dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

22.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku je obsažena v § 1772 až 1779 NOZ. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku je způsobem uzavření smlouvy, který NOZ označuje jako "zvláštní". I v případě veřejné soutěže nicméně dochází k uzavření smlouvy běžným způsobem, tedy akceptací nabídky, liší se pouze proces, jakým je nabídka vybrána (o nejvhodnější nabídku se soutěží). Dosud byla právní úprava tzv. veřejné obchodní soutěže obsažena v § 281 a násl. ObchZ a nová právní úprava je koncepčně v zásadě totožná.

Průběh veřejné soutěže

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku je tedy způsob uzavření smlouvy, který probíhá následujícím způsobem:

1. Vyhlašovatel vyhlásí veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, která se považuje za výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy.

2. V rámci této soutěže podávají zájemci nabídky.

3. Vyhlašovatel si vybere nejvhodnější nabídku a oznámí její přijetí, čímž dojde či může dojít k uzavření smlouvy.

4. Vyhlašovatel vyrozumí po ukončení soutěže ty navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku nelze zaměňovat se zadávacím řízením podle zákona o veřejných zakázkách.

Vyhlášení veřejné soutěže

Vyhlášení veřejné soutěže musí být učiněno písemně a musí obsahovat alespoň následující obligatorní náležitosti:

 • specifikace osoby vyhlašovatele,

 • předmět plnění, který musí být vymezený alespoň obecným způsobem (tj. čeho se má uzavíraná smlouva týkat),

 • zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na němž vyhlašovatel trvá,

 • způsob podávání nabídek, tedy zda budou nabídky podávány písemně, jak budou doručovány a na jakou adresu, v kolika vyhotoveních, způsob označení obálek s nabídkami apod.,

 • lhůtu pro podání nabídek,

 • lhůtu pro oznámení vybrané nabídky.

V praxi se vyhotovují zpravidla tzv. soutěžní podmínky, které obsahují podrobnou úpravu procesu podávání nabídek a může v nich být upraven i požadavek na předložení určité kvalifikační dokumentace ze strany zájemců (např. prokázání referencí, bezdlužnosti apod.).

V případě, že výzva k podávání nabídek neobsahuje obligatorní náležitosti uvedené v § 1773 NOZ, neznamená to neplatnost právního jednání ze strany vyhlašovatele, pouze se jeho právní jednání neposoudí jako veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, a půjde o nepojmenované právní jednání.

Podmínky veřejné soutěže mohou dále odlišně od zákonné úpravy stanovit zejména:

 • právo vyhlašovatele jednostranně změnit podmínky veřejné soutěže, případně veřejnou soutěž zrušit,

 • přiznání práva na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži pro navrhovatele,

 • možnost odvolání, doplnění či změny podaných nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

 • způsob výběru nejvhodnější nabídky (není-li způsob výběru stanoven, je vyhlašovatel oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje),

 • možnost odmítnout všechny předložené nabídky (viz § 1778 NOZ).

V praxi je dále velmi často v podmínkách veřejné soutěže upraven nárok vyhlašovatele na smluvní pokutu v případě zmaření soutěže některým z navrhovatelů či porušení soutěžních podmínek (akceptací podmínek soutěže je pak ujednání o smluvní pokutě mezi vyhlašovatelem a jednotlivými navrhovateli uzavřeno), případně je upraveno více kol pro podávání nabídek nebo stanovena povinnost navrhovatelů složit kauci (jistotu).

Dispozitivnost úpravy

Právní úprava veřejné soutěže je dispozitivní, vyhlašovatel si tedy může podmínky veřejné soutěže upravit v zásadě dle svých potřeb a stanovit si jiná pravidla pro průběh veřejné soutěže.

Způsob vyhlášení

Veřejná soutěž se vyhlašuje vůči neurčitým osobám. Zákon nestanoví, jakým způsobem má vyhlašovatel výzvu k podávání nabídek učinit, tedy "vyhlásit", požaduje pouze, aby vyhlášení bylo písemné (může tedy podle našeho názoru i rozeslat výzvu osobám, o nichž se domnívá, že mohou nabídku podat) a obsah podmínek veřejné soutěže musí být vhodným způsobem uveřejněn. Způsob uveřejnění není zákonem předepsán, půjde o jakýkoliv způsob zpřístupnění obsahu soutěžních podmínek veřejnosti tak, aby si vyhlašovatel zajistil co nejvíce zájemců v soutěži (např. v celostátním deníku, na svých webových stránkách, na www.centralniadresa.cz apod.). Změnu nebo zrušení soutěže je pak vyhlašovatel povinen vždy uveřejnit stejným způsobem. Vzhledem k tomu, že inzerce v celostátním deníku je zpravidla velmi nákladná, je samozřejmě možné tímto způsobem uveřejnit pouze skutečnost, že veřejná soutěž byla vyhlášena a kde může případný zájemce získat soutěžní podmínky (např. přímo v sídle vyhlašovatele, na jeho webových stránkách apod.).

Neuveřejnění podmínek soutěže neznamená, že by v důsledku toho nebyla následně na základě veřejné soutěže platně uzavřena smlouva. Nelze ale vyloučit vznik odpovědnosti vyhlašovatele za újmu, která by vznikla navrhovatelům v důsledku porušení této povinnosti.

Změna či zrušení veřejné soutěže

Zákon připouští, aby si vyhlašovatel v podmínkách veřejné soutěže vyhradil možnost soutěž měnit nebo zrušit, a pro tento případ vyžaduje, aby byly změna či zrušení uveřejněny stejným způsobem, jakým byly podmínky soutěže uveřejněny.

Zahrnutí nabídky do soutěže

Vyhlašovatel zahrne nabídku do soutěže v případě, že její obsah odpovídá uveřejněným podmínkám. Soutěžní podmínky přitom mohou připustit, v jakém rozsahu či v jaké části se může nabídka od podmínek odchýlit. Do soutěže nemůže vyhlašovatel zahrnout nabídku,

 
Nahrávám...
Nahrávám...