dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Programování strukturálních fondů v ČR

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Programování strukturálních fondů v ČR

V období 2007-2013 získala Česká republika k využití až 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun) z fondů Evropské unie. Čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie je však podmíněno vypracováním víceletých rozvojových programů. Strukturální fondy totiž nejsou určeny k financování jednotlivých akcí, ale k podpoře rozvojových programů, které mají vlastní rozpočet a přesně vymezení priority a opatření. Struktura rozvojových programů zahrnuje analytickou část, která se zabývá vyhodnocením socioekonomického prostředí a stanovením slabých a silných stránek podporovaného území. Na ni pak navazuje podrobné rozpracování prioritních os, priorit a opatření k dosažení stanovených strategických cílů včetně vymezení finančního rámce a realizačních podmínek programů (administrativní, kontrolní, monitorovací a další mechanismy).

Programové dokumenty připravuje Česká republika, ale schválení většiny z nich podléhá v konečné fázi Evropské komisi. I jejich příprava je ovlivněna nastavením politiky hospodářské a sociální soudržnosti v daném programovacím období. Základním dokumentem, který využívají členské státy při sestavování národních strategických priorit a plánování pro roky 2007-2013, jsou Strategické zásady Společenství pro soudržnost. Tento dokument navrhuje Evropská komise, přijímá Rada EU a schvaluje Evropský parlament.

Důležitý faktor při programování strukturálních fondů v České republice představuje i ekonomická úroveň jednotlivých regionů. Všechny oblasti na úrovni NUTS 2 v Evropské unii, jejichž ekonomická úroveň je nižší než 75 % průměru EU, mají nárok na podporu z Cíle Konvergence, ostatní regiony čerpají podporu z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V případě České republiky klíčovou hranici 75 % úrovně HDP na obyvatele překračuje pouze region Praha, proto je nutné připravovat odlišné operační programy pro Prahu a zbytek České republiky.

Přípravu programových dokumentů na období 2007-2013 koordinuje Řídící a koordinační výbor, ve kterém jsou zastoupeny orgány státní správy (ministerstva, Úřad vlády ČR), regiony soudržnosti ČR, hospodářská komora a další subjekty.

Programové dokumenty

Základními programovými dokumenty pro období 2007-2013 jsou:

- Národní rozvojový plán (NRP), který byl předložen v lednu 2006 a následně vzat na vědomí vládou ČR, obdobně jako v předchozím období stanovuje v návaznosti na uspořádání politiky soudržnosti EU hlavní priority budoucího vývoje České republiky. V období 2007-2013 jsou definovány následující priority: podnikání, lidské zdroje a vysoké školy, inovace a znalostní ekonomika, dostupnost a infrastruktura, řešení regionálních disparit. Priority jsou v Národním rozvojovém plánu dále rozpracovány do dílčích cílů a promítnuty do konkrétních operačních programů. Národní rozvojový plán také nastiňuje systém koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Zásadní prvky jsou využity jako základ národního strategického referenčního rámce.

- Národní strategický referenční rámec (NSRR), který

 
Nahrávám...
Nahrávám...