soukromé účely.

I.
Podmínky používání

1.1 Zaměstnavatel je oprávněn za použití vozidla zaměstnanci měsíčně účtovat částku …… Kč (slovy ….. korun českých) plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Tuto částku bude zaměstnavatel zaměstnanci srážet ze mzdy za příslušný kalendářní měsíc.

1.2 Pro účely výpočtu zálohy na daň z příjmů se v souladu s platnými daňovými předpisy považuje za příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla částka ve výši 1 % pořizovací ceny vozidla snížená o měsíční úplatu za použití vozidla podle předchozího odstavce. Součástí pořizovací ceny je i technické zhodnocení vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se z pořizovací ceny u původního vlastníka. Tato částka se přičítá k základu daně z příjmu.

1.3 Zaměstnanec souhlasí se srážením částky odpovídající ceně PHM spotřebované při soukromých jízdách. Srážku vypočte zaměstnavatel na základě podkladů poskytnutých zaměstnancem. Zaměstnanec má právo sraženou částku rozporovat dle pravidel obsažených v interní směrnici pro používání služebních motorových vozidel a má nárok na vrácení částky, která mu byla sražena neoprávněně. Pokud zaměstnanec neprokáže množství a cenu PHM spotřebovaných při soukromých jízdách, tj. neodevzdá do 15. dne následujícího měsíce vyplněnou evidenci jízd finanční účtárně, může společnost považovat všechny čerpané pohonné hmoty jako PHM spotřebované při soukromých jízdách a srazit příslušnou částku včetně DPH ze mzdy zaměstnance.

II.

2.1 Zaměstnanec se zavazuje řídit se směrnicí pro používání služebních motorových vozidel:

  • řádně vést evidenci jízd, předvést vozidlo k ověření jeho stavu kdykoliv na požádání oprávněného zaměstnance,

  • každý měsíc provádět vyúčtování nákladů na provoz svěřeného služebního motorového vozidla podle pokynů zaměstnavatele,

  • podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám, řidičským školením a přezkoušením,

  • udržovat vozidlo v řádném technickém stavu, pečovat o jeho údržbu a čistotu, hlásit potřebu oprav a

 
Nahrávám...
Nahrávám...