dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnosti

 

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům z řad obcí a měst, kteří plánují získat dotace na financování rekonstrukce školních hřišť či jiných sportovišť. Náš modelový příklad studie proveditelnosti je situován v obci Kamenice a je vhodný k podpoře z některého z regionálních operačních programů. Konkrétně je možné, dle místa realizace projektu, vybrat z nabídky následujících dotačních titulů:

Regionální operační program Střední Čechy, oblasti podpory: 3.2 Volnočasové aktivity a 3.3 Volnočasové aktivity.

Regionální operační program Moravskoslezsko, oblasti podpory: 3.1 Rozvojové póly regionu, 3.2 Subregionální centra, 4.1 Rozvoj Venkova.

Regionální operační program Jihozápad, oblasti podpory: 2.1 Integrované projekty rozvojových center, 2.2 Rozvojové projekty spádových center, 2.3 Revitalizace částí měst a obcí.

Regionální operační program Severozápad, oblasti podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Regionální operační program Severovýchod, oblasti podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center, 2.2 Rozvoj měst a 2.3 Rozvoj venkova.

Regionální operační program Jihovýchod, oblasti podpory: 3.2 Rozvoj regionálních středisek, 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.

Regionální operační program Střední Morava, oblasti podpory: 2.2 Rozvoj měst a 2.3 Rozvoj venkova.

 

Jak již bylo uvedeno v jiných částech této příručky, získání dotace z regionálních operačních programů je podmíněno zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh. V případě investičních projektů je požadováno v rámci příloh i zpracování tzv. studie proveditelnosti (v některých regionálních operačních programech může být nazývána i jinak, např. studie ekonomického hodnocení projektu, apod.), která představuje obsáhlý a poměrně složitý dokument, který doplňuje a podrobněji rozvádí některé části projektové žádosti. Účelem studie proveditelnosti je popsat, posoudit a zhodnotit realizovatelnost projektu. Obsah studie proveditelnosti se může mírně odlišovat dle jednotlivých regionálních operačních programů, ale zpravidla zahrnuje zejména následující části:

 

1. Úvodní informace

 

Úvodní informace by měly zahrnovat identifikační údaje o žadateli o dotaci. V případě, že projekt zpracovává ve spolupráci s konzultantskou firmou, uvádíme i údaje o zpracovateli studie proveditelnosti. Dále je možné stručně nastínit účel zpracování studie proveditelnosti (velmi stručně - jeden až dva odstavce). Účel studie lze vymezit např. následujícími formulacemi:

Vyhodnocení technických a socio-ekonomických dopadů projektu rekonstrukce historické památky.

Zhodnocení reálnosti vybrané varianty řešení.

Zhodnocení udržitelnosti projektu.

Vyhodnocení finanční efektivnosti a realizovatelnosti projektu.

Je možné také dodat, že studie bude využita jako materiál k řízení projektu, apod.

V případě projektu „Rekonstrukce školního hřiště Kamenice" je žadatelem o dotaci měst kamenice, které se nachází v okrese Strakonice Jihočeského kraje. Počet obyvatel obce činil k 1. 1. 2011 1540 osob.

2. Popis projektu

 

Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního antukového hřiště a z části travnatého školního hřiště na víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Kamenice. Výstavba vyřešila potřeby školy a zároveň i široké veřejnosti, sportovců a občanů obce Kamenice a okolí.

Cílem projektu je přispívat k udržitelné přeměně a rozvoji města Kamenice tak, aby bylo přitažlivým místem pro kvalitní život obyvatel. Projekt svými dopady zlepšuje kvalitu života a kvalitu veřejných služeb obyvatel a snižuje disparity v regionu. Projekt se snaží přispět k tvorbě infrastruktury rekreačních a sportovních služeb, přispívá k revitalizaci města a rozvíjí infrastrukturu občanské vybavenosti obce. Zrekonstruované hřiště nabízí širší nabídku sportovních aktivit obyvatel, tedy infrastrukturu pro volnočasové aktivity obyvatel.

Výsledkem projektu je zrekonstruované hřiště s umělým povrchem včetně odvodnění, oplocení a osvětlení. Hřiště se nachází poblíž centra města Kamenice, v blízkosti základní školy a fotbalového hřiště. Všechny zrekonstruované pozemky jsou ve vlastnictví města. Před rekonstrukcí se na pozemku nacházelo 2 x antukové hřiště na volejbal, sezení ve svahu a schodiště cca 5 m, zbylá část byla zatravněná. Záměrem projektu je vytvořit multifunkční hřiště s umělým sportovním povrchem s křemičitým vsypem červeno/zelené barvy o rozměrech 1 800 m2. Areál sportovního hřiště bude zahrnovat:

2 000 m2 zregenerované a zrevitalizované plochy území,

multifunkční hřiště s umělým sportovním povrchem o rozměrech 50 x 35 m s oplocením do výšky 3,5 m a osvětlením,

2 x volejbalové hřiště (18 x 9 m),

2 x tenisové hřiště (23 x 11 m),

basketbalové hřiště (28 x 15 m),

hřiště na malou kopanou (45 x 28 m),

zpevněné plochy a nový chodník ze zámkové dlažby,

sektor pro skok do dálky,

 

Ke hřišti je dále navržen přístupový chodník šíře 2 m, který je napojen na stávající zpevněnou část přes schodiště u budovy školy. Drenážní systém hřiště jeodveden kanalizační dešťovou přípojkou do dešťové stoky a jí do jednotné kanalizace. K parkování se využívá parkoviště na náměstí. Sociálně - hygienické prostory jsou využívány ve školském objektu hřiště. Hřiště je osvětleno šesti stožáry napojenými na stávající rozvody školy. Co se mobiliáře týká, na pozemku došlo k osazení typových laviček - 6 ks a dále zde byly rozmístěny nádoby na odpad s vyndavací plechovou vložkou - 3 ks. Zbývající plochy areálu byly ohumusovány a upraveny pro osázení zeleně. Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady byly zlikvidovány komunálním svozem odpadů.

Hřiště přispívá k prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminaci všech cílových osob projektu. Cílem projektu je, aby měl každý stejnou šanci rozvíjet svůj sportovní potenciál bez ohledu na svoji sociální situaci a místo bydliště. Hřiště je přístupné všem žákům či obyvatelům jiného než českého původu, ze všech sociálních vrstev, z jakéhokoli místa bydliště, jakéhokoli náboženského vyznání, každého věku, pohlaví, vzdělání i případného tělesného nebo psychického postižení.

Projekt se těší vysoké podpoře v rámci obce, což dokládá jednak rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 10. 1. 2011, které schvaluje realizaci projektu a také provedené dotazníkové šetření mezi obyvateli města Kamenice, kde se 95 % dotazovaných vyjádřilo pro realizaci projektu.

 

V popisu projektu dále může být uveden harmonogram prací, který by měl být rozdělen následovně:

Předinvestiční fáze (příprava projektu; podání ohlášení, žádosti o stavební povolení; výběrové řízení na stavební práce, výběrové řízení na vybavení), výběrové řízení.

Investiční fáze (stavební činnost, restaurátorské práce, instalace vnitřního vybavení, kolaudace).

Administrace projektu (řízení projektu, monitoring a průběžné vyhodnocování projektu, výběr a přijetí nových pracovníků, školení zaměstnance, publicita a propagace akce, závěrečná zpráva, vyhodnocení akce, vyúčtování, přechod do provozní fáze).

Postrealizační fáze (zajištění provozu a udržitelnosti projektu po dobu min. 5 let od finančního ukončení projektu).

 

3. Analýza trhu a marketingová strategie

 

Analýza trhu je důležitou součástí studie proveditelnosti. Má za cíl vyhodnotit postavení projektu z pohledu nabídky (analýza potenciální konkurence) a podat informace o druhu a struktuře spotřebitelů. V návaznosti na provedenou analýzu je určována marketingová strategie.

Hlavní strategií tohoto modelového projektu je zajištění kvalitních prostorů pro široké spektrum volnočasových a sportovních aktivit dětí, mládeže, dospělých, žáků MŠ a ZŠ a sportující veřejnosti v obci a okolí. Posláním projektu je také nabídnout vyžití pro spokojenost obyvatel se životem ve městě a zvýšení jejich kvality života. Dalším možným efektem je zvýšení sounáležitosti obyvatel s městem a možné snížení kriminality.

Konkrétní marketingový mix je možné definovat (na základě tzv. „4 P"- Produkt, Price , Promotion a Place následovně:

 

Produkt

Výstupem projektu je víceúčelové hřiště v obci Kamenice (s osvětlením, odvodněním a oplocením), které tvoří zázemí pro sporty - tenis, malá kopaná, házená, volejbal, basketbal a sektor pro skok do dálky.

 

Ceny a cenová politika

Hřiště je veřejně přístupné bez omezení, je pouze uzavíráno na noc kvůli možnému vandalismu. Žáci ZŠ, MŠ a členové TJ Sokol kamenice užívají hřiště bezplatně. Bezplatné jsou i akce pořádané pod záštitou města. Příjmy, které jsou provozem hřiště vytvářeny, jsou spíše okrajové a slouží na úhradu části provozních nákladů. Zbytek nákladů na provoz nese město Kamenice. Poplatek za využívání hřiště je následující:

Celé hřiště: bez osvětlení 100 Kč/hod.

s osvětlením 200 Kč/hod.

1 kurt: bez osvětlení 50 Kč/hod.

s osvětlením 200 Kč/hod.

 

Propagace

Veřejný příspěvek na projekt nepřesáhne 500 000 EUR, proto prostředkem publicity nebude velkoplošný panel. Publicita bude zajištěna následujícími prostředky:

zadávací řízení - v rámci zadávacího řízení byl dodavatel informován o charakteru projektu a jeho předložení formou žádosti o poskytnutí dotace a smlouvy s dodavateli obsahovaly informaci o spolufinancování projektu z EU, internetové stránky projektu - na webu města Kamenice www.kamenice.cz je samostatná záložka s informacemi a fotografiemi projektu, informace o projektu jsou dále na stránkách ZŠ Kamenice.

pamětní deska - v místě realizace projektu byla umístěna pamětní deska,

informační a komunikační materiály - město Železnice vydalo pravidelné tiskové zprávy s důležitými informacemi o průběhu realizace a důležitých akcích v rámci projektu, dále město vydává letáky, které informují o aktivitách, provozní době hřiště a poskytují potřebné kontakty.

propagační tašky - tašky slouží zejména jako cena vítězům různých turnajů pořádaných na novém hřišti

inzerce v lokálních médiích a placená inzerce.

 

Place

Víceúčelové hřiště se nachází téměř v centru města, vedle travnatého fotbalového hřiště a vedle areálu Masarykovy ZŠ. Obě hřiště jsou dostupná ze zpevněné komunikace, takže k nim lze přijet automobilem, na kole i pěšky. Další rozvoj obce i využití hřišť je tedy zajištěn.

 

4. Soulad se strategickými dokumenty

 

Existuje celá řada strategických dokumentů, na které může žadatel projektem navázat. V případě projektu rekonstrukce dětského hříště můžeme uvést kupříkladu následující dokumenty.

Koncepce rozvoje mikroregionu

Strategický plán místní akční skupiny

Strategie (program) rozvoje kraje

Strategie rozvoje lidských zdrojů kraje

Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007-2013

Národní rozvojový plán ČR na období 2007-2013

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století

 

5. Technické a technologické zajištění projektu

 

Technické a technologické řešení projektu je vždy

 
Nahrávám...
Nahrávám...