dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program péče o krajinu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program péče o krajinu

Základní charakteristika

Program péče o krajinu (PPK) je jedním programů financovaných z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Jeho hlavním cílem je podpora projektů neinvestičního charakteru, které přispívají k obnově základních funkcí krajiny. Předmětem podpory nejsou podnikatelské záměry ani opatření, která vlastníkům či nájemcům pozemků ukládá zákon.

Do roku 2008 byl program každoročně vyhlašován proostřednictvím směrnic platných pro daný rok, nyní dochází ke změně - je vydána směrnice pro delší období a jednotlivé fáze programu budou vyhlašovány prostřednictvím výzev. Od března 2009 se poskytování dotací z Programu péče o krajinu řídí směrnicí MŽP č. 3/2009 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2009 -2011.

Směrnice definuje předmět podpory, postup předkládání, hodnocení žádosti a poskytování finančních prostředků. Jejími přílohami jsou vzory žádostí o poskytnutí finančních prostředků, vzory rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, čestné prohlášení o vlastnictví či nájmu pozemků, vzory smlouvy o dílo a některých protokolů a další dokumenty.

Přehled podprogramů Programu péče o krajinu

A. Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany pta č ích oblastí a evropsky významných lokalit

B. Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

C. Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

A. Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

Územní vymezení podprogramu

Podprogram podporuje vy brané aktivity v následujících typech území (předmětná území):

- národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) a jejich ochranná pásma,

- národní parky (NP) a jejich ochranná pásma,

- chráněné krajinné oblasti (CHKO) a jejich ochranná pásma,

- přírodních rezervací (PR) a přírodních památek (PP) a jejich ochranná pásma, nacházející se na pozemcích určených pro účely obrany státu parku nebo rozšíření chráněné krajinné oblasti.

- ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL) na jejichž území se nachází národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky,

- evropsky významné lokality v národním seznamu navržené k vyhlášení jako NPP a NPR

Přípustní žadatelé

Příjemci podpory v rámci podprogramu mohou být pouze Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a správy všech národních parků včetně Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa jeskyní České republiky.

Přehled podporovaných aktivit

1. Vyhotovení plánu péče a souhrnu doporučených opatření a zeměměřické práce v předmětných územích:

- vyhotovení plánu péče (nebo jeho části či dodatku) o existující anebo nově vyhlašované NPR, PR, NPP, PP a jejich ochranná pásma a evropsky významné lokality v národním seznamu navržené k vyhlášení jako NPP a NPR podle schválené metodiky včetně zpracování odborných podkladů,

- vyhotovení souhrnu doporučených opatření o existující ptačí oblasti a zpracování odborných podkladů pro vyhotovení souhrnu doporučených opatření

- vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro určení hranice existujících

- nebo navrhovaných NPR, PR, NPP, PP, CHKO a jejich ochranných pásem, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit v národním seznamu navržené k vyhlášení jako NPP a NPR za účelem jejich evidence v Ústředním seznamu ochrany přírody a provedení záznamu v Katastru nemovitostí,

- geodetické vytyčení hranic NPR, PR, NPP, PP, CHKO a jejich ochranných pásem, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit v národním seznamu navržené k vyhlášení jako NPP a NPR označení a stabilizace hlavních lomových bodů hranic těchto chráněných území a jejich vyhlášených ochranných pásem v terénu,

- vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálné části parcely za účelemvýkupu pozemku v NPR, PR, NPP, PP a CHKO a jejich ochranných pásmech a ptačích oblastech, jeho převodu do správy žadatele nebo změny druhu pozemku či způsobu jeho využití na části původní parcely, pokud tento pozemek (jeho část) je v majetkové správě žadatele,

- geodetické vytyčení parcely, ke které vykonává právo hospodaření příjemce nebo v souvislosti s realizací opatření v rámci programu.

2. Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v předmětných územích

- provádění pruhového značení hranic NPR, PR, NPP, PP a I. zóny NP, výroba, instalace nebo údržba tabulí vyznačujících předmětná území a památné stromy a výroba, instalace nebo údržba hraničních kůlů,

- výroba, instalace, údržba nebo odstranění informačních tabulí, jejichž funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a jeho přírodních hodnotách anebo usměrňovat pohyb návštěvníků, dále bariér, zábradlí a ostatního vybavení stezek neinvestičního charakteru v terénu,

- údržba a opravy turisticky značených cest nebo naučných stezek v NPR, PR, NPP, PP a NP,

- údržba, oprava nebo budování bariér neinvestičního charakteru proti šíření živočichů patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům.

3. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích

- odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků, nefunkčních technických zařízení, objektů apod., v NPR, PR, NPP, PP a NP, v I. a II. zónách CHKO, v evropsky významných lokalitách v chráněných krajinných oblastech ve vymezených a schválených prvcích územních systémů ekologické stability v CHKO.

- obnova nebo vytváření vegetačního krytu z přírodě blízké a stanovištně odpovídající bylinno-travinné směsi (dotace do výše 30 000 Kč/ha bez DPH), vysazováním dřevin a následnou péčí o vysazené porosty nebo výsadba solitérních dřevin, liniové a skupinové výsadby (mimo výsadby podél dálnic a silnic I., II. a III. třídy),

- likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů, patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících zvláště chráněné části přírody, obnova přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neživé přírody poškozených lidskou činností,

- opatření zabraňující projevům eroze vyvolané lidskou činností, včetně likvidace jejích následků, tvorba biologických protierozních opatření např. zakládání vsakovacích pásů, průlehů a ochranných liniových travních porostů v okolí výsadeb nebo pro účely ochrany vodního toku na pozemcích, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty s max. sazbou do výše 15.000 Kč/ha bez DPH, výsadba porostů dřevin na pozemcích mimo les a následná péče o vysazené porosty,

- přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů z prostorů, které neumožňují jejich další existenci nebo opatření neinvestičního charakteru ke zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb.

4. Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu

 

- kosení travního porostu a rákosin včetně zpracování, svozu a odvezení posečenérostlinné hmoty na zemědělské půdě, pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na rybnících pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů:(mechanizací s vyloučením mulčování s podporou do výše 14 000 Kč/ha bez DPH, lehkou mechanizací s podporou do výše 16 000 Kč/ha bez DPH, ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením mulčování s podporou do výše 22 000 Kč/ha bez DPH, kosou s podporou do výše 24 000 Kč/ha bez DPH). Podpora může být za zvláště ztížených podmínek zvýšena až o 50 % (první kosení u dlouhodobě nekosených luk, silně podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky). Přednost mají šetrnější technologie (např. kosení kosou, lištovou sekačkou).

- likvidace nežádoucích nárostů křovin a dřevin s podporou do výše 35 000 Kč/ha bez DPH na zemědělské půdě, pozemcích určených k plnění funkcí lesa, na rybnících pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů. Při zvláště ztížených podmínkách může být podpora zvýšena až o 50 % (dlouhodobě neudržované louky, silně podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky apod.).

- extenzívní pastva na zemědělské půdě, pozemcích určených k plnění funkcí lesa pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo

 
Nahrávám...
Nahrávám...