dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Profesní a další způsobilosti

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2
Profesní a další způsobilosti

Mgr. Filip Červenka

Profesní způsobilost

V § 77 ZZVZ je vymezena profesní způsobilost dodavatele, jejímž smyslem je prokázání oprávnění dodavatele plnit veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek zadávaných v nadlimitním režimu (nejedná-li se o zadávání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění) je dodavatel povinen prokázat splnění profesní způsobilosti vždy.

Ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán) nebo jiné obdobné evidence (touto evidencí ale není míněn např. živnostenský rejstřík), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Ustanovení § 77 odst. 2 stanoví, že zadavatel může požadovat předložení dokladů, které prokazují zde vyjmenované skutečnosti. Dle tohoto ustanovení je tedy prověřováno, zda:

  • - dodavatel disponuje oprávněním podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky;
  • - je dodavatel členem profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace – je-li to vyžadováno pro plnění veřejné zakázky;
  • - dodavatel (nebo osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zajišťuje způsobilost) disponuje specifickou odbornou způsobilostí.

Ustanovení § 77 odst. 3 ZZVZ stanovuje výjimku, podle které dodavatel nemusí předložit výše uvedené doklady, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání

Zákon opětovně zavádí možnost požadovat prokázání ekonomické způsobilosti dodavatele. Ustanovení § 78 ZZVZ taxativně vymezuje, jakou ekonomickou kvalifikaci může zadavatel požadovat. Prokazována jsou pouze obratová kritéria (celkový obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky). Požadavek je časově omezen posledními třemi bezprostředně předcházejícími účetními obdobími. Zadavatel nemůže na základě tohoto ustanovení požadovat obrat za delší období. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku. Nicméně je povinen prokázat požadovaný obrat v požadované výši.

Zadavatel je v požadavku na výši obratu omezen dvojnásobkem předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Z tohoto pravidla však existují výjimky, blíže popsané v § 78 odst. 2 ZZVZ. Jedná se např. o případ, kdy má být v zadávacím řízení zaveden dynamický nákupní systém.

Ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ umožňuje zadavateli stanovit požadavek na obrat i vyšší, vždy je ale povinen odchylku od zákona směrem nahoru odůvodnit. Důvodem pro takový postup může být například rizikovost zakázky nebo nutnost řádného plnění, které je pro zadavatele zcela nezbytné pro řádné plnění stěžejních úkolů. Zadavatel je ale i v případě, kdy postupuje dle § 78 odst. 3 ZZVZ, povinen dodržet zásadu přiměřenosti.

Rozdělí-li zadavatel veřejnou zakázku na části, nastaví ekonomickou kvalifikaci pro každou část zvlášť.

Doklad, kterým je prokazován obrat, je primárně výkaz zisku a ztrát nebo obdobný doklad podle právního řádu země sídla dodavatele.

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání

Zákon upravuje technickou kvalifikaci v § 79 a § 80 ZZVZ. Ustanovení § 79 ZZVZ taxativně vymezuje možnosti zadavatele požadovat technickou kvalifikaci, která směřuje k lidským zdrojům, technickým zdrojům nebo odborným schopnostem a zkušenostem pro zajištění plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel v nadlimitním režimu může, ale nemusí, požadovat prokázání kritérií technické kvalifikace. Pokud se rozhodne prokázání požadovat, je vázán výčtem obsaženým v § 79 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel může podle § 79 odst. 1 ZZVZ považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že

 
Nahrávám...
Nahrávám...