dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Studie proveditelnosti pro program ICT a sdílené služby

12.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý podnikatel, který chce být v rámci podávání projektových žádostí úspěšný v programu OPPIK musí předložit tzv. studii proveditelnosti, jejíž kvalita zpracování rozhoduje o úspěchu a případném přidělení požadované finanční dotace.

Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru. Cílem studie proveditelnosti je prokázat, zda byla vybrána nejlepší možná varianta, zda byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz, zda byla prokázána trvalá udržitelnost investice a byla identifikována rizika.

Studie proveditelnosti mají pro hodnotitele žádosti o dotaci velkou informační hodnotu. Je nutno zpracovávat tyto dokumenty opravdu detailně tak, aby byla zajištěna komplexnost informací, především po stránce popisu připravenosti projektu, plánovaném budoucím průběhu řešení a výsledcích projektu po kompletním zrealizování. Přesná osnova Studie proveditelnosti je vždy uvedena u konkrétního dotačního programu v metodických pokynech pro žadatele.

Cííem toho článku je ukázat Vám příklad zpracování studie proveditelnosti v rámci velmi oblíbeného programu, který je nazván ICT a sdílené služby.

Identifikační údaje žadatele
Tabulka 1: Identifikační údaje žadatele*

Název subjektu:

Systémy Xcorp. a.s.*

Sídlo:

Purkyňova 16/23, 301 00 Plzeň

11800987

Právní forma

akciová společnost

Den zápisu do OR

2. ledna 2008

* jedná se o fiktivní firmu
Zdroj: www.justice.cz

Tabulka 2: Údaje o statutárním zástupci*

Jméno a příjmení

Karolína Šťastná

Datum narození

31. 12. 1967

Kontaktní adresa

Vítkov 67, 347 01 Tachov

Pozice ve společnosti

Prokurista

Den vzniku funkce

6. srpna 2014

Kontaktní údaje

stastna.karolina@seznam.cz, 354 657 865

* jedná se o fiktivní osobu

Zdroj: www.justice.cz; žadatel
Způsob jednání: Prokurista jedná samostatně.

Tabulka 3 Jméno a příjmení kontaktní osoby*

Jméno a příjmení

Bohumír Makovec

Pozice ve společnosti

Statutární ředitel

Kontaktní údaje

bohumir_makovec@gmail.com, 354 654 348

* jedná se o fiktivní osobu

Zpracovatel podnikatelského záměru

Tabulka 4 Jméno a příjmení kontaktní osoby*

Název subjektu

BD poradenství s.r.o.

Sídlo

U lípy 203, 252 19 Česká lípa

24713784

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Den zápisu do OR

26. srpna 2010

* jedná se o společnost

Zdroj: www.justice.cz

Název projektu a jeho stručný popis
Záměrem projektu nazvaným Systém pro řízení pojišťovací makléřské firmy předkládaného společností Systémy Xcorp. a.s. je vyvinout, otestovat a do ostrého provozu uvést speciální informační systém zaměřený na řízení chodu pojišťovací makléřské společnosti, správu pojistného kmene, evidenci a kontrolu pojistných smluv a řízení a finančního vypořádání týmu pojišťovacích specialistů.

Firma vyvíjí systém primárně pro své potřeby s tím, že v případě zájmu je připravena vytvořit i zákaznickou verzi pro další zájemce z řad pojišťovacích zprostředkovatelů a makléřů. V rámci projektu vznikne návrh a proběhne vývoj, testovací provoz a zpuštění ostrého provozu speciálního informačního systému určeného pro řízení pojišťovací makléřské společnosti a současně pro evidenci a kontrolu pojistných smluv a pojistných kmenů. Návrh, vývoj, testování a zprovoznění obstará interní vývojový tým, který bude využívat služby a know-how externích expertů a poradců. Interní vývojový tým budou tvořit rovněž nově přijatí IT experti, kteří budou v souladu s podmínkami výzvy zapojeni do řešení projektu.

Součástí první etapy je rovněž pořízení základního vybavení - hardwaru a softwaru - pro provoz systému a jeho vývoj a servis. V rámci projektu vzniknou dvě nová pracovní místa pro IT specialisty, kteří zajistí specializované práce nezbytné k úspěšné analýze potřeb žadatele, nastavení projektu, definování postupu vývoje, řízení projektu vč. testovacího provozu. Po spuštění systému do ostrého provozu se tito pracovníci postarají o servis, průběžní zaškolování nových a doškolování stávajících pracovníků a samozřejmě také o další rozvoj celého řešení – v souladu s potřebami žadatele, potažmo požadavky zákazníků. Záměr projektu je v souladu s cíli programu ICT a sdílené služby, neboť jeho realizace podporuje vývoj nových ICT řešení a dále rozvíjí informační a znalostní společnost vznikem nových pracovních míst v ICT sektoru (2 nová pracovní místa v oblasti ICT), a tím přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České republice.

Cíle projektu
-
 Vývoj speciálního informačního systému, který usnadní a zefektivní správu zákaznického kmene a současně zohlední specifické potřeby poradenského trhu v oblasti pojištění a investic.
- Posílení týmu žadatele o specialisty v oblasti ICT.
- Zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu a upevnění stability firmy.

- Posílení informovanosti pracovníků, zkvalitnění služeb pro zákazníky, zefektivnění správy a zabezpečení smluv a dalších dokumentů zákazníků.

- Navýšení obratu společnosti díky využívání následného prodeje zákazníkům, kteří využívají pouze část nabízených služeb/produktů.

- Zlepšení pozice manažera trhu zastřešujícího menší subjekty bez potřebného vybavení.

Výstupy projektu
- Nově vytvořený modulární informační a řídicí systém.
- Dvě nová pracovní místa pro IT specialisty.
- Nově pořízený hmotný a nehmotný majetek za účelem realizace projektu.

Charakteristika žadatele
Žadatelem je společnost Systémy Xcorp. a.s. – pojišťovací makléřská firma, jejíž hlavním předmětem podnikání je pojišťovací poradenství, zprostředkování pojištění, správa  pojistných smluv, spolupráce při likvidaci pojistných událostí a další aktivity související s pojištěním.

Majetkoprávní vztahy
Majiteli společnosti Systémy Xcorp. a.s. jsou Karolína Šťastná (50 %) a Bohumír Makovec (50 %). Bohumír Makovec je současně statutárním ředitelem firmy (statutární zástupce). Karolína Šťastná zastává pozici finanční ředitelky (manažerská pozice) a prokuristky (statutární zástupce). Společnost Systémy Xcorp. a.s. nemá podíly v žádné tuzemské ani zahraniční společnosti.

Vlastnictví žadatele
Majiteli společnosti jsou Bohumír Makovec a Karolína Šťastná. Bohumír Makovec rovněž drží 100 % podíl ve firmě BIIM s.r.o. Ta v současné době nevykonává žádnou obchodní činnost. Karolína Šťastná podíl v žádné jiné společnosti nevlastní.

Stručná historie a současnost majetkoprávních vztahů
Majetkoprávní vztahy ve společnosti zůstávají od počátku shodné – polovičními vlastníky jsou Karolína Šťastná a Bohumír Makovec.

Hlavní předmět podnikání (stručná historie a současnost, max. 250 slov)
Hlavním předmětem podnikání společnosti Systémy Xcorp. a.s. je výkon činnosti pojišťovacího makléře. Okrajově se firma zabývá také zprostředkováním úvěrů, hypoték, leasingů, stavebního spoření a nově také zprostředkováním prodeje investičních komodit, konkrétně zlata, stříbra, platiny, diamantů a numismatických předmětů. Společnost Systémy Xcorp. a.s. zaměstnává, resp. spolupracuje s pojišťovacími specialisty, kterým vyplácí provize ze zprostředkovaných obchodů a zajišťuje pro ně kompletní servis. Právě s touto činností nejvíce souvisí informační a řídicí systém, který je předmětem této žádosti o podporu.

Předmět činnosti žadatele
Činnost společnosti Systémy Xcorp. a.s. se dlouhodobě sestávala výhradně z výkonu funkce pojišťovacího makléře (a s tím související řízení sítě pojišťovacích specialistů, kteří využívají placený servis od firmy a těží z její vyjednávací pozice na trhu. V posledních zhruba 2 letech začala firma do svého portfolia postupně přidávat další finanční produkty, zejména různé typy úvěry a stavební spoření. Firma na trhu působí od roku 2008. Předmět podnikání je po celou dobu shodný.

Zákazníci, trhy, postavení žadatele  na trhu, návaznost projektu  na dosavadní  aktivity žadatele
Zákazníky společnosti Systémy Xcorp. a.s. jsou fyzické i právnické osoby, pro které firma, resp. její pracovníci zajišťují komplexní servis v oblasti pojišťovacího poradenství, zprostředkování pojištění a řešení pojistných událostí. Zákazníky firmy jsou všechny kategorie – od občanů, kteří si u některého ze spolupracujících subjektů koupí povinné ručení, až po velké podniky, jimž firma zajišťuje plný servis v oblasti poradenství i řešení škod.

Žadatel patří mezi největší regionální makléřské firmy v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je jedním z největších partnerů např. pro Allianz pojišťovnu, ČSOB pojišťovnu či Českou pojišťovnu. Projekt navazuje na stávající aktivity firmy velmi úzce. Jeho cílem je vyvinout a do ostrého provozu uvést systém pro správu a řízení činnosti firmy a s ní spolupracujících subjektů (firem a podnikatelů), které využívají její manažerské služby a servis. Za tímto účelem dosud využívá externí software, který ovšem nenabízí vše, co by žadatel potřeboval, a jehož autor není ochoten potřebné moduly vyvinout s tím, že by je neprodával někomu jinému. Proto se majitelé rozhodli kompletně celý systém vyvinout ve vlastní režii, a to včetně modulů, o které je na trhu zájem a dosud neexistují. Systém následně firma využije pro své potřeby, poskytne jej spolupracujícím subjektům a nabídne i dalším firmám na trhu. Systém, který firma plánuje v rámci předkládaného projektu vyvinout, usnadní a zautomatizuje celou řadu aktivit, které dosud nelze zpracovat jinak než ručně, čímž všem budoucím uživatelům zpřístupní nové možnosti při správě pojistných smluv a klientské databáze vč. kompletního systému kontroly termínů a dodržování nastavených pravidel a zásad v oblasti zákaznického servisu.

Reference z dosavadních projektů/zakázek
Společnost Systémy Xcorp. a.s. dosud podobné projekty ve vlastní režii nerealizovala. I to je jeden z důvodů, proč při realizaci projektu využije zkušené partnery ze Západočeské univerzity v Plzni, s nimiž již předběžně uzavřela dohody o spolupráci.

Informace o zaměstnancích žadatele
Žadatel v současné době zaměstnává 8 osob, a to primárně na manažerských a administrativních pozicích. V rámci projektu vzniknou 2 nová pracovní místa pro IT specialisty, již zajistí vývoj a následně i provoz systému. Kromě uvedených spolupracuje firma s dalšími 15 spolupracovníky.

Počet a profesní struktura zaměstnanců vývoj počtu pracovních míst, popis relevantních a nerelevantních pozic
Firma, jak již bylo výše uvedeno, zaměstnává 8 pracovníků na administrativních a manažerských pozicích. Do budoucna plánuje vedení zvýšit počet zaměstnanců i na specializovaných pozicích – v současné době vyjednává ředitel s dvěma potenciálními zaměstnanci. V následujících zhruba 24 měsících by na nově zřízené obchodní a poradenské pozice mělo nastoupit až 20 specialistů.

Organizační struktura žadatele
Společnost v současné době provozuje 4 samostatné kanceláře:

- Plzeň – sídlo, kancelář pro administrativní pracovníky a vedení společnosti.
- Tachov – pobočka, pracují zde administrativní pracovníci.
- Mariánské Lázně – pobočka.
- Horšovský Týn – pobočka.

Všechny kanceláře jsou přístupné i obchodníkům a poradcům. Z organizačního hlediska je firma řízena majiteli, kteří zastávají pozice statutárního a finančního ředitele. V plzeňské a tachovské kanceláři pracují administrativní pracovnice, které zajišťují provoz firmy. V Plzni působí samostatný likvidátor, který s klienty spolupracuje při řešení pojistných škod. Ve všech kancelářích a v regionech, ve kterých fungují (ale i mimo ně), působí smluvní spolupracovníci firmy – pojišťovací poradci a zprostředkovatelé, kteří tvoří jádro podnikání firmy.

Systém rozvoje lidských zdrojů žadatele
Žadatel investuje do vzdělávání zhruba 5 % celkových přepočtených mzdových nákladů (do mezd jsou započítány i provize vyplácené externím partnerům a spolupracovníkům na základě zprostředkovatelské dohody). Výdaje souvisejí kromě odborného vzdělávání, také s povinnými kurzy a školeními, jež vyplývají z legislativy. Výdaje snižuje fakt, že část školení (zajišťovaných pojišťovnami) se realizuje v režii těchto partnerů. O to více prostředků může firma investovat do tzv. měkkých dovedností.

Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem
Cílem projektu Systém pro řízení pojišťovací makléřské firmy je vyvinout, otestovat a do ostrého provozu uvést speciální informační systém zaměřený na řízení chodu pojišťovací makléřské společnosti, správu pojistného kmene, evidenci a kontrolu pojistných smluv a řízení a finančního vypořádání týmu pojišťovacích specialistů. Firma systém vyvíjí primárně pro vlastní potřeby. V případě zájmu (který existuje již v současné době) je připravena vytvořit i zákaznickou verzi pro další zájemce z řad pojišťovacích zprostředkovatelů a makléřů. Projekt se bude realizovat v následujících čtyřech etapách:

E1) Pořízení vybavení doplnění platformy, systémová analýza, vývojová dokumentace
Cílem etapy je vytvořit podmínky pro realizaci celého projektu, a to prostřednictvím pořízení vybavení potřebného pro provozování systému, které současně poslouží při vývoji a testování celého řešení. Součástí etapy je rovněž pořízení vybavení, na kterém budou pracovat nově přijatí členové realizačního týmu, a také základní softwarové platformy, jež poslouží při vývoji systému.

Tabulka 5: Náklady na pořízení hardwaru a softwaru

 
Nahrávám...
Nahrávám...