dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příprava nabídky v zadávacím řízení

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.19.1
Příprava nabídky v zadávacím řízení

Mgr. Ing. Michal Bureš

Co je to zadávací řízení

Zadávací řízení je upraveno v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). Zadávací řízení (zadávání) je proces, při kterém zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky. Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení nebo výzvy zadavatele o zahájení zadávacího řízení (§ 26 ZVZ) a končí zpravidla uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel má vedle tohoto vlastního procesu povinnosti, které musí splnit před zahájením zadávacího řízení, a další povinnosti, které musí splnit po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na plnění veřejné zakázky. Veřejnou zakázkou se podle ZVZ rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Smyslem právní úpravy zadávacího řízení a povinnosti postupovat podle ZVZ je umožnění soutěže dodavatelů o to, s kým zadavatel uzavře smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel nesmí žádného z dodavatelů neoprávněně zvýhodňovat nebo znevýhodňovat a je povinen v zákonem stanoveném rozsahu zveřejňovat informace o zadávacím řízení. Tento účel je vyjádřen ve třech zásadách, které jsou zadavatelé povinni dodržovat (§ 6 odst. 1 ZVZ):

 1. zásada transparentnosti,

 2. zásada rovného zacházení a

 3. zásada zákazu diskriminace.

Členění náležitostí nabídky

Dokumenty a skutečnosti, které dodavatel musí ve své nabídce uvést (náležitosti nabídky), se v konkrétních zadávacích řízeních liší, a to ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem je, že samotný ZVZ rozlišuje několik druhů zadávacích řízení (§ 21 odst. 1 ZVZ), přičemž u jednotlivých druhů zadávacích řízení se požadavky na dokumenty a skutečnosti, které musí dodavatel předložit, liší. Druhým důvodem je, že část náležitostí je ponechána na uvážení zadavatele, který si může zvolit, zda je bude požadovat a v jaké podobě.

Z těchto důvodů budou dále popsány náležitosti nabídky u otevřeného zadávacího řízení, které je používáno nejčastěji, a jednotlivé náležitosti budou rozčleněny na tyto skupiny:

 1. náležitosti, které musí být v nabídce obsaženy vždy,

 2. náležitosti, o nichž rozhoduje zadavatel.

Členění náležitostí je dále ovlivněno tím, o jaký typ zadavatele se jedná. ZVZ rozlišuje dva základní typy zadavatelů, a to veřejného zadavatele a sektorového zadavatele, a mnohem větší volnost ponechává sektorovému zadavateli.

Veřejným zadavatelem jsou zejména (§ 2 odst. 2 ZVZ) Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (obec nebo kraj), příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Sektorovým zadavatelem je (§ 2 odst. 6 ZVZ) osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4 ZVZ, pokud tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou, nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Relevantními činnostmi podle § 4 ZVZ jsou např. v oblasti teplárenství výroba tepelné energie, v odvětví elektroenergetiky výroba elektřiny za účelem poskytování služby veřejnosti a poskytování nebo provozování přenosové či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti a v oblasti dopravy činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti a provozování veřejné autobusové dopravy.

Pro určení, zda konkrétní zadavatel postupuje v určitém zadávacím řízení podle pravidel stanovených pro veřejného zadavatele nebo pro sektorového zadavatele, není rozhodující to, zda se jedná o sektorového nebo veřejného zadavatele, nýbrž to, zda je veřejná zakázka zadávána v souvislosti s relevantní činností. Z tohoto důvodu podle § 5 odst. 2 ZVZ platí, že:

 1. vykonává-li veřejný zadavatel jednu či více relevantních činností, platí pro něj ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele za předpokladu, že veřejná zakázka má být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti,

 2. veřejný zadavatel postupuje podle ustanovení ZVZ platných pro sektorového zadavatele pouze tehdy, pokud předmět veřejné zakázky souvisí především s relevantní činností vykonávanou veřejným zadavatelem; v opačném případě nebo pokud nelze objektivně určit, zda předmět veřejné zakázky souvisí především s výkonem relevantní činnosti, postupuje veřejný zadavatel podle ustanovení tohoto zákona platných pro veřejného zadavatele,

 3. sektorový zadavatel nepostupuje podle ZVZ, pokud předmět veřejné zakázky souvisí především s jinou jeho činností, než je výkon relevantní činnosti; v opačném případě nebo pokud nelze objektivně určit, zda předmět veřejné zakázky souvisí především s výkonem jiné činnosti, postupuje sektorový zadavatel podle ustanovení ZVZ platných pro sektorového zadavatele.

Z uvedeného vyplývá, že sektorový zadavatel nemusí být veřejnoprávní osobou, nicméně má natolik specifické postavení (relevantní činnost, kterou vykonává, není vystavena hospodářské soutěži nebo je na trh omezen přístup), že po něm ZVZ požaduje, aby veřejné zakázky zadával postupem podle ZVZ.

Dále popsané náležitosti nabídky se s ohledem na specifické postavení sektorového zadavatele budou vztahovat k veřejnému zadavateli, přičemž u jednotlivých požadavků bude uvedena případná odchylka pro sektorového zadavatele.

A. Náležitosti, které musí být v nabídce obsaženy vždy

V otevřeném zadávacím řízení zahájeném veřejným zadavatelem musí nabídka vždy obsahovat:

 1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 ZVZ),

 2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 ZVZ),

 3. čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku [§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ],

 4. návrh smlouvy podepsaný uchazečem (§ 68 odst. 2 ZVZ),

 5. identifikační údaje uchazeče (§ 68 odst. 2 ZVZ),

 6. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele [§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ],

 7. seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, má-li dodavatel formu akciové společnosti [§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ],

 8. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou [§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ].

Dále ZVZ po formální stránce stanoví, že nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.

Základní kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění základních kvalifikačních předpoklad ů musí dodavatel předložit:

 1. čestné prohlášení,

 2. výpisy z evidence Rejstříku trestů,

 3. potvrzení příslušného finančního úřadu,

 4. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Tyto doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Sektorový zadavatel je oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele (§ 63 odst. 1 ZVZ). Sektorový zadavatel tedy obecně není vázán požadavky na kvalifikaci upravenými v § 50 a násl. ZVZ pro veřejného zadavatele. Z toho vyplývá, že pokud sektorový zadavatel výslovně nějaký požadavek na kvalifikaci v zadávací dokumentaci nestanoví, dodavatel příslušný kvalifikační předpoklad není povinen prokazovat. Z tohoto obecného pravidla však existují výjimky:

 1. požaduje-li sektorový zadavatel prokázání splnění požadavků na kvalifikaci odpovídajících některému kvalifikačnímu předpokladu podle § 53 odst. 1 ZVZ, je povinen požadovat k prokázání splnění těchto požadavků doklady podle § 53 odst. 3 ZVZ,

 2. zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, je povinen v zadávacím řízení požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a c) ZVZ.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů může být nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Veřejný zadavatel nicméně vedle tohoto výpisu může požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) ZVZ, pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů může být také nahrazeno certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

U podlimitní veřejné zakázky obecně platí, že splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Veřejný zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 3 ZVZ, popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních předpokladů.

Ad 1) Čestné prohlášení

Čestným prohlášením se prokazují základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ a částečně základní kvalifikační předpoklad uvedený v § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ. Obvyklý postup je takový, že dodavatel při přípravě čestného prohlášení použije přesné znění dotčených základních kvalifikačních předpokladů.

Ad 2) Výpisy z evidence Rejstříku trestů

Výpisy z evidence Rejstříku trestů se prokazují základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 a) a b) ZVZ.

Není nutné, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl zcela bez záznamu, ale stačí, když v něm nebude uvedeno odsouzení za trestné činy obsažené v uvedených ustanoveních. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být výpisy předloženy jak za právnickou osobu, tak za všechny statutární orgány, příp. všechny členy statutárního orgánu, jedná-li se o kolektivní statutární orgán. Dále je nutné, aby bezúhonnost ve vztahu k dotčeným trestným činům byla splněna jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Ve vztahu k území jiného státu se předkládá místo výpisu z evidence Rejstříku trestů doklad stanovený právním řádem příslušného státu. Pokud by takový doklad vydáván nebyl, předloží dodavatel čestné prohlášení.

V případě člena statutárního orgánu, který má bydliště v zahraničí, není jednotný názor, zda musí být předložen doklad i ve vztahu k území státu, ve kterém má člen statutárního orgánu bydliště. Doslovný gramatický výklad poskytuje odpověď zápornou, naopak teleologický výklad dává odpověď kladnou. Proto doporučujeme, aby dodavatel předložil doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů i ve vztahu k území státu, ve kterém má člen statutárního orgánu bydliště.

Ad 3) Potvrzení příslušného finančního úřadu

Potvrzením příslušného finančního úřadu dodavatel prokáže, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky [§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ].

Absence daňových nedoplatků musí být splněna jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Ve vztahu k území jiného státu zahraniční dodavatel předkládá místo potvrzení příslušného finančního úřadu doklad stanovený právním řádem příslušného státu. Pokud by takový doklad vydáván nebyl, předloží zahraniční dodavatel čestné prohlášení.

Ad 4) Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení

Potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dodavatel prokáže, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ].

Absence uvedených nedoplatků musí být splněna jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Ve vztahu k území jiného státu zahraniční dodavatel předkládá místo potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení doklad stanovený právním řádem příslušného státu. Pokud by takový doklad vydáván nebyl, předloží zahraniční dodavatel čestné prohlášení.

Profesní kvalifikační předpoklady

K prokázání, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady, musí dodavatel předložit (§ 54 ZVZ):

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

 3. doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů,

 4. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel předkládá z uvedených dokladů pouze ty, které z povahy věci přicházejí v úvahu. Např. není-li dodavatel zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, doklad uvedený pod písmenem a) nepředkládá. Pro plnění většiny veřejných zakázek není nutné členství v profesních organizacích, a proto doklad uvedený pod písmenem c) nemusí být u většiny zadávacích řízení předkládán. Dokladem uvedeným pod písmenem d) jsou např. osvědčení a certifikáty o zkouškách vyžadované zvláštními zákony.

Upozorňujeme, že zadavatelé zpravidla při vymezení kvalifikačních předpokladů neuvádějí, jaké konkrétní doklady podle § 54 písm. b) až d) ZVZ jsou vyžadovány, a je plně na bedrech dodavatele, aby sám posoudil, jaké doklady musí předložit.

Obdobně jako bylo uvedeno u základních kvalifikačních předpokladů, také u profesních kvalifikačních předpokladů platí, že sektorový zadavatel je oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele (§ 63 odst. 1 ZVZ).

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může být nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Ekonomická a finanční způsobilost

Dodavatel je podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dodavatel musí prohlásit, že je ekonomicky a finančně způsobilý, a musí toto prohlásit ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce.

Obdobně jako bylo uvedeno u základních kvalifikačních předpokladů, také u ekonomické a finanční způsobilosti platí, že sektorový zadavatel je oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele (§ 63 odst. 1 ZVZ). Sektorový zadavatel proto může požadovat např. předložení dokumentů uvedených v již zrušeném § 55 ZVZ.

Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění části kvalifikace

 
Nahrávám...
Nahrávám...