dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výzva č. 35 "Školení je šance" - jak připravit projektovou žádost Benefit 7

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva č. 35 „Školení je šance“ - jak připravit projektovou žádost Benefit 7

Jaký typ žádosti a dokumentů potřebuji a jak mám postupovat?

Následují text je koncipován jako soubor doporučení, která by měla pomoci žadateli vyplnit projektovou žádost. Zaměřujeme se na aplikaci BENEFIT7 kterou přímo aplikujeme na výzvu č. 35 „Školení je šance“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. O výzvě jsme již informovali v rámci info e-mailů našeho průvodce a v první části této kapitoly. Připomeňme jen, že se jedná o dotační titul určený pro podnikatelské subjekty (zaměstnavatele), kteří hodlají realizovat vzdělávání zaměstnanců. Např. odborné vzdělávání, tvorbu podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, apod. Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy. Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová skupina, avšak v odůvodněných případech (např. dopravní dostupnost) může být projekt realizován i v Praze.

Ještě před tím, než žadatel přistoupí k vyplňování projektové žádosti, musí učinit několik nezbytných kroků. Jedním z nich je sběr informací o daném dotačním titulu. Ke každému dotačnímu titulu existuje samostatná dokumentace, která zahrnuje zpravidla:

- Oznámení o vyhlášení kola výzvy. Oznámení o vyhlášení kola výzvy obsahuje vyhlašovatele výzvy, název a registrační číslo dotačního titulu, povahu a územní určení podporovaných aktivit, plnou adresu webových stránek, kde je možné nalézt veškerou dokumentaci k výzvě (Pokyny pro žadatele včetně všech příloh), přesnou adresu a termín (den a hodina) pro předkládání žádostí. Pro náš dotační titul je tento dokument k dispozici na následujících webových stránkách: http://www.esfcr.cz/file/7367/.

- Pokyny pro žadatele. Pokyny pro žadatele jsou vypracovávány pro každé kolo výzvy. Skládají se z obecné části a specifické části. Pokyny pro žadatele vysvětlují účel (zaměření) kola výzvy, definují postupy pro podávání žádosti a požadavky na její přílohy, dále stanovují kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti. Pokyny poskytují rovněž informace o smluvních podmínkách platných pro vybrané žadatele (konečné uživatele) a postupy závazné pro realizaci akce. V přílohách Pokynů pro žadatele jsou pokyny pro vyplnění žádosti, tabulka pro rozpočet a zdroje financování včetně příslušných komentářů, hodnotící tabulka obsahující výběrová kritéria, přehled monitorovacích ukazatelů a standardní Smlouva o financování akce. Pro náš dotační titul je tento dokument k dispozici na následujících webových stránkách: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz.

- Pokyny pro vyplňování webové aplikace. K vyplňování internetové aplikace BENEFIT7 není nutné disponovat obsáhlými znalostmi o programech a informačních technologiích, ale raději doporučuji postupovat podle pokynů, aby nedošlo ke zbytečným chybám. Pro náš dotační titul je tento dokument k dispozici na následujících webových stránkách: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz.

Po prostudování výše uvedených dokumentů je důležité mít přehled o jednotlivých termínech stanovených výzvou pro podání žádosti o poskytnutí dotace, zejména o časovém intervalu pro předložení této žádosti. Žadatel by měl zvážit časovou náročnost zpracování podkladových materiálů k žádosti o poskytnutí dotace a všech vyžadovaných příloh. Současně je vhodné stanovit si dostatečnou časovou rezervu pro kompletaci a kontrolu projektové žádosti těsně před jejím odevzdáním. Po zvážení časových možností je na posouzení žadatele, zda žádost předloží v rámci vyhlášené výzvy, nebo vyčká na vyhlášení další výzvy v dané oblasti podpory. V našem případě je zatím dostatek času. Uzávěrka výzvy č. 35 „Školení je šance“ je plánována na 31. 12. 2009.

Dále je nutné také identifikovat projektový záměr, který bude později podrobně rozpracován. Již na samotném začátku - tedy při identifikaci projektového záměru - by do procesu měly být zapojeny všechny relevantní subjekty, které se budou podílet na pozdější realizaci projektu. Také je nutné stanovit jasné cíle projektu, aktivity ke jejich dosažení, případně zevrubný časový harmonogram. Žadatel by si měl také přesně vyjasnit předmět projektu, případně právní formu žadatele a zapojení partnerů.

Následně můžeme přistoupit k samotnému vyplnění žádosti. Jak již jsme uváděli žádost o dotaci v daném dotačním programu se zpracovává v systému BENEFIT7 (elektronická žádost) na webových stránkách www.eu-zadost.cz. Webová aplikace BENEFIT7 je určena pro podávání žádostí o poskytnutí dotace a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele a Řídícího orgánu programu. Aplikaci je možné vyplňovat pouze on-line přes internet. Výhodou tohoto postupu je, že není nutné a ani možné, ukládat žádost na osobním počítači a na zpracování žádosti se může podílet více osob (např. pracovníci instituce, konzultant, apod.). Žádost je možné v systému průběžně ukládat (tlačítko Uložit v dolní části obrazovky, neplést s tlačítkem Finalizace v levé liště, to je určeno až k finálnímu uložení žádosti). Určitou nevýhodou, která se projevuje zpravidla před konečným termínem jednotlivých výzev, je omezená funkčnost systému. Proto doporučuji připravovat žádost průběžně a ne až v posledních dnech před koncem výzvy. Jako nouzové řešení lze doporučit přesun práce do méně frekventovaných částí dne (např. do pozdějších večerních hodin). Tyto situace ovšem nejsou obvyklé.

Prvním krokem k vytvoření žádosti o podporu v aplikaci BENEFIT7 je úspěšná registrace žadatele. V nabídce Úvod klikne uživatel v levém modrém panelu na tlačítko Registrace. Tím se mu otevře následující okno k zadání registračních údajů. Základním údajem a prostředkem pro komunikaci s aplikací je E-mail (Přihlašovací řetězec) a Heslo uživatele. E-mail - existující e-mailová adresa uživatele, prostřednictvím níž se bude uživatel přihlašovat do aplikace a současně komunikovat s Řídícím orgánem ROPu. Je tedy nutné, aby uživatel zadal takový e-mail, kterým nejčastěji komunikuje, aby po celou dobu od přípravy žádosti až po dobu případné realizace tohoto projektu a po dobu povinné udržitelnosti projektu mohla prostřednictvím tohoto e-mailu probíhat aktivní komunikace s Řídícím orgánem. Heslo - aplikace vyžaduje zadání hesla s nejméně 8 znaky. Při zadání je nutné dbát na rozlišování velkých a malých písmen. Aplikace tyto rozdíly rozeznává a v případě zadání hesla v jiné formě nebude heslo akceptováno. Aplikace dovoluje pouze 1 heslo k 1 e-mailové adrese, tzn. na stejnou e-mailovou adresu se nelze přihlásit pod různým heslem.

Po vyplnění všech údajů a seznámení se s prohlášením uživatele dá uživatel pokyn k registraci kliknutím na tlačítko Odeslat registrační údaje. Ve chvíli, kdy jsou registrační údaje úspěšně odeslány, dojde k vytvoření registračního účtu uživatele. Po úspěšné registraci může žadatel zahájit vyplňování jakékoli žádosti BENEFIT7. Tvorbu nové žádosti zahájí žadatel kliknutím na pole Nová žádost v nabídce Konto. Tímto se otevře nabídka Seznam formulářů, kde jsou vypsány jednotlivé Operační programy pro období 2007 - 2013, které se realizují na území České republiky. Uživatel vybere příslušný program, v našem případě Operační program rozvoj lidských zdrojů - Výzva pro GP 1.1 - Školení je šance.

Při vyplňování doporučujeme postupně vyplňovat datové oblasti v liště nalevo na obrazovce. Jednotlivé datové oblasti nabízejí pole, která je nutné doplnit. Aplikace pracuje s několika druhy editačních polí. Pole jsou barevně odlišena podle druhu:

Needitovatelné pole

- hodnota se dotahuje automaticky na základě vyplnění jiných hodnot

Editovatelná pole


- povinné pole, tučně zvýrazněné a podbarvené žlutou barvou


- nepovinné pole, podbarvené šedou barvou a slabě orámované


- nebo


- povinné pole s výběrem ze seznamu hodnot


- nepovinné pole s výběrem ze seznamu hodnot. Seznam hodnot je buď v podobě kalendáře nebo filtrovacích polí pro výběr např.: území dopadu, adresy žadatele a partnera atd.

Jak vyplňovat jednotlivé části projektové žádosti?

Při vyplňování projektové žádosti BENEFIT7 doporučujeme postupovat dle jednotlivých datových oblastí (záložek). Ta jsou uvedena v levé části obrazovky v lišt pod nadpisem Datová oblast žádosti. Jedná se zejména o následující datová pole (záložky):

Identifikace žádosti

Žadatel vyplňuje pouze pole Identifikace žádosti. Do tohoto pole vlastní název žádosti (upozorňujeme, že nejde o název projektu, ten se uvádí až v další části žádosti), který slouží pro lepší orientaci žadatele v aplikaci. Tento identifikační název může mít délku maximálně 20 znaků.

 

Projekt

Na této záložce se nacházejí základní informace o programu, výzvě a žádosti o finanční podporu (viz. níže uvedené schéma).

Nejvíce času v této části žadatelům zpravidla zabere vymýšlení názvu. Z pohledu hodnotitele se sice nejedná o nejdůležitější položku, ale samozřejmě vhodný název je vizitkou projektu. Při výběru názvu doporučujeme volit tak, aby byl jasný, výstižný a aby přesně charakterizoval projekt. Snažte se přesně vystihnout obsah projektu, popř. můžete uvést i jeho umístění. Pro názornost uvádíme několik názvů již podpořených projektů v oblasti firemního vzdělávání:

- „Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy DESTILA, s.r.o.“

- „Projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti BOKI a.s.“

- „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti STAVOPLAST KL - prostředek pro posílení konkurenceschopnosti na trhu“

- „Vzdělávání zaměstnanců Farmet a.s. pro zvýšení jejich adaptability“

- „Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.“

Žadatel projektu

Tato záložka slouží k identifikaci subjektu, který o projekt žádá. Pro každý projekt může existovat jen jeden žadatel. Žadatel se jen nevypisuje, ale je nutné ho validovat v systému ARES. Prvním krokem k zadání žadatele je vyplnění (osmimístné číslo), jehož správnost je nutné zkontrolovat

 
Nahrávám...
Nahrávám...