dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Do Parlamentu zamíří novela zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

3.7.2024, Zdroj: Vláda

Novelou chce kabinet zvýšit efektivitu ochrany majetkových zájmů státu a zapojit do řízení před soudy co nejvíce odborníků na danou problematiku. Proto novela počítá s tím, že ÚZSVM bude organizační složky státu nově zastupovat spíše jen fakultativně, po dohodě s dotčenou státní institucí. Ty by tedy nově mohly samy vstupovat do řízení s využitím vlastních zaměstnanců, kteří se v dané problematice lépe orientují. Zároveň ale novela navrhuje rozšířit okruh osob, které může Úřad v řízeních zastupovat, o státní organizace, na něž se vztahuje působnost zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a také o kraje.

Obcím zatíženým veřejným opatrovnictvím má pomoci novela

Obcím zatíženým veřejným opatrovnictvím nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům by měla pomoct novela, kterou dnes schválila vláda. Změny umožňují přenos povinnosti na základě smlouvy na jinou obec. Norma, kterou předložila ministerstva spravedlnosti, vnitra a práce a sociálních věcí, nyní poputuje do Parlamentu. 
Opatrovníci zastupují lidi s omezenou způsobilostí při jednáních s úřady nebo třeba při návštěvě lékaře. V případech, kdy nemůže být opatrovníkem příbuzný, musí tuto činnost vykonávat právnické osoby, nejčastěji obce. Návrh podle resortů obsahuje řešení zejména pro menší obce, neboť podle platné právní úpravy jsou obce jmenovány veřejným opatrovníkem bez ohledu na schopnosti a možnosti opatrovnickou agendu řádně plnit.

Řidiči autobusů budou pobírat víc za čekání mezi spoji

Řidiči linkových autobusů budou mít od července vyšší odměnu za dobu čekání mezi spoji. Zvednout by se měla na 140,60 koruny za hodinu, tedy zhruba o 11 korun. Odpovídat by tak nově měla 1,25násobku hodinové minimální mzdy. Nově by se měla odměna za čekání stanovit jako 1,25násobek minimální mzdy. Ta letos činí 18.900 korun měsíčně, tedy 112,50 korun za hodinu. Výsledná částka pro řidiče je 140,60 korun za hodinu mezi spoji. Od ledna by se s valorizací minimálního výdělku měla zvednout.
Podle ministerstva práce nové nastavení bude mít mírný dopad na náklady zaměstnavatelů v dopravě. Autoři ale poukázali na to, že v posledních letech se daný stupeň zaručené mzdy nezvedal. Označili to za "bezprecedentní stagnaci" tohoto zaručeného výdělku. "Uvedené zvýšení odměny tak lze v daném kontextu považovat za mírné," uvedlo ministerstvo v podkladech. Dodalo, že zaměstnavatelé mohou délku čekání mezi spojit ovlivnit, když práci vhodně zorganizují. Víc by opatření mohlo stát i obce a kraje. Resort práce napsal, že jejich výdaje ale není možné vyčíslit kvůli různým smlouvám o úhradách s dopravci.

Zvýšení státního příspěvku pro klokánky a podobné domy

Státní příspěvek pro klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísnivé situaci (ZDVOP) se od července zvýší o deset procent. Místo 39.600 korun by měl na dítě na měsíc činit 43.560 korun. Návrh nařízení, který připravilo ministerstvo práce, dnes schválila vláda, řekl na tiskové konferenci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na příspěvky po navýšení bude potřeba navíc 11,5 milionu korun. Pokud by se částka od státu neupravila, hrozilo by podle autorů předpisu omezení péče. 
Měsíční částka na dítě by se měla podle návrhu zvednout z 39.600 na 43.560 korun. Příspěvek se krátí za dny, kdy dítě v domově nepobývá. Za den by to od července mělo být o 1452 korun. Na navýšení je pro letošek potřeba 11,5 milionu korun. Příští rok by to mělo být zhruba 23 milionů korun. Peníze by ministerstvo poslalo krajům, které by je pak provozovatelům rozdělily.

Vláda se zabývala návrhem nového zákona o podpoře bydlení

Jeho cílem je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude fungovat dlouhodobě a poslouží i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.Mezi nejdůležitější body má patřit zřízení kontaktních míst pro bydlení při obcích s rozšířenou působností a nastavení systému příspěvků přiznávaných krajskými úřady, které budou motivovat poskytovatele, aby osobám v bytové nouzi poskytovaly podpůrná opatření. Více ve zprávách Zákon o podpoře bydlení pomůže ochránit až 1,6 milionu lidí před pádem do bytové nouze a Vláda schválila změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků.

Kabinet pošle do Parlamentu také novelu občanského zákoníku, jejímž záměrem je zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Vláda navrhuje mimo jiné zrušení obecného požadavku na zjišťování příčin rozvratu manželství, spojení řízení o rozvod manželství s řízením o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu či nastavení soudních poplatků podporující smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí manželů a dítěte. Novela má také do občanského zákoníku deklaratorně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

Výsledky jednání vlády 3. července 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 276/24 – bod 13 schůze vlády 5. 6. 2024
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 366/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa
čj. 424/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva vnitra a Digitální a informační agentury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/06 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy“
čj. 337/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/27 „Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení“
čj. 301/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic s. p. ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/29 „Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého prostoru (PPP)“
čj. 229/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 23/01 „Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“
čj. 314/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/23 Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů
čj. 365/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/29 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky“
čj. 375/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

13. Přehled vojenského materiálu darovaného a dodaného Ukrajině Českou republikou do května 2024
čj. 365/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 26. června 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 240/24
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 358/24
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 367/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1323/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a další související zákony
čj. 360/24
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím
čj. 376/24
Předkládají: ministr spravedlnosti, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2024
čj. 469/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

8. Úprava rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti
čj. 475/24 – bod 9 schůze vlády 12.6.2024
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Informace o výsledku prověření nemovitostí státu a stanovení dalšího postupu
čj. 477/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023
čj. 497/24
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh změny systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2024
čj. 496/24
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh Energetického regulačního úřadu na úpravu tarifního systému v elektroenergetice
čj. 490/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

Výsledky jednání vlády 19. června 2024

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

čj. 411/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Projekt pracovní migrace z Indonésie
čj. 430/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Aktuální stav výstavby a přípravy dopravních staveb v Kraji Vysočina a Pardubickém kraji na výjezdní zasedání vlády dne 19. června 2024 v Havlíčkově Brodě
čj. 478/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

4. Informace o aktuálním stavu zpracování Socioekonomické studie Dukovany 2024
čj. 479/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

5. Dotační programy Ministerstva životního prostředí realizované v kraji Vysočina
čj. 474/24
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 12. června 2024

8. Seznam strategických projektů Armády České republiky
čj. 443/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh dalšího postupu v projektu „Hlavní bojový tank – pořízení“
čj. 471/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů
čj. 309/24
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti, financí a spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

1. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23 – bod 15 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23 – bod 16 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 281/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 405/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 308/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 253/24
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 13/24 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení věty druhé § 10 odst. 5 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, která zní: „Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu.“
čj. 433/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025 se střednědobým výhledem na léta 2026 a 2027 a dlouhodobým výhledem do roku 2031
čj. 426/24
Předkládá: ministr pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Informace o výsledku prověření nemovitostí státu a stanovení dalšího postupu
čj. 428/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

29. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 425/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Finanční toky v Národním plánu obnovy
čj. 419/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
čj. 415/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 5. června 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 350/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 246/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta
čj. 388/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 276/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

Výsledky jednání vlády 29. května 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 190/24
Předkládají: předseda vlády, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí
čj. 199/24
Předkládají: ministr spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Dokumentace programu č. 117 27 – Systémový program obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov
čj. 389/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na vytvoření funkce a jmenování vládního koordinátora strategické komunikace státu
čj. 409/24
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 22. května 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 7/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 862/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka
čj. 324/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Toma Philippa, Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Róberta Telekyho a Věry Adámkové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění (sněmovní tisk č. 680)
čj. 369/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 686)
čj. 370/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Spolupráce s

 
Nahrávám...
Nahrávám...