dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program Nemovitosti - praktický průvodce zpracováním projektové žádosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program Nemovitosti - praktický průvodce zpracováním projektové žádosti

Představení programu

Program Nemovitosti napomáhá k rozvoji podnikatelské infrastruktury prostřednictvím dotací do výstavby nájemních objektů, rekonstrukce výrobních prostor, rozvoje průmyslových zón, projektů na zhotovení projektové dokumentace. Dotace v programu Nemovitosti jsou poskytovány ke spolufinancování podnikatelských projektů. Na jeden projekt lze získat dotaci od 1 mil. Kč do 500 mil. Kč (závisí na typu projektu blíže viz příloha č. 2 k Výzvě). V případě projektu zhotovení projektové dokumentace je minimální dotace 500 tis. Kč, maximální dotace 50 mil. Kč. Míra spolufinancování se liší dle jednotlivých regionů a typů žadatelů (v rozmezí od 40 do 60 %).

Atraktivní je především zaměření programu. Lze financovat např.:

- výstavbu nájemních objektů („VNO“),

- rekonstrukce výrobních prostor - objektů („RO“),

- rozvoj průmyslových zón („PZ“),

- projekty na zhotovení projektové dokumentace („PD“).

Takto definované 4 skupiny typových projektů určují tzv. „podprované aktivity“. Od zvolené podporované aktivity se odvíjí výše dotace, typ závazného ukazatele, položky způsobilých výdajů atd.

Program je vhodný pro velmi široký okruh podnikatelských sektorů.

Pro inspiraci výrobním podnikům uvádíme několik odvětví a konkrétních projektových záměrů, které byly podpořeny v první výzvě programu:

- rekonstrukce a adaptace historicky cenné nemovitosti na podnikatelský objekt;

- rekonstrukce výměníkové stanice na výrobní prostory;

- rekonstrukce skladu vína na výrobní prostory;

- rekonstrukce bývalých skladů v brownfieldu na prostory vyhovující potřebám provozu výroby nábytku;

- rekonstrukce zanedbaných objektů včetně jejich rozšíření na výrobní a skladovací prostory a prostory pro přípravu výroby s administrativním a sociálním zázemím;

- pořízení, rekonstrukce a přístavba skladových hal;

- rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaných skladů na výrobní prostory se sociálním zázemím;

- rekonstrukce objektu bývalého kravína pro účely potravinářské výroby;

- revitalizace zanedbaných výrobních hal za účelem soustředění dosud prostorově rozptýlených výrobních aktivit společnosti do jednoho místa

Dalším důvodem pro doporučení daného programu může být i skutečnost, že je možné okamžitě připravovat projekty a není nutné čekat měsíce na vyhlášení výzvy. Druhá výzva k předkládání žádosti se uskuteční právě v následujících měsících. Registrační žádosti je možné podávat od 1. září 2009 do 31. března 2010. Plné žádosti je možné podávat do 10 měsíců od data přijatelnosti (registrace RŽ) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.

Podrobnější informace o programu Nemovitosti lze nalézt na následujících internetových stránkách MPO http://www.mpo-oppi.cz/ nebo Agentury CzechInvest: http://www.czechinvest.org.

Závěrem ovšem upozorňuji, že nalezením dotačního programu, který je ve shodě s naplánovaným projektovým záměrem, ještě není vyhráno. V této fázi je nutné podrobně prostudovat podmínky vybraného programu a určit, zda náš záměr skutečně splňuje všechny podmínky přijatelnosti, jejichž nesplnění znamená automatické vyřazení projektu. Proto je nutné podrobně zkontrolovat jejich seznam a vyhodnotit je způsobem ano, ne. Řada žadatelů tuto fázi projektové přípravy podcení a až v situaci, kdy zpracovává projekt, postupně zjišťuje překážky, které vyžadují modifikaci projektového záměru nebo dokonce zastavení projektových prací. Někdy dojde i k předložení nekvalitního projektu. Je sice velmi obtížné přesně uvést, na co všechno by si měl žadatel dát pozor, ale právě u programu Nemovitosti upozorňuji mimo jiného na dvě omezující podmínky:

- aktivity (projekt) podniku by se měly uskutečňovat ve vymezených odvětvích (zpracovatelský průmysl nebo průřezová odvětví - např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.),

- projekt musí být realizován pouze v regionech České republiky mimo území hl. m. Prahy (viz. podmínky programu).

Postup při zpracování žádosti

Procedury k získání dotací ze strukturálních fondů jsou poměrně složité. Na to, jak by měl postupovat výrobní podnik v rámci programu NEMOVITOSTI jsme se zeptali odborníka z pracoviště Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace, Ing. Pavla Večeři, který je vedoucím Oddělení metodiky a informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ing. Večera doporučuje, aby se žadatel ještě předpodáním žádosti o poskytnutí dotace důkladně seznámil s textem II. výzvy programu Nemovitosti včetně všech jejích příloh (Podmínky poskytnutí dotace, Způsobilé výdaje, Pokyny pro žadatele). Zejména je nutné, aby si žadatel plně uvědomil závazky, které mu z poskytnuté dotace budou vyplývat, např. předepsaný postup výběru dodavatelů u zakázek v hodnotě nad 500 tis. Kč bez DPH, povinnost udržitelnosti projektu (zákaz prodat pořízený majetek po dobu 5 let, po dobu 3 let u malých a středních podniků), povinnost vést ve svém účetnictví speciální analytickou evidencí účetních operací, které se vztahují k poskytnuté dotaci, povinnost publicity - seznámit veřejnost se skutečností, že projekt byl podpořen ze strukturálních fondů, povinnost podrobit se kontrolám poskytovatele a dalších kontrolních orgánů EU a ČR (např. Evropský účetní dvůr, finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad atd.). Doporučujeme, aby o podání žádosti rozhodl vždy statutární orgán (představenstvo společnosti, zastupitelstvo obce nebo kraje) obeznámený dostatečně s těmito povinnostmi.

Jako další krok doporučujeme konzultovat podání žádosti na místně příslušné Regionální kanceláři Agentury CzechInvest (RK CI), které jsou zřízeny v krajských městech (konkakty na RK CI viz www.czechinvest.org/regionalni-kancelare. Odpovědi na své dotazy můžete také získat na bezplatné lince Agentury 800 800 777.

K podávání žádostí slouží žadatelům aplikace eAccount, která je dostupná na internetové adrese: https://eaccount.czechinvest.org/webform/uzivatel/prihlaseni.aspx. EAccount umožňuje předávání dokumentů, především žádostí o poskytnutí dotace, žádostí o platbu a zpráv pro účely monitoringu a dále běžnou komunikaci e-mailovou formou s odpovědnou osobou na straně poskytovatele (tzv. projektovým manažerem Agentury). Pro práci s eAccountem je nutné, aby si žadatel vyřídil elektronický podpis a založil Masterúčet. K zařízení elektronického podpisu je nutný základní software (bližší informace viz Pokyny pro žadatele OPPI - obecná část, kapitola 1.6). Pokyny pro žadatele lze nalézt na stránkách www.mpo.cz spolu s textem výzvy do programu Nemovitosti.

Registrační žádost je první fázi podání žádosti o poskytnutí dotace. Registrační žádost obsahuje, tyto základní části:

1. základní údaje o žadateli (název, IČ, sídlo, oblast podnikání, statutární orgán, kontaktní osoba atd.)

Zde může žadatel využít pomocí volby „ARES“ automatického přenosu údajů z veřejného rejstříku. Upozorňujeme, že v případě žadatele fyzické osoby jsou vyžadovány ze zákona i údaje o trvalém bydlišti, rodném čísle a datu narození. Ochrana osobních údajů je zaručena. Doporučujeme věnovat maximální pozornost vyplnění identifikačních údajů dle údajů v rejstříku ARES nebo obchodním rejstříku, eAccount provádí automatickou kontrolu na shodu těchto údajů s údaji v registru.


2. Základní údaje o projektu (název, hlavní cíle projektu, způsob řešení, požadavek na financování, rámcová data zahájení a ukončení realizace projektu atp.);

3. Místa realizace - program Nemovitosti je určen pro podnikatele, obce a kraje z ČR Z hlediska formuláře registrační žádosti je regionální hledisko řešeno v údaji o místě realizace projektu. V tomto směru není rozhodující sídlo žadatele. Místo realizace je třeba specifikovat až do úrovně obce, ulice a čísla popisného. Žadatel může zvolit místo realizace shodné se svým sídlem, v takovém případě formulář registrační žádosti údaje převezme z oddílu sídlo žadatele. Upozorňujeme, že není přípustné, aby místo realizace projektu bylo umístěno mimo ČR nebo na území hl. m. Prahy. Žadatel může zvolit více míst realizace, z toho je třeba jedno označit jako hlavní, nelze volit místa realizace mimo podporované regiony.

4. Prohlášení žadatele (především potvrzení úplnosti a správnosti údajů v žádosti a vědomí si právních následků, souhlas pro poskytovatele se zpracování údajů předaných v žádosti, předběžný závazek k archivaci, vedení účetnictví, potvrzení žadatele, že se seznámil s budoucími povinnostmi příjemce dotace - Podmínky poskytnutí dotace), závazek nepokoušet se ovlivňovat hodnotící proces.

Doporučujeme věnovat maximální pozornost vymezení okruhu žadatelů, jímž je daná výzva určena a okruhu projektů, na něž je poskytovaná dotace určena. V rámci registrační žádosti volí žadatel z nabídky právních forem (nejčastějši zřejmě budou připadat v úvahu formy a.s., s.r.o. nebo podnikající fyzické osoby).

Program Nemovitosti je určen pouze pro podnikatelské subjekty, obce a kraje. Ve skupině podnikatelských subjektů se dále rozlišuje na malé, střední a velké podniky, od čeho se zároveň odvozuje příslušná míra podpory. Přesná definice malého a středního podniku je uvedena v dokumentu „Definice malého a středního podniku“, který je umístěn na stránkách www.mpo.cz v sekci „Společné přílohy dotačních programů podpory“. Pro určení malého a středního podniku je hlavním vodítkem počet zaměstnanců, je však třeba splnit i další kritéria jimiž jsou obrat, aktiva. U propojených a partnerských podniků se uvedené hodnoty sčítají (u partnerskýh podniků poměrným způsobem - blíže viz již výše uvedený dokument Definice malého a středního podniku). V rámci registrační žádosti žadatel volí z variant drobný podnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 50 zaměstnanců), střední podnik (do 250 zaměstnanců). Od velikosti podniku se odvíjí míra podpory (% dotace na projekt). Pro střední podniky činí maximální míra podpory 50 %, pro ostatní 60 %.


Z hlediska odvětvového je tato výzva programu Nemovitosti omezena na odvětví zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ČSÚ - CZ NACE (10, 11, 13-18, 20-23, 24.5, 25-29, 30 - mimo 30.11, 31, 32, 35) - přesnější výčet položek viz přílohy č. 1 a č. 4 k II. výzvě do programu Nemovitosti. Tato problematika je v registrační žádosti upravena v oddíle předmět řešení projektu. Žadatel zadává povinně hlavní předmět řešení projektu, mohou být zadány i další vedlejší předměty řešení projektu. U vybraných CZ NACE je třeba přidat podrobnější specifikaci odvětví dle celního kódu (konkrétně se jedná o CZ NACE 10, 11, 13, 20.14. 1, 20.14.9, 20.59.1, 24.5). Z hlediska vymezení okruhu žadatelé je třeba také věnovat pozornost vyloučeným odvětvím (těmi jsou např. některá potravinářská odvětví, většina odvětví, která nemají charakter zpracovatelského průmyslu, část ocelářského průmyslu atp.). Předejdete tak zbytečným nedorozuměním a zbytečně vynaloženému úsilí, pokud by Váš projekt musel být vyřazen z důvodu nepřijatelnosti.

Realizace projektu musí být zahájena po 1.9.2009 a ukončena nejpozději 31.12.2013. Lze uplatňovat výdaje vzniklé nejdříve v den, kdy je žadatel informován, že jeho projekt byl posouzen jako předběžně přijatelný.

K registrační žádosti se přikládají finanční výkazy (žadatel volí ze tří typů - vede účetnictví, vede daňovou evidenci - vázáno na právní formu fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku, finanční hodnocení dle Moody´s - vázáno na právní formu žadatele se sídlem v zahraničí), kam žadatel přepíše vybrané údaje ze své rozvahy a výsledovky. Žadatel může přiložit finanční výkazy za další propojené subjekty (např. mateřskou společnost). Žadatel při tvorbě finančních výkazů začíná volbou správného typu finančních výkazu a volbou „Stažení formuláře FV“. Na základě finančních výkazů je hodnocena finanční stabilita žadatele a jeho schopnost zajistit realizaci a udržitelnost projektu. Finanční výkazy je třeba podepsat elektronickým podpisem.

Dalšími požadovanými přílohami k registrační žádosti jsou (v závislosti na typu projektu) např.:

- územní rozhodnutí,

- výpis z katastru nemovitostí,

- návrh stavebně technického řešení,

- vyčíslení nákladů odborně způsobilou osobou,

- fotodokumentace současného stavu nemovitosti atp.

Žadatel nese odpovědnost za správnost údajů v přílohách, neboť na jejich základě se rozhoduje o schválení žádosti.

Kromě finančních výkazů se přikládají k registrační žádosti nascanované výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (schválené statutárním orgánem společnosti, pokud to zákon účetní jednoce ukládá i s výrokem auditora). Další přílohou je výpis z živnostenského rejstříku žadatele, který se váže k předmětu řešení projektu (CZ NACE).

Žadatel má možnost rozpracovanou registrační žádost uložit do zvoleného souboru „Dočasné uložení formuláře“. Pro opětovnou práci s formulářem lze zvolit možnost „Obnovení obsahu formuláře ze souboru“. EAccount před odesláním žádosti umožňuje žadateli provést kontrolu úplnosti vyplnění všech polí, výstupem je seznam polí, které dosud žadatel nevyplnit a je nucen se k nim vrátit. U některých polí jsou rovněž nastaveny logické kontroly, které umožní jen vyplnění údajů, které jsou logicky správné. Na nelogicky vyplněná pole bude také žadatel

 
Nahrávám...
Nahrávám...