dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průvodce čerpáním dotací EU a ČR - 8/2013

8.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto vydání rozšíříme tematický seriál věnovaný veřejným zakázkám. Podrobně představíme další z typů zadávacího řízení, který bude jednací řízení s uveřejněním.

JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Jednací řízení s uveřejněním je dvoufázové: nejprve zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k prokázání kvalifikace, kvalifikované zájemce vyzývá k podání nabídek. O podaných nabídkách dále s uchazeči jedná za účelem dosažení co nejvýhodnějších podmínek plnění. Sektorový zadavatel může použít toto řízení bez omezení, veřejný zadavatel jen při splnění zákonem stanovených podmínek.

   1. Podmínky pro použití

Veřejný zadavatel

Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) může veřejný zadavatel použít pouze při splnění zákonných podmínek stanovených pro jeho použití, popřípadě bez omezení tehdy, pokud zadává veřejnou zakázku na služby podle přílohy č. 2 (§ 22).

Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním rovněž:

 • ve výjimečných případech, kdy bude s ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky nebo rizika s nimi spojená existovat důvodný předpoklad, že nabídkové ceny, podané uchazeči na plnění veřejné zakázky, budou navzájem neporovnatelné;
 • jde-li o veřejnou zakázku na služby uvedené v příloze č. 2;
 • jde-li o veřejnou zakázku na služby, pokud povaha služeb neumožňuje zadavateli dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky předem tak, aby jí bylo možné zadat postupy stanovenými zákonem pro otevřené řízení nebo užší řízení, a to zejména pokud jde o stanovení hodnotících kritérií již při zahájení otevřeného nebo užšího řízení; zejména se bude jednat o pojišťovací, bankovní, investiční či projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či jiné podobné služby (není však při naplnění zákonných podmínek vyloučeno ani použití pro jiné veřejné zakázky na služby) - i v těchto případech je veřejný zadavatel povinen dodržet pravidlo, dle kterého nemohou být kvalifikační předpoklady předmětem hodnotících kritérií;
 • jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje a nikoliv za účelem dosažení zisku nebo úhrady nákladů spojených s výzkumem nebo vývojem;
 • pokud v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu, byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky (popřípadě kombinace takových nabídek), veřejný zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky, a zahájí JŘSU bezodkladně (v řádu dnů či týdnů) po zrušení předchozího zadávacího řízení (v tomto případě se použije odlišný, zvláštní postup).

neúplná nabídka = nebyla zpracována v požadovaném jazyku nebo návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou (proto byla nabídka vyřazena při otevírání obálek);

nepřijatelná nabídka = nabídka, která musela být vyřazena při posouzení kvalifikace, při posouzení nabídek nebo nebyla mezi nabídky zařazena proto, že došla po konci lhůty pro podání nabídek (definice § 22 odst. 1).

Sektorový zadavatel

Sektorový zadavatel může JŘSU použít vždy bez omezení a bez potřeby naplnění dalších zákonných podmínek. Lze jej zahájit i specifickým způsobem na základě pravidelného předběžného oznámení (jako užší řízení).

  2. Předběžné oznámení

Jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení musí veřejný zadavatel uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení.

  3. Zahájení jednacího řízení s uveřejněním

Podrobný popis postupu zadavatele při zahájení jednacího řízení s uveřejněním je shodný jako při zahájení užšího řízení a je uveden zde (dílčí krok 2 týkající se užšího řízení).

Zadavatel je povinen v oznámení jednacího řízení s uveřejněním uvést, zda se jednání o nabídkách uskuteční v několika fázích za účelem postupného omezování počtu uchazečů, s nimiž bude o jejich nabídkách jednáno.

Sektorový zadavatel může zahájit jednací řízení s uveřejněním i zvláštním způsobem, a to uveřejněním pravidelného předběžného oznámení jako způsobu zahájení jednacího řízení s uveřejněním. Pokud je jednací řízení s uveřejněním zahájeno tímto způsobem, postupuje sektorový zadavatel v úvodní fázi jednacího řízení s uveřejněním odlišným způsobem, který je popsán zde.

   4. Od poskytnutí zadávacích podmínek do výzvy k podání nabídek

Podrobný popis postupu zadavatele po zahájení jednacího řízení s uveřejněním ve lhůtě pro doručení žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním je shodný jako při postupu zadavatele ve stejné fázi v užším řízení a je uveden zde (dílčí kroky 3 až 8 týkající se užšího řízení).

  5. Výzva k podání nabídek

Po posouzení žádostí o účast, posouzení kvalifikace a případném omezení počtu zájemců, vyzve zadavatel písemně zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. Výzva by z hlediska zachování zásady zákazu diskriminace měla být odeslána všem zájemcům ve shodný den.

Písemná výzva k podání nabídek musí v jednacím řízení s uveřejněním obsahovat alespoň:

 • zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace (vzhledem k tom, že podle § 48 je třeba textovou část zadávací dokumentace uveřejnit na profilu zadavatele již od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, může se jednat zřejmě jen o uvedení odkazu na profil zadavatele),
 • informaci o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení,
 • lhůtu pro podání nabídek; to neplatí, jestliže sektorový zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek na základě dohody se zájemci,
 • dostatečně určitým způsobem vymezené místo podání nabídek,
 • údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení či zadávací dokumentaci,
 • informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána, přičemž jedním z případně více požadovaných jazyků musí být český jazyk (požadavky na jiné jazyky nesmí mít diskriminační charakter),
 • počet uchazečů, s nimiž zadavatel zahájí jednání o nabídkách, rozhodl-li se zadavatel pro omezení počtu zájemců, s nimiž jednání zahájí; v takovém případě zadavatel ve výzvě uvede, zda připouští zahájení jednání o nabídkách i s nižším než uvedeným počtem uchazečů, pokud nebude podán dostatečný počet nabídek nebo po posouzení podaných nabídek by měl být hodnocen menší než uvedený počet nabídek - zadavatel se může rozhodnout, že omezí počet uchazečů, s nimiž zahájí jednání o podaných nabídkách; zadavatel může například stanovit, že po provedeném předběžném hodnocení nabídek bude jednat pouze s uchazeči, kteří se na základě předběžného hodnocení nabídek umístili na prvém až třetím místě; nestanoví-li zadavatel nic, jedná se všemi uchazeči, jejichž nabídky byli předběžně hodnoceny (kteří podali řádnou nabídku a nebyli vyloučeni z další účasti v jednacím řízení s uveřejněním ve fázi posouzení nabídek), 
 • způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách - zadavatel by měl zejména vymezit, zda hodlá jednat se všemi uchazeči společně či odděleně, jak budou vedena jednání, jakým způsobem se bude provádět výběr pořadí jednání s jednotlivými uchazeči, případně předpokládanou dobu trvání jednání atp.; podmínky však musí být vždy nastaveny transparentním a nediskriminačním způsobem,
 • způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel postupně omezovat počet uchazečů, o jejichž nabídkách bude v jednotlivých fázích jednat - zadavatel může s uchazeči jednat v několika fázích, přičemž není povinen dopředu specifikovat počet fází; může však např. uvést, že na konci každé fáze přestane jednat s uchazečem (popřípadě dvěma či více, to však již nebude praktické), jehož nabídka byla aktuálně po ukončení příslušné fáze vyhodnocena jako nejméně výhodná.

Písemná výzva může obsahovat i požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty. Tento požadavek by však měla obsahovat již zadávací dokumentace.

  6. Prohlídka místa plnění

Zadavatel je v nezbytných případech povinen umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění.

 7. Jmenování členů komise pro otevírání obálek, hodnotící komise

Veřejný zadavatel ustanoví před uplynutím lhůty pro podání nabídek nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami. Není jeho povinností jmenovat náhradníky, avšak je to praktické, zejména s ohledem na skutečnost, že otevírání obálek s nabídkami má proběhnout ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek. Není nezbytné, aby členy komise pro otevírání obálek byli zaměstnanci zadavatele.

Je vhodné, aby před uplynutím lhůty pro podání nabídek veřejný zadavatel rovněž ustanovil i hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Veřejný zadavatel může pověřit hodnotící komisi, aby vykonávala současně i práva a povinnosti komise pro otevírání obálek.

Sektorový zadavatel není povinen ustanovit komisi pro otevírání obálek ani hodnotící komisi. Veškeré činnosti spojené s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace, posouzením a hodnocením nabídek může plnit přímo sektorový zadavatel.

8. Vypracování seznamu nabídek

Zadavatel vypracuje seznam podaných nabídek, ve kterém eviduje podané nabídky (a to nabídky podané jak v listinné, tak i v elektronické podobě) a ve kterém u každé podané nabídky uvede

 • evidenční číslo nabídky podle pořadí, v jakém jsou nabídky podávány, přičemž zadavatel přiřazuje podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky (tedy pro každou podobu nabídek musí být samostatná číselná řada evidenčních čísel)
 • dobu podání příslušné nabídky (datum a přesný čas) a
 • identifikační údaje uchazeče.

9. Otevírání obálek s nabídkami

O otevírání obálek je třeba sepsat protokol o otevírání obálek a umožnit uchazečům nahlédnout do něj a pořídit si výpis nebo opis.

10. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků požadovaných zadavatelem a souladu s platnými právními předpisy.

11. Předběžné hodnocení nabídek

Předběžné hodnocení nabídek provádí v jednacím řízení s uveřejněním v případě veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem hodnotící komise. Zadává-li veřejnou zakázku sektorový zadavatel, provádí hodnocení přímo sektorový zadavatel, avšak za použití stejných pravidel jako hodnotící komise.

O posouzení nabídek se vyhotoví zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Pro předběžné hodnocení nabídek se použijí pravidla pro hodnocení nabídek.

12. Předběžný výsledek hodnocení

Po kompletně provedeném posouzení a tzv. předběžném hodnocení nabídek (včetně zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek) nerozhoduje zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, ale výsledek hodnocení nabídek je tzv. předběžným výsledkem hodnocení, tedy platformou zadavatele pro další jednání s uchazeči o podaných nabídkách.

Provedené předběžné hodnocení nabídek je významné též z toho pohledu, že předběžný výsledek hodnocení umožní zadavateli omezit počet uchazečů, o jejichž nabídkách bude jednat (resp. s nimiž zahájí jednání), pokud si tuto možnost vyhradil ve výzvě k podání nabídky a uvedl počet uchazečů, s nimiž zahájí jednání.

Předběžný výsledek hodnocení sděluje zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli

 
Nahrávám...
Nahrávám...