dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Případová studie projektu v oblasti rozvoje školního vzdělávání

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případová studie projektu v oblasti rozvoje školního vzdělávání

Název projektu

Zavádění rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe.

Realizátor a program podpory

Jedná se o národní projekt a realizoval ho Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho pracoviště jsou rozmístěna ve všech krajských městech ČR. Hlavní činností NIDV je příprava a realizace přednášek, kurzů a seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Partnerem projektu byl Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP).

Cílem projektu byla podpora a snazší zavádění RVP ZV, včetně metodické podpory při tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) školami, které s jeho tvorbou zatím neměly žádné zkušenosti. Cílovými skupinami byly učitelé, ředitelé škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci ve školství a další odborní pracovníci, především ti, kteří byli pověřeni tvorbou ŠVP ZV. Projekt byl zaměřen na celou Českou republiku, kromě hl. města Prahy.

RVP ZV je komplexní pedagogický dokument, který má koordinovat systém vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních poskytujících základní vzdělávání. Dokument připravuje stát a školy si podle něho musí připravit svůj Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Implementace programů byla postupně zahájena ve školním roce 2007/2008.

Projekt byl financován z OP RLZ ve vazbě na prioritu 3 Rozvoj celoživotního učení a opatření 3.1 Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a ustavení systému podporující rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce.

Projekt byl spolufinancován z ESF ve výši 75 % a zbylá částka ve výši 25 % byla poskytnuta ze státního rozpočtu. Celkové náklady projektu představovaly 56 019 265 Kč. Trvání projektu bylo původně naplánováno na 24 měsíců, v období od 1.4.2005 do 31.3.2007. Později byl projekt prodloužen na základě výsledků průzkumu provedeného ve školách do 30.11.2007. V souvislosti s tím byl i přepracován rozpočet a celkové uznatelné náklady byly mírně sníženy na 55 654 808 Kč.

Přípravná fáze projektu

Před schválením a zahájením projektu bylo v průběhu října 2004 provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo ověřit, zda obsah připravovaných seminářů odpovídá skutečným potřebám a požadavkům pedagogů. Průzkum byl proveden v kraji Jihočeském, Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském, Karlovarském, Ústeckém a v kraji Vysočina. Dotazník vyplnilo 732 respondentů. Tabulka 17 uvádí počty respondentů v jednotlivých krajích.

Tabulka 1: Počty respondentů podle krajů

 

Kraj

ČB

Zlín

Jihlava

Ostrava

Brno

KV

Ústí n/L.

Počet vyplněných dotazníků

137

57

102

160

101

71

104

Oslovení odpovídali na následující otázky:

- Co Vás v souvislosti se zaváděním RVP ZV zajímá nejvíce?

- Které průřezové téma RVP ZV je pro Vaši školu nejzajímavější?

- Co by Vám pomohlo při přípravě ŠVP ZV?

Průzkum tedy potvrdil, že obsah připravovaných seminářů je v souladu s potřebami pedagogů a pomohl jej více upřesnit.

Řízení projektu

Na začátku projektu bylo nutné vytvořit implementační strukturu pro řízení projektu a určit pracovníky zodpovědné za řízení v jednotlivých krajích. Vzhledem k rozsáhlosti projektu byl sestaven tým 17 pracovníků v čele s řídícím výborem.

Realizační tým projektu Koordinátor se skládal hlavně z:

- řídícího výboru;

- regionálních manažerů;

- ekonoma.

Řídící výbor byl tvořen dvěma manažery a jedním hlavním manažerem, jejichž úkolem bylo řídit projekt na národní úrovni, zajišťovat jednotnost aktivit a koordinovat práci regionálních manažerů v krajích. Regionálních manažerů bylo 13 a odpovídali za realizaci aktivit projektu v jednotlivých krajích ČR.

Realizační tým dále doplňoval pracovník ICT, asistentka a pracovník pro oblast Public Relations. Metodickou pomoc zajišťovala Sekce mezinárodní spolupráce a projektů (SMSP) a vedení NIDV.

Realizace projektu

Kromě již zmíněného sestavení realizačního týmu a výběru ostatních pracovníků patří mezi realizované aktivity projektu zajištění informačního servisu, realizace seminářů, zajištění metodických materiálů k seminářům, distribuce nejdůležitějších kurikulárních dokumentů do škol, monitoring, evaluace a poskytnutí odborných konzultací. Na základě zpětných vazeb účastníků Akcí na zakázku byla vypracována Analýza potřeb pedagogických sborů a projekt byl prodloužen. Trvání některých aktivit se tím tedy také prodloužilo a byly přidány i aktivity zcela nové. Mezi ně patří konání workshopů, poskytování poradenství školám, výzkum a vytvoření sborníku projektu. Harmonogram realizace projektu uvádí obrázek 7.

Nejdůležitějšími aktivitami byly veškeré semináře a kurzy. Nejprve se uskutečnily Semináře pro školitele ŠVP ZV, následně Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP ZV, Akce na zakázku a nakonec byla realizována aktivita nazvaná Pomoc školám.

Semináře pro budoucí školitele ŠVP ZV

V prvé řadě bylo nutné uskutečnit výběrové řízení na školitele. Výběr byl proveden na základě znalostí uchazečů RVP ZV a jejich odborných zkušeností potřebných pro lektorování. Vybraní účastníci absolvovali dané semináře a po splnění určitých podmínek byli certifikováni, tzn. mohli předávat nabyté informace na dalších kurzech realizovaných v rámci projektu. Jednalo se o vyškolení lektorů Seminářů pro koordinátory a Akcí na zakázku. Kurzy pro školitele koordinátorů proběhly během roku 2005. Účastníci absolvovali jednotný základ v rozsahu 48 hodin a následně odbornou nadstavbu v rozsahu 16 hodin. V roce 2005 a 2006 se uskutečnily kurzy pro školitele Akcí na zakázku, na kterých prošli účastníci rovněž jednotným základem a poté měli možnost výběru jednoho z pěti tématických okruhů v rozsahu 32 hodin.

Harmonogram aktivit projektu Koordinátor

 

Klíčová aktivita

2005

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Personální zajištění

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informační servis projektu

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Semináře pro školitele ŠVP ZV

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

 

 

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

Semináře pro ped. sbory připravené dle specifických požadavků školy, tzv. &Akce na zakázku&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba a zajištění metodických materiálů k jednotlivým tématům semináře

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Tisk a distribuce RVP ZV a Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring a evaluace projektu

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

x

Odborné konzultace k tvorbě ŠVP ZV, tzv. &Pomoc školám&

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenství pro školy poskytující úplné základní vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborník národního projektu Koordinátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová aktivita

2006

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Personální zajištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informační servis projektu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Semináře pro školitele ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Semináře pro ped. sbory připravené dle specifických požadavků školy, tzv. &Akce na zakázku&

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tvorba a zajištění metodických materiálů k jednotlivým tématům semináře

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tisk a distribuce RVP ZV a Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring a evaluace projektu

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

Odborné konzultace k tvorbě ŠVP ZV, tzv. &Pomoc školám&

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenství pro školy poskytující úplné základní vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborník národního projektu Koordinátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová aktivita

2007

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Personální zajištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Informační servis projektu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Semináře pro školitele ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináře pro ped. sbory připravené dle specifických požadavků školy, tzv. &Akce na zakázku&

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba a zajištění metodických materiálů k jednotlivým tématům semináře

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Tisk a distribuce RVP ZV a Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring a evaluace projektu

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

x

 

Odborné konzultace k tvorbě ŠVP ZV, tzv. &Pomoc školám&

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

Poradenství pro školy poskytující úplné základní vzdělání

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

Výzkum

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

Sborník národního projektu Koordinátor

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

Semináře byly základní aktivitou projektu Koordinátor. Cílem školení bylo především pochopení změn vycházejících z RVP ZV, porozumění kurikulárním dokumentům a klíčovým kompetencím. Struktura seminářů byla následující:

- Zkušenosti účastníků, co obnáší RVP ZV;

- Kontext reformy, motivace ke změnám;

- Cíle vzdělávání, klíčové kompetence;

- Průřezová témata;

- Hodnocení žáků a autoevaluace školy;

- Struktura ŠVP ZV, Rámcový učební plán;

- Očekávané výstupy, učební osnovy.

Bylo zrealizováno celkem 157 seminářů, na kterých byli účastníci vyškoleni v metodice tvorby ŠVP ZV tak, aby poté byli schopni koordinovat vlastní tvorbu ŠVP ZV na své škole. Na závěr proběhla opět certifikace těchto koordinátorů. Celkem se seminářů zúčastnilo 3028 osob, z nichž 2420 obdrželo certifikát.

O podobné semináře projevili zájem rovněž koordinátoři tvorby ŠVP ZV z Prahy. Přestože finanční prostředky z projektu nejsou určeny pro oblast hl. města Prahy, s finanční pomocí Magistrátu hl. města Prahy mohlo dojít k uskutečnění 10 seminářů i na území tohoto města.

Akce na zakázku

Akce na zakázku jsou semináře pro pedagogické sbory připravené podle specifických požadavků škol. Školám byla předložena nabídka pěti tematických okruhů a náplň seminářů byla vždy upravena podle konkrétních požadavků škol. Témata okruhů byla následující:

- Hodnocení žáků (Změna hodnocení žáků, Diagnostika žáků) a Autoevaluace školy;

- Spolupráce se sociálními partnery (Spolupráce s rodiči a zřizovateli, Komunitní škola, Marketing školy);

- Průřezová témata;

- Vytváření postojů a hodnot u žáků (Klíčové kompetence, Integrace vzdělávacího obsahu);

- Individualizace vzdělávacího procesu (Nadaní a znevýhodnění žáci, Metody výuky, Diferenciace a individualizace výuky).

Největší zájem byl o téma Hodnocení žáka a autoevaluace školy. Původně bylo plánováno uskutečnění 100 Akcí na zakázku, avšak z důvodu velkého zájmu o toto školení byl jejich počet navýšen na 200. Nakonec se podařilo uskutečnit 199 Akcí na zakázku.

Odborné konzultace k tvorbě ŠVP ZV - Pomoc školám

Cílem této aktivity byla pomoc školám s tvorbou ŠVP ZV prostřednictvím telefonických nebo písemných konzultací a podávání návrhů na další postup se zaváděním ŠVP ZV. Vzhledem k tomu, že těchto konzultací nebylo ze strany škol využíváno v takové míře, v jaké bylo plánováno, byla zavedena i možnost poskytování osobních konzultací přímo na školách nebo na krajských pracovištích.

V průběhu realizace projektu se ukázalo, že zájem o tuto problematiku je podstatně větší, než se očekávalo. Kromě toho, vzhledem k dosud malým zkušenostem žadatele s realizací projektů, byl rozpočet projektu nadhodnocen a plánované finanční prostředky nebyly zdaleka vyčerpány. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o prodloužení projektu a zahájení nových aktivit. Jaké byly další potřeby a požadavky pedagogických sborů v souvislosti s tvorbou ŠVP ZV, měla zjistit Analýza potřeb pedagogických sborů, která proběhla v průběhu roku 2006 během konání Akcí na zakázku.

Průzkum byl proveden opět formou dotazníkového šetření v několika klíčových oblastech. Otázky se týkaly např. kvality probíhajícího studia, představ pedagogů o dalších službách NIDV nebo obsahového zaměření případných dalších aktivit. Šetření proběhlo na 40 školách v 10 krajích České republiky. Z průzkumu vyplynuly potřeby a požadavky na více informací a materiálů k tematice ŠVP ZV,

 
Nahrávám...
Nahrávám...