dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/08/2013)

19.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní podpory)

 

Programy Ministerstva kultury ČR

Zdroje informací: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-430/

 • Dílčí programy
  • Program záchrany architektonického dědictví
   • Zaměření programu: Záchrana ohrožených nemovitých kulturních památek efektivnía rychlou obnovou. Využití těchto památek ke zvýšení celkové kvality životníhoprostředí a pro kulturní, společenské, veřejně prospěšnéa ekonomické účely. Získání všech zdrojů přicházejících v úvahu a snižování potřeby příspěvku na obnovu kulturních památek ze státního rozpočtu,zvýšení efektivnosti správy a provozu kulturních památek.Akce obnovy kulturní památky, zařazená do programu, musí mít povahu záchrany existence objektu nebo záchranu těch jeho částí, které tvoří památkovou podstatu kulturní památky.Do programu může být zařazena akce obnovy významné movité kulturní památky, pokud je ohrožena její existence, která tvoří nedílnou součást historické architektury a je pevně spojena se stavbou (např. oltáře, varhany, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod.).
   • Příjemci podpory: Vlastník kulturní památky.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.

Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2014

Zdroje informací: http://www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory-na-rok-2014_2943_1.html

 • Dílčí programy
  • Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem
   • Zaměření programu: Pobytové akce jsou formou umožňující žadatelům organizovat a s odbornou lékařskou garancí poskytovat intenzivní péči zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům mimo jejich domácí prostředí. Pro rok 2014 je stanoven maximální limit státní dotace u tuzemských rekondičních pobytů na 300,- Kč na osobu a den (den příjezdu a den odjezdu se do celkového počtu dnů započítávají polovinou a tvoří spolu jeden den pobytu), pokud tato částka nepřesahuje 70 % z  celkových nákladů rozpočtených na osobu a den. Tento příspěvek je vázán na minimální finanční participaci účastníka ve výši 30% celkových nákladů.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Zahraniční rekondiční pobyty
   • Zaměření programu: Pobyty se státní dotací je možno poskytnout pouze pro zdravotně postižené, resp. chronicky nemocné ve zdůvodněných a výjimečných případech za předpokladu, že stejného výsledku nelze prokazatelně dosáhnout v rámci tuzemského pobytu. Dotace na osobu a den u zahraničních akcí může činit maximálně 70 %celkových nákladů rozpočtených na osobu a den, nejvýše však 500,- Kč při minimální finanční participaci účastníka ve výši 30% celkových nákladů, tj. minimálně 214,28 Kč (den odjezdu z ČR a den příjezdu se sčítají a považují se spolu za jeden den pobytu). Pokud jsou celkové nutné náklady pobytu nižší než 714,28 Kč na osobu a den, krátí se přiměřeně státní dotace tak, aby nepřesáhla 70% celkových nákladů. V případě, že jsou celkové náklady rozpočtené na osobu a den vyšší než 714,28 Kč, státní dotace se již nezvyšuje nad hranici 500,- Kč na osobu a den a vyšší náklady jsou kryty z osobní spoluúčasti.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky)   
   • Zaměření programu: Docházkové akce umožňují průběžnou edukační a rehabilitační aktivitu občanů se zdravotním postižením, chronickým onemocněním. Příkladem mohou být kurzy odezírání pro ohluchlé, kurzy životosprávy, trénink paměti, nácvik dovedností zdravotně postižených apod. Docházkové akce umožňují průběžnou edukační a rehabilitační aktivitu, která by měla předcházet pobytovým akcím. Podmínkou pro čerpání státní dotace je odborné vedení akce. Státní dotace může činit max. 70 %celkových nákladů projektu.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Ediční činnost
   • Zaměření programu: Program je určen na podporu vydávání speciálních tiskovin a vytváření audio i video pořadů s přímým edukačním dopadem na zdravotně postižené, chronicky nemocné nebo seniory. Projekt musí obsahovat podrobný rozpočet příjmů a výdajů souvisejících s realizací tiskovin (u periodik i výši nákladu a periodicitu). Dotace může činit maximálně 70 % celkových nákladů (s výjimkou tiskovin v bodovém a zvětšeném písmu pro nevidomé a slabozraké, kde může být podíl státní dotace na celkových nákladech vyšší).
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Přednášky
   • Zaměření programu: Program je určen na podporuosvětové zdravotnické činnosti formoupřednášek a tematických besed se zaměřením na problematiku zdravotního postižení resp. chronického onemocnění nebo zdravého stárnutí určených pro zdravotně postižené a chronicky nemocné občany. Projekt musí obsahovat konkrétní témata, jména lektorů a rozpočet dle přiložené tabulky. Odměna lektorům ze státní dotace může činit dle odbornosti max. 300,- Kč/hod. Státní dotace může činit max. 70 % celkových nákladů.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Organizačně administrativní servis občanských sdružení 
   • Zaměření programu: Dotaci je možno poskytnout pouze v případě, že sdružení je realizátorem projektu v jednom ze čtyř výše uvedených dotačních programů. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti organizace, zejména náklady na pronájmy, energie, služby atd.
   • Příjemci podpory: Občanské sdružení zdravotně postižených s celostátní působností nebo občanské sdružení, k jehož podpoře se
 
Nahrávám...
Nahrávám...