dnes je 18.5.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Termín podání daňového přiznání

2.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.2
Termín podání daňového přiznání

Ing. Zdeněk Morávek

Termíny pro podání daňového přiznání jsou obecně stanoveny v § 136 DŘ, jednotlivé daňové předpisy mohou termín stanovit jinak (tato speciální úprava má potom přednost před úpravou obecnou). Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud:

  • daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

  • daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

K tomu je nutné doplnit, že v souladu s § 33 DŘ, který upravuje počítání času v rámci správy daní, lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Současně i nadále platí, že pokud připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu kratší než jeden den.

Z uvedeného vyplývá, že pokud předpokládáme zdaňovací období kalendářní rok, potom lhůta pro podání daňového přiznání končí 1. 4. nebo 1. 7. následujícího roku, samozřejmě za předpokladu, že se nejedná o sobotu, neděli nebo svátek.

Doplňme, že v případě daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se daňové přiznání podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího

 
Nahrávám...
Nahrávám...