dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příprava projektů do Strukturálních fondů EU

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava projektů do Strukturálních fondů EU

Základní kritéria pro úvahy o projektovém záměru

- způsobilost projektového záměru k financování - Strukturální fondy mají sice široké tématické vymezení, nicméně zdaleka ne vše podporují, např. nejsou podporovány projekty na podporu dětí a seniorů. Je proto důležité co nejdříve pro projektový záměr nalézt odpovídající potenciální zdroj financování.

- způsobilost žadatele - obdobně jako tématické přičlenění projektového záměru ke zdroji financování je důležité zjistit, zda je zamýšlený žadatel způsobilý pro čerpání dotace z hlediska své právní formy.

- dostatečná velikost projektu - minimální požadovaná velikost projektu se bude výrazně lišit podle operačních programů a jednotlivých prioritních os v rámci programů. Bude stanovena v rámci vyhlašovaných výzev a obecně lze konstatovat, že minimální velikost bude v řádu miliónů Kč, výjimečně statisíců Kč. Je tedy potřeba mít na paměti, že dotace ze strukturálních fondů EU nejsou určeny na podporu malých projektů v řádu desítek až stovek tisíc Kč.

- tzv. absorpční kapacita žadatele - zhodnocení reálných schopností nejen projekt připravit, ale i zvládnout jeho realizaci z hlediska obsahu, řízení a finančních toků a zajistit udržitelnost výsledků projektu po vyčerpání dotace.

Definice projektu

Pokud projektový záměr koresponduje se základními kritérii, je nutné jej dále podrobit podrobnější analýze způsobilosti pro konkrétní navrhovaný zdroj financování. Zpravidla bude potřeba původní záměr více či méně upravit. Pro finální definici projektu je důležité, aby vedle splnění podmínek pro danou výzvu reflektoval i další obecně platné zásady. Projekt by měl být jasně definovaný, přehledný a vnitřně logicky provázaný (věcně i časově).

Doporučovaným a někdy i formou povinné přílohy požadovaným nástrojem pro vytvoření projektu je tzv. logický rámeček (log-frame), který představuje souhrn základních informací o projektu z hlediska jeho cílů, výstupů a aktivit. Výhodou logického rámečku je to, že zpracovatele nutí projektový záměr strukturovat do logických, vzájemně provázaných kroků, kterým pak přiřazuje indikátory plnění, zdroje k ověření indikátorů a definuje předpoklady a rizika projektu. To umožňuje nejen jednoduší posouzení projektu pro hodnotitele, ale následně i lepší kontrolu a řízení projektu v jeho realizační fázi.

Projektová žádost

Podle jednotlivých zdrojů dotací se odlišují i formuláře projektové žádosti. Žádosti do operačních programů strukturálních fondů EU jsou vyplňovány v elektronické podobě. Pro nadcházející období se připravuje formulář Benefit 7+, který bude přístupný na webových stránkách www.euzadost.cz. Po zaregistrování vytvoří aplikace uživatelské konto žadatele (zpracovatele) projektu na kterém budou registrovány všechny jeho připravované projekty. Zpracovatel projektu by měl mít možnost přes svůj účet komunikovat s dalšími spolupracujícími subjekty (např. sdílení rozpracované žádosti s partnery nebo dalšími spolupracujícími subjekty). Mělo by se také

 
Nahrávám...
Nahrávám...