dnes je 11.6.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor B: Smlouva o vkladu podniku

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o vkladu podniku

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Smlouva o vkladu podniku


Michal Svoboda
nar. dne 31. 12. 1976
bytem Rooseveltova 7, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00
(dále také jako "Vkladatel“ na straně jedné)

a

ABC, s.r.o.
IČO: 123 45 678
se sídlem Dejvická 12, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 123456
jejímž jménem jedná Jan Novák, jednatel

(dále jako "Společnost“ na straně druhé)

(Vkladatel a Společnost dále společně také jako "smluvní strany“ a každý samostatně také jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 odst. 5 ve spojení s § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), tuto


smlouvu o vkladu podniku


I.
Preambule

 1. Vkladatel je podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pod IČO: ..., s místem podnikání ..., PSČ: ... (dále jako "Živnost“).

 2. Valná hromada Společnosti rozhodla dne ... ve formě notářského zápisu NZ .../2013, N .../2013 (dále jako "Rozhodnutí valné hromady“) podle § 143 odst. 3 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 200 000 Kč o částku ... Kč na výslednou výši ... Kč, a to nepeněžitým vkladem Vkladatele.

 3. Na základě Rozhodnutí valné hromady převzal Vkladatel dne ... závazek k nepeněžitému vkladu, a to písemným prohlášením dle § 143 odst. 6 obchodního zákoníku.

 4. Vkladatel má v úmyslu vložit do základního kapitálu Společnosti jako nepeněžitý vklad svůj podnik, jak je definován níže v čl. II. této smlouvy.

 5. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.


II.
Předmět nepeněžitého vkladu

 1. Předmětem nepeněžitého vkladu Vkladatele je jeho podnik. Podnikem Vkladatele se ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání spočívajícího v provozování Živnosti. K podniku Vkladatele náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří Vkladateli jako podnikateli a slouží k provozování podniku Vkladatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit.

 2. Podnik je popsán, specifikován a ohodnocen znaleckým posudkem znalce ..., IČO: ..., místem podnikání ..., č. ... ze dne ... (dále jako "Znalecký posudek“). Znalec byl jmenován pro účely ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Městského soudu v Praze, č. j. ... ze dne ..., které nabylo právní moci dne .... Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem znaleckého posudku podrobně obeznámeny.

 3. Součástí Podniku je dle Znaleckého posudku nemovitost – budova č. p. ... nacházející se na pozemku parc. č. ..., katastrální území ..., obec ... a pozemek parc. č. ..., katastrální území ... obec ... (dále jako "Nemovitost“). S ohledem na tuto skutečnost je součástí této smlouvy písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku.


III.
Hospodářská využitelnost předmětu vkladu

 1. Smluvní strany prohlašují, že Podnik je jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku majetkem, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, neboť byla na základě Znaleckého posudku stanovena na částku ... Kč.

 2. Smluvní strany dále prohlašují, že je Podnik ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem, který může Společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, neboť Podnik spočívá v provozování Živnosti, která je totožná s předmětem podnikání Společnosti.

 3. Smluvní strany dále prohlašují, že jednatel Společnosti předložil valné hromadě písemnou zprávu podle § 143 odst. 6 ve spojení s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které uvedl, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, a dále popsal důvody zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a odůvodnil výši nepeněžitého vkladu.


IV.
Předání Podniku

 1. Vkladatel vkládá s účinností ke dni ... do Společnosti Podnik a převádí na ni vlastnické právo k Podniku. Společnost s účinností ke dni ... Podnik

 
Nahrávám...
Nahrávám...