dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60
Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Podporu lze získat na výstavbu či modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Typovým projektem je zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). V rámci aktivity lze doplňkově podpořit zařízení pro termochemické třídění odpadů. Výstupy ze zařízení budou primárně směřovat k následnému materiálovému využití např. ve stavebnictví apod. Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využívání odpadů.

Míra podpory:

Celková alokovaná částka:

  • - alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč,
  • - max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - subjekty nakládající s odpady,
  • - obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje,
  • - veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
  • - organizační složky státu,
  • - veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
  • - nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
  • - církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby,
 
Nahrávám...
Nahrávám...