dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osy a specifické cíle OPŽP: Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Alokace: Předpokládaná alokace činí zhruba 20 mld. Kč, cca 28 % alokace programu

Specifický cíl 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 1.1 budou:

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Alokace: 45% celkového rozpočtu.

Příjemci dotace:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • obchodní společnosti.

Specifický cíl 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 1.2 budou:

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě,
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Alokace: 15% celkového rozpočtu.

Příjemci dotace:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy, nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Specifický

 
Nahrávám...
Nahrávám...