dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Darovací smlouva (peněžitá částka)

21.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Vzor – Darovací smlouva (peněžitá částka)

Mgr. Jana Rejtarová

František Plekanec,

nar. 24. listopadu 1927,

trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00

(dále jen jako "Dárce")

a

Jindřich Plekanec,

nar. 30. listopadu 1960,

trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00

(dále jen jako "Obdarovaný")

(dárcce a obdarovaný dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

darovací smlouvu
I.

1.1 Dárce se touto smlouvou zavazuje bezplatně převést do vlastnictví Obdarovaného peněžní částku ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Obdarovaný se zavazuje částku uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku do svého výlučného vlastnictví přijmout.

1.3 Dárce se zavazuje poukázat částku uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku na účet

 
Nahrávám...
Nahrávám...