dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průvodce finanční analýzou projektu v rámci OP Podnikání inovace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průvodce finanční analýzou projektu v rámci OP Podnikání inovace

 

Finanční analýza je povinnou součástí studie proveditelnosti nebo projektového záměru. Představuje podstatný prvek při celkovém hodnocení projektu. Nerentabilní projekt nelze ze strukturálních fondů podpořit. V následujícím textu vysvětlíme, jak zpracovat finanční analýzu pro podnikatelské projektu financované z Operačního programu Podnikání a inovace. Zaměříme se přitom nejen na analýzu samotného projektu, ale i podniku žadatele.

 

Finanční analýza podniku

 

Ekonomické prostředí, v němž se podnik nachází, je neustále v pohybu a je výsledkem působení mnoha faktorů rozličného charakteru. Finanční analýza zaujímá klíčové postavení nejen při hodnocení současného a předvídání budoucího vývoje podniku samotného, ale i celého odvětví. Hlavní úlohou finanční analýzy je vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, která je výsledkem působení ekonomických i neekonomických faktorů a vlivy těchto faktorů zohlednit při interpretaci jejích výsledků.

Finanční analýzu podniku doporučujeme rozdělit na dvě části. Nejprve vyhodnotit na základě účetních údajů za poslední tři roky vývoj hospodářského výsledku dle jednotlivých druhů (provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, mimořádný výsledek hospodaření a výsledek hospodaření za účetní období). V optimálním případě by měla firma dosahovat zisku, který vykazuje dlouhodobě rostoucí tendenci, jež by měla pokračovat i v následujících letech.

Dále by měl žadatel vypočítat následující poměrové ukazatele:

 

Ukazatele rentability:

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly použity následující vzorce:

 

Zisk (HV za účetní období)

ROA = -----------------------------------

Celková aktiva

- ukazatel používaný k hodnocení výnosnosti podniku. Představuje souhrnnou charakteristiku celkové efektivnosti vložených prostředků.

 

Zisk

ROE = ------------------------

Vlastní kapitál

- míra výnosnosti, se kterou vlastník využívá svůj kapitál. Tento ukazatel je jedním z klíčových ukazatelů pro rozhodnutí o tom, zda do firmy investovat.

 

Zisk

ROS = ---------------------------------------------

Tržby za vlastní výrobky/služby

- ukazatel rentability tržeb tvoří základ efektivnosti celého podniku. Rostoucí trend je příznivý, i když snížení ukazatele nemusí být negativní, pokud rostou tržby.

 

Ukazatele likvidity:

 

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly použity následující vzorce:

 

Oběžná aktiva - dlouhodobé pohledávky

Běžná likvidita = ----------------------------------------------------

Krátkodobé závazky + bankovní úvěry

- výsledek ukazuje kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva krácená o dlouhodobé pohledávky v hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je obecně pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku.

 

Krátkodobé pohledávky + finanční majetek

Pohotová likvidita = ----------------------------------------------------

Krátkodobé závazky + bankovní úvěry

- podobně jako ukazatel běžné likvidity, ukazuje v tomto případě výsledek do jaké míry je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by obdržel platbu za všechny krátkodobé pohledávky a svůj finanční majetek proměnil v hotovost

 

Finanční majetek

Okamžitá likvidita = ----------------------------------------------------

Krátkodobé závazky + bankovní úvěry

- stejně tak i ukazatel okamžité likvidity uvádí, do jaké míry je podnik schopen uspokojit své věřitele pokud by svůj finanční majetek proměnil v hotovost.

 

Ukazatele aktivity:

 

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly použity následující vzorce:

Aktiva

Doba obratu aktiv = ---------------------------------

Tržby za vlastní výr./365

- pomocí ukazatele lze zajišťovat vývoj majetkové vybavenosti. Pokud dochází ke zrychlování obratu při stabilních tržbách, znamená to zisk.

 

Tržby za vlastní výr.

Rychlost obratu aktiv = ---------------------------------

Aktiva

- měří, jak efektivně podnik využívá svých aktiv. Vysoký obrat celkových aktiv je projevem efektivního využívání majetku, se kterým podnik hospodaří. Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát se hodnota celkových aktiv za sledované období promítne do ročních tržeb.

 

Krátkodobé závazky

Doba splacení závazků = ---------------------------------

Tržby za vlastní výr./365

- ukazuje, jak dlouho musí podnik prodávat své výrobky či služby, aby uhradil krátkodobé závazky. Klesající trend znamená zvyšující se obrat podniku a tím i zlepšující se schopnost hradit své krátkodobé závazky.

Ukazatele zadluženosti:

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly použity následující vzorce:

 

Cizí zdroje

Celková zadluženost = ------------------------

Celková pasiva

- měří podíl věřitelů na celkových aktivech. Ukazuje, jak dobře

 
Nahrávám...
Nahrávám...