dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programů (9/7/2012)

9.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programů

 

V případě investičních projektů většího rozsahu je požadováno v rámci příloh i zpracování tzv. studie proveditelnosti, která doplňuje a podrobněji rozvádí některé části projektové žádosti. Účelem studie proveditelnosti je:

  • popsat, posoudit a zhodnotit realizovatelnost, udržitelnost a návratnost projektu,
  • zhodnotit efektivnost vložených prostředků z hlediska finančního.

Studie proveditelnosti může být pro žadatele přínosná i tím, že přesně vymezí ekonomické, technické a další aspekty projektu, a tím může zjednodušit plánování a následné řízení v provozní fázi projektu.

Název daného dokumentu se může lišit dle jednotlivých operačních programů. V podmínkách některých dotačních titulů bývá nazývána jako studie proveditelnosti, v jiných jako studie ekonomického hodnocení projektu, apod. Rovněž struktura studie a názvy kapitol se mohou odlišovat dle dotačních programů. Obvyklá struktura studie ekonomického hodnocení projektu pro regionální operační programy zahrnuje následující části:

  • Obsah - informuje o počtu a struktuře kapitol a uspořádání textu (pro přehlednost doporučujeme max. na 3 až 4 řádky).
  • Úvodní informace - identifikace žadatele (specifikujeme identifikační údaje žadatele do přehledné tabulky, včetně kontaktní osoby), identifikace zpracovatele studie (v případě, že projekt zpracovává ve spolupráci s konzultantskou firmou), datum zpracování studie. Dále bychom měli specifikovat účel, ke kterému byla studie zpracována. Také uvádíme metodiku, podle které jsme studii zpracovávali.
  • Strukturované vyhodnocení projektu – zde bychom měli v rozsahu maximálně tří stran A4 vyspecifikovat zásadní body a závěry, které vyplývají ze zpracované studie. Důraz je kladen na ekonomické ukazatele – hodnoty zásadních ekonomických ukazatelů finanční analýzy stejně jako výsledky citlivostní analýzy. Dále zhodnocení realizovatelnosti záměru, jeho udržitelnosti, návratnosti a také zhodnocení analýzy rizik.
  • Popis podstaty projektu a etapizace – zásadní kapitola studie, která obsahuje komplexní popis projektu ve všech jeho základních charakteristikách. Je nutné jasně popsat podstatu projektu, důvod realizace, míru potřebnosti realizace a výstupy a přínosy pro cílové skupiny. Součástí kapitoly je i popis etap projektu, pokud je projekt takto řešen. Neopomeneme charakteristiku žadatele, resp. budoucího realizátora projektu. Doporučujeme specifikovat přidanou hodnotu projektu, vysvětlit v čem je projekt inovativní, co nového nám či společnosti přinese, co nového nám umožní realizovat (nový produkt, nová služba, nové postupy práce, nové vzdělávací metody apod.).
  • Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix – z této části studie by měly jasně vyplynout následující závěry: úroveň poptávky po našem produktu či službě, a to v současném okamžiku a na úrovni místního trhu, popř. regionálního, národního či mezinárodního; potřeby a vlastnosti cílových skupin (potenciálních zákazníků, resp. uživatelů projektu a jeho výstupů); analýza konkurence (jaké jsou alternativy uspokojení potřeb našich cílových subjektů, popř. jak jsou dostupné pro naše cílové subjekty). Můžeme připojit i další zjištění: Jak vysokou cenu je ochoten cílový subjekt za poskytnutý produkt či službu zaplatit? Jaká je situace na trhu vstupů po naší produkci? Jakou máme pozici na trhu? Které produkty či služby jsou pro náš výstup substituty a komplementy, popř. jak silný je tento vztah? Na základě analýzy trhu je nutné stanovit vhodný marketingový mix. Jedná se o vymezení 4 významných marketingových otázek pomocí definice tzv. 4 P: product (výsledný produkt, služba), price (cena, cenová politika), promotion (propagace, komunikační mix), place (distribuční kanály).
  • Management projektu a řízení lidských zdrojů – veškeré organizování, řízení a kontrola projektových procesů, organizačních jednotek a lidských zdrojů. Řešíme i personální stránku projektu. Kapitola může být členěna do následujících podkapitol: žadatel akce, vlastník a provozovatel výstupu akce, management akce v jednotlivých fázích, řízení lidských zdrojů ve fázi provoz, partnerské subjekty, výběrové řízení na dodavatele projektových prací.
  • Technické a technologické řešení projektu – v této části studie jsou popsány aspekty technického a technologického řešení projektu, zvolené technologické postupy a parametry staveb a zařízení. Při zpracovávání vycházíme z projektové a stavební dokumentace (jedná se prakticky o výtah z dokumentace). Tato část zahrnuje stavebně technická řešení, popis jednotlivých stavebních
 
Nahrávám...
Nahrávám...