dnes je 28.5.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 7/96 ze dne 12. 12. 1996

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.2 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 7/96 ze dne 12. 12. 1996

JUDr. Robert Krč

žalobce Ústav pro informace a vzdělávání, Praha

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Ústav pro informace a vzdělávání, Praha

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v rozsudku

Na zadávací řízení ani na námitkové řízení nelze ani podpůrně použít správní řád

Uvedený rozsudek říká, že správní řád se podpůrně (subsidiárně) použije pouze na správní řízení, a to až v momentu zahájení správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na zadávací řízení prováděné zadavatelem (ani na námitkové řízení) nelze vůbec použít správní řád.

Z odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci:

„Z uvedeného vyplývá, že postup podle správního řádu je předpokládán pouze v případě, že se řízení vede právě u orgánu dohledu, tedy vý1učně u Ministerstva, nyní u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pro aplikaci zákona zadavatelem nelze použít správní řád, ovšem nelze použít ani občanský soudní řád, ani jiný obecný procesní předpis."

Současná právní úprava

Na správní řízení vedené před ÚOHS se podpůrně použije zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (viz § 1 odst. 1 a 2 správního řádu). To znamená, že rozhodující je pro vedení správního řízení právní úprava stanovená zákonem č. 137/2006 Sb. Až v otázkách správního řízení, které nejsou řešeny zákonem o veřejných zakázkách, se bude aplikovat správní řád. Domnívám se, že názor Vrchního soudu v Olomouci, že správní řád nelze aplikovat na zadávací řízení a ani na námitkové řízení, lze použít i na současný zákon o veřejných zakázkách.

Problematika řešená v rozsudku

Lhůta pro podání námitek se na rozdíl od správního řádu počítá už ode dne obdržení rozhodnutí o výběru

Konkrétně šlo v tomto sporu o to, zda se pro počítání počátku lhůty pro podání námitek použije správní řád, neboť dle správního řádu se počátek lhůty počítá až ode dne následujícího po obdržení rozhodnutí. Vrchní soud však shledal, že lhůta pro podání námitek se na rozdíl od správního řádu počítá už ode dne obdržení rozhodnutí o výběru, neboť nelze aplikovat správní řád (viz výše) a jím stanovený způsob počítání lhůty.

Současná právní úprava

Vzhledem k tomu, že na zadávací (ani námitkové řízení) nelze aplikovat správní řád, lhůta pro podání námitek se bude počítat už ode dne obdržení rozhodnutí o výběru.

Úprava lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je dnes upravena v § 110 odst. 4.

§ 110 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,odst. 4:

„Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení."

Problematika řešená v rozsudku

Způsob doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vrchní

 
Nahrávám...
Nahrávám...