dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osy a specifické cíle OPŽP: Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika v lidských sídlech

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Alokace: zhruba 12,3 mld. Kč, což je cca 17 % celého programu, přibližně stejně jako prioritní osa č. 2.

Specifický cíl 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 3.1 budou:

 • předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě).

Příklady podporovaných projektů:

 • realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • zavádění tzv. systému „door-to-door“.

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty.

Cílová území: území celé České republiky.

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Alokace: 13,3% celkového rozpočtu.

Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 3.2 budou:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi,
 • doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné,
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady,
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
 • budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů,
 • doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 • technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC),
 • budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO)
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů,
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace,
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace,
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti),
 • instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 pro zařízení na energetické využití KO dle Směrnice 2008/98/ES).

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty.

Cílová území: území celé České republiky.

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Alokace: 53,6% z celkového rozpočtu.

Specifický cíl 3.3 - Rekultivace staré skládky

Podporovaná aktivita v rámci specifického cíle 3.3 bude:

 • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Příklady podporovaných projektů:

 • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce.

Cílová území: území celé České republiky.

Typy

 
Nahrávám...
Nahrávám...