dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Provozování živnosti

24.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Provozování živnosti

Mgr. Zuzana Kittrichová

Provozovat živnost mohou fyzické i právnické osoby, tuzemské i zahraniční, splní-li podmínky dle živnostenského zákona.

Zahraniční osoby a občané EU

Zahraniční osoby, tj. právnické osoby se sídlem nebo fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území ČR, mohou v ČR podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud zákon nestanoví jinak. Pro zahraniční fyzické osoby bylo dříve vyžadováno i povolení k pobytu za účelem podnikání, dnes stačí vízum k pobytu na dobu delší než 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu. K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi je nutno předložit doklad, který udělení víza nebo povolení k pobytu prokazuje. Tento požadavek se neuplatní, bude-li zahraniční fyzická osoba provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého závodu. Rovněž se tato povinnost nevztahuje na občany členských států EU. Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana (týká se osob, které nesplňují podmínky pro udělení azylu, ale jimž hrozí závažná újma při návratu do vlasti), a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občané ČR.

Zvláštní právní režim platí pro příslušníky členských států EU, resp. EHP, kteří jsou oprávněni na území ČR poskytovat služby, tj. dočasně vykonávat podnikatelskou činnost, v rozsahu svého oprávnění jako mají ve svém domovském státě. Toto oprávnění platí nejen pro fyzické, ale též pro právnické osoby, které mají sídlo v některém ze členských států EU, resp. EHP. Poskytování služeb se až na výjimky neřídí živnostenským zákonem, byť se jedná o činnosti v něm upravené. Jedna z výjimek se týká povinnosti písemně oznámit u živností, kde je vyžadována odborná způsobilost, poskytování služeb, včetně doložení dokladů o odborné způsobilosti. Splnění těchto povinností podléhá živnostenské kontrole (srov. § 60a ŽZ).

Podmínky provozování živnosti

Než se podnikatel rozhodne ohlásit živnost nebo požádat o vydání koncese, musí zajistit, aby splňoval všechny zákonem stanovené podmínky provozování živnosti, resp. aby u něj naopak nebyla dána žádná z překážek provozování živnosti. Tyto podmínky musí podnikatel splňovat jak při zahájení živnostenského podnikání, tak po celou dobu jeho výkonu. V případě, že podnikatel přestane některou z podmínek splňovat, bude jeho živnost pozastavena nebo bude jeho živnostenské oprávnění zrušeno.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Každý člověk (fyzická osoba) provozující živnost musí splňovat následující podmínky:

  • plná svéprávnost, tj. způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Svéprávnost se podle občanského práva získává v plném rozsahu zletilostí a může být omezena jen rozhodnutím soudu. Podmínkou provozování živnosti již není nabytí věku 18 let. Právo podnikat má i nezletilý, který dosáhl 16 let a kterému soud přiznal plnou svéprávnost. Nezletilý, který není plně svéprávný, je oprávněn samostatně provozovat živnost se souhlasem svého zákonného zástupce a s přivolením soudu; a

  • bezúhonnost – není dána, pokud byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje. Živnost je oprávněna provozovat též osoba, na kterou se hledí, jako by nebyla odsouzena.

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska splnění všeobecných podmínek pro provozování živnosti při ohlášení živnosti (podání žádosti o koncesi), jakož i později v průběhu živnostenského podnikání, bude živnostenský úřad pro účely bezúhonnosti podnikatele u trestného činu posuzovat, zda se jednalo o trestný čin spáchaný úmyslně, a dále zda byl spáchán v souvislosti s předmětem podnikání, o který podnikatel žádá. Z hlediska bezúhonnosti se již neřeší, jak tomu bylo v minulosti, jaký trest byl žadateli uložen a jaká byla doba jeho trvání. Rovněž je případné nevydání, resp. zrušení, živnostenského oprávnění z důvodu pravomocného odsouzení omezeno pouze na ty živnosti (resp. v rámci volných živností na obor činností), kterých se uložený trest týká.

Bezúhonnost se u občanů ČR prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u cizinců výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem třetího státu a zároveň výpisem z evidence Rejstříku trestů (včetně ověřeného překladu do českého jazyka); v případě, že má cizinec trvalý pobyt v ČR, stačí výpis z evidence Rejstříku trestů. U občanů členských států EU postačí výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad členského státu EU (stačí obyčejný překlad), případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou, která bude obsahovat informace zapsané v evidenci trestů členského státu EU. Pokud členský stát takový výpis nevydává, lze jej nahradit prohlášením o bezúhonnosti. Výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad obstarává sám, a to v elektronické podobě. Podnikatel si od novely živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. nadále již nemusí výpis z evidence Rejstříku trestů obstarávat sám, čímž ušetří čas i finanční prostředky. Živnostenský úřad je rovněž oprávněn vyžádat si pro posouzení bezúhonnosti pravomocné rozhodnutí v trestní věci či nahlížet do trestního spisu.

Rovněž nadále není, jak tomu bylo v minulosti (do novely č. 270/2007 Sb.), vyžadováno prokázání bezdlužnosti na území ČR v oblasti daňové, sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Tato změna byla vedle primární snahy o zjednodušení vedena také úvahou, že bude-li mít podnikatel možnost i nadále podnikat, snáze tak splatí případné dluhy z dřívější ekonomické činnosti.

Splnění všeobecných podmínek je požadováno vždy u každého podnikatele – fyzické osoby. Jejich nesplnění nelze, jak je tomu u zvláštních podmínek, nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Pokud je člověk (fyzická osoba) nesplňuje, nemůže živnost provozovat.

U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce. Zahraniční právnická osoba prokazuje splnění všeobecných podmínek prostřednictvím vedoucího organizační složky podniku.

Sedmnáctiletý student Petr se rozhodne se podnikat v oboru informačních technologií, neboť jej baví počítače a má množství zajímavých nápadů, které by rád realizoval. S ohledem na to, že nedovršil hranici 18 let, nesplňuje všeobecné podmínky provozování živnosti, neboť není plně svéprávný. Petrův otec jako jeho zákonný zástupce vysloví s provozováním živnosti Petrem souhlas. Zároveň požádá jménem Petra jeho otec soud, aby k Petrovu podnikání přivolil. Teprve poté splňuje Petr všeobecné předpoklady provozování živnosti a může provozování živnosti zahájit.

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami jsou odborná nebo jiná způsobilost podnikatele, příp. odpovědného zástupce, pokud ji živnostenský nebo jiný zákon vyžaduje. Prokázání odborné způsobilosti se vyžaduje u živností řemeslných, živností vázaných a živností koncesovaných. Požadavek na odbornou či jinou způsobilost vyplývá zcela logicky ze snahy chránit zákazníka před neodborným výkonem určitých činností.

Hlavním předpokladem prokázání odborné nebo jiné způsobilosti je vzdělání v příslušném oboru, popřípadě i praxe. V případě živností řemeslných je zásadním předpokladem příslušné odborné vzdělání (srov. § 21 ŽZ). U živností vázaných se předpokládá zvláštní oprávnění či osvědčení, případně vzdělání v určitém oboru nebo praxe (srov. § 24 ŽZ, příloha č. 2 ŽZ a zvláštní zákony, na které příloha odkazuje). Specifické kvalifikační předpoklady a k nim příslušnou praxi vyžaduje zákon též u živností koncesovaných (srov. § 27 ŽZ, příloha č. 3 ŽZ a zvláštní zákony, na které příloha odkazuje). Prokazováním požadavků na odbornou způsobilost se budeme podrobně věnovat níže u jednotlivých druhů živností.

Samostatně jsou regulovány činnosti, jejichž neodborné provedení by mohlo vést k ohrožení zdraví nebo života třetích osob. Zvláštní právní předpis, který tuto problematiku upravoval (nařízení vlády č. 209/2001 Sb.), byl novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. zrušen a právní úprava se přesunula přímo do živnostenského zákona, konkrétně do ustanovení § 7 odst. 6 ŽZ a přílohy č. 5, která upravuje živnosti, jejichž výkon musí podnikatel zajistit prostřednictvím osob odborně způsobilých, a to včetně konkrétně vyžadované odborné způsobilosti. Z více než desítky zde

 
Nahrávám...
Nahrávám...