dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ - příklad projektové žádosti

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.61
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ – příklad projektové žádosti

Mgr. Petr Burda

Úvod

Cílem předkládaného příspěvku je představit základní popis žádosti o podporu v rámci 47. výzvy INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Předmětem níže popsaného projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Oprávněními žadateli byli v této výzvě:

 • - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • - kraje
 • - organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • - obce,
 • - organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • - nestátní neziskové organizace –
 • - církve,
 • - církevní organizace,
 • - organizační složky státu,
 • - příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Dotaci bylo možno využít pro následující aktivity

 • - Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • - Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Způsobilé výdaje:

 • - minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
 • - maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč

Anotace projektu

Projekt řeší modernizaci a stavební úpravy odborných učeben (přírodopis, chemie, fyzika) vč. souvisejících kabinetů ZŠ. Součástí projektu je i provedení bezbariérových přístupů do jednotlivých podlaží hlavního objektu ZŠ a sociálního zázemí osob ZTP. Projekt řeší i pořízení nového interiérového vybavení (školní nábytek, zařizovací předměty, apod.) a výukového vybavení.

Jaký problém projekt řeší? 

Projekt řeší primárně problematiku nevyhovujících stávajících prostor učeben odborných vyučovacích předmětů (fyzika, chemie, přírodopis včetně přidružených kabinetů) v rámci hlavní budovy ZŠ. Realizací projektu dojde k modernizaci dotčených prostor a k provedení vhodných stavebních úprav taktéž dochází k pořízení nového vybavení a nábytku. Tímto bude vyřešen problém nevyhovujících stávajících prostor, nábytku a vybavení odborných učeben. Dále bude odstraněn problém s bezbariérovostí objekt, kdy budou nově instalovány schodišťové plošiny, které zabezpečí bezbariérový přístup v rámci všech podlaží hlavního objektu ZŠ. Současně dojde ke stavebním úpravám stávajících prostor sociálního zázemí ve druhém poschodí budovy a tímto se dotčené prostory stanou prostorem, který budou moci nově využívat osoby se zdravotní postižením.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému stávajících v současné době již nevyhovujících vnitřních prostor učeben odborného vyučování spočívají především ve stáří samotné hlavní budovy ZŠ. Tento objekt byl postaven na počátku druhé poloviny 20. století a lze konstatovat, že až na drobné investice v podobě výměny části okenních otvorů do těchto prostor nebylo po dobu životnosti objektu investováno. V rámci jednotlivých učeben a souvisejících kabinetů lze konstatovat, že stávající vybavení (jak nábytek, tak pomůcky odborné výuky) pořízené převážně v rozmezí 60. - 70. let 20. století (učební pomůcky byly pořízeny částečně i v pozdějších 80. letech a 90. letech) již neodpovídá současným trendům odborného vyučování.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky odborných předmětů na ZŠ v souladu s podporovanými aktivitami dané výzvy. Projekt řeší modernizaci a stavební úpravy odborných učeben (přírodopis, chemie, fyzika) vč. souvisejících kabinetů. Součástí projektu je i provedení bezbariérových přístupů do jednotlivých podlaží hlavního objektu ZŠ a sociálního zázemí osob ZTP. Projekt řeší i pořízení nového interiérového vybavení (školní nábytek, zařizovací předměty, apod.) a výukového vybavení.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

Po dokončení realizační fáze projektu bude hlavním výstupem jednoznačná změna vnitřního uspořádání a podoby samotných učeben odborného vyučování předmětů přírodopis, chemie, fyzika v rámci hlavní budovy ZŠ. Vzniknou modernizované učebny (modernizované kabinety) vybavené novým nábytkem, novými učebními pomůckami, které odpovídají současným trendům moderního odborného vyučování. Dojde ke změně v podobě zvýšení komfortu samotné odborné výuky. Další změna v důsledku realizace projektu spočívá v zajištění bezbariérovosti hlavní budovy ZŠ díky dodávce a instalaci navržených schodišťových sklopných plošin. Objekt se stane plně bezbariérových a tento mohou nově užívat také handicapované osoby bez omezení. Další dílčí změnou je realizace vhodných stavebních úprav, jejichž cílem je modernizace sociálního zázemí umístěného ve druhém nadzemním podlaží hlavní budovy ZŠ a to tak aby byly splněny legislativní požadavky pro bezproblémové užívání handicapovanými osobami.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby, která obsahuje podrobně zpracované stavební aktivity projektu včetně soupisu a popisu vhodného vnitřního vybavení a nábytku. Následně bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vhodného vybavení. Součástí aktivit projektu je taktéž zajištění povinných prvků publicity. Další dílčí aktivitou spojenou především s přípravnou fází projektu je příprava žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh a její řádné odeslání poskytovateli dotace. Nedílnou součástí projektových aktivit bylo sestavení profesionálního projektového týmu a předběžné konzultace projektu dotčenými osobami. Důležitou aktivitou projektu v jeho realizační fázi je řádné a včasné zpracování a odevzdání první a zároveň závěrečné žádosti o platbu včetně monitorovací zprávy.

Popis realizačního tymu projektu

Kontaktní osobou a vedoucím realizačního týmu předmětného projektu je místostarosta města. Kvalifikace vedoucího projektového týmu je zajištěna prostřednictvím dlouholeté praxe v oblasti správy a administrace investičních i neinvestičních realizovaných projektů z Evropských strukturálních fondů. Vedoucí projektového týmu má na starost přípravnou fázi projektu, koordinaci jednotlivých fází přípravné fáze projektu s dalšími zaměstnanci v rámci organizační struktury ZŠ. Dále odpovídá za řádné zpracování a řádné odevzdání monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu. Místostarosta města pracoval řadu let jako projektový manažer v rámci Evropských strukturálních fondů. Pro průběh realizace stavebních prací je zajištěna osoba odborného dozoru prostřednictvím odboru investic městského úřadu. Vedoucí odboru investic je osobou oprávněnou vykonávat stavební dozor v rámci realizace stavebních prací souvisejících s realizací stavební částí projektu. V rámci předchozích let zajišťoval pro město stavební dozor z pozice zaměstnance města pro řadu staveb obdobného charakteru. Finanční řízení projektu (včetně oblasti zpracování řádného souvisejícího účtování projektových výdajů) je zabezpečeno prostřednictvím zaměstnanců finančního odboru města. Zaměstnanci finančního odboru mají několikaleté zkušenosti s finančním řízením a účtováním prostředků z různých Evropských ale i státních či krajských fondů.

Jakým způsobem

 
Nahrávám...
Nahrávám...