dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ICT a sdílené služby (Big Data) - projektová žádost

29.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.37 ICT a sdílené služby (Big Data) – projektová žádost

Mgr. Petr Burda

Úvod

Snahou předkládaného příspěvku je představit základní popis žádosti o podporu v rámci výzvy ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky). Jak je již z názvu patrné, výzva č. 01_16_066 z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je určená pro podnikající právnické či fyzické osoby, která nemají uzavřené více než jedno účetní období a splňují definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES. Předmětem níže popsaného projektu vývoj a uvedení na trh aplikace pro Big data analýzu datových skladů telekomunikačních operátorů a navazující business inteligence. Článek se rovněž podrobně zaměřuje na popis jednotlivých etap projektu a SWOT analýzu.

Výše dotace se v rámci této výzvy pohybuje mezi  0,5mil. Kč – 4mil. Kč na jeden projekt, z čehož lze proplatit maximálně 60 % způsobilých výdajů, zbývající část 40 % financování si musí žadatelé zajistit z vlastních zdrojů. Finanční podporu lze získat na tvorbu nových IS/ICT řešení – tzn. tvorbu moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

V rámci projektu lze financovat například osobní náklady ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů dále nájemné, služby poradců a expertů v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 Kč, hardware a software v maximální výši 399 999 Kč a to včetně nezpůsobilých výdajů a ostatní výdaje související s projektem.

Jediným omezením projektu je nutnost jeho realizace na území ČR mimo hlavní město Praha a shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu. Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimálně 2 nová pracovní místa a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě.

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa   01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií  
Investiční priorita   01.4.04 Vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronický obchod a zvyšování poptávky po IKT  
Oprávnění žadatelé   Začínající podnikatelé  
Druh výzvy   Průběžná  
Model hodnocení   Jednokolová  

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl již ukončen, v nejbližší době očekáváme vyhlášení výzev podobného nebo stejného obsahu financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již nyní, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Anotace projektu

Předmětem projektu je vývoj a uvedení na trh aplikace pro Big data analýzu datových skladů telekomunikačních operátorů a navazující business inteligence. Systém bude obsahovat kompletní řešení, tedy včetně výstupů pro jednotlivé koncové uživatele v podobě, v jaké pro ně budou přímo využitelné. Systém bude fungovat přes webové rozhraní, což umožní jeho použitelnost na všech zařízeních.

Záměr vytvořit tento produkt vzešel ze situace na trhu, kdy potřeba Big data analýzy není v odvětví telekomunikací uspokojivě řešena. Zároveň je telekomunikační trh silně konkurenční a rozvíjející se prostředí s růstovým potenciálem: TelCo firmy pracují s obrovským množstvím přesných dat. Vyhraje ten, kdo je bude schopen rychle a efektivně analyzovat a na výsledky správně reagovat. Vnější předpoklad je tedy splněn: Poptávka po produktu je tedy velmi silná.

Jaký problém projekt řeší? 

S rychlým rozvojem chytrých telefonů a dalších připojených mobilních zařízení, včetně rozvoje tzv. Internet of Things (IoT) musí telekomunikační operátoři rychle zpracovávat, uchovávat a analyzovat nepřeberné typy dat v obrovském objemu, které není možno díky jejich objemu a nestrukturované formě běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase zachycovat, spravovat a zpracovávat, a která tak splňují charakteristiku „Big data”. Právě analýza Big data může operátorům pomoci zvýšit ziskovost, bezpečnost a kvalitu nabízených služeb. Jako příklady lze uvést:

- Předpovídání doby největšího využití sítě a umožnění cílenými kroky ke zmírnit přetížení,

- Identifikace zákazníků s největší pravděpodobností přechodu ke konkurenci, umožnění podniknout kroky, které by tomu zabránily,

- Identifikace zákazníků s největší pravděpodobností mít problémy s placení účtů, a zacílení opatření ke zlepšení vymáhání plateb.

Jaké jsou příčiny problému?

Big data analysis je zásadní pro úspěch jakékoliv telekomunikační společnosti, protože pomáhá při zajišťování ziskovosti, při zákaznické podpora, monitorování KPI, jakož i předcházení podvodům.

Alternativní operátoři jsou často ve svých snahách o zavedení opravdu kvalitní a robustní analýzy neúspěšní, a to i přes značné náklady, které jsou v této oblasti vynaložené. Řešení umožní zavést systém během cca 1/3 doby a cca 3x levněji ve srovnání s běžnými nástroji business inteligence/Big data analysis.

Klasická výchozí situace je následující: Klient je nespokojen se svým stávajícím řešením analýzy dat. Stávající platforma obsahuje mix zastaralých řešení a nových do programovaných modulů, které mají za vinu následující nedostatky:

- uživatelsky nepříjemný interface,

- výstupy vykazují nesrovnalosti,

- nejednotnost výstupů,

- systém pracuje špatně v reálném čase,

- jeho údržba je nákladná.

Výše uvedené nedostatky stávajícího systému brzdí rozvoj firmy a omezují oddělení, která jsou na analýzách závislá, zejména:

- marketing a prodej,

- péče o zákazníky,

- optimalizace sítě,

- strategické řízení firmy,

- brzdí rozvoj firmy, omezí oddělení, která jsou na analýze závislá, brzdí použití nových technologických postupů v oblasti analýzy dat.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vytvořit a uvést na trh aplikaci s názvem BDTA (Big Data Telco Analysis). Produkt bude sloužit pro Big data analýzu datových skladů telekomunikačních operátorů a navazující business inteligence. Vytvoření 4 nových pracovních míst.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

Přínosy:

- snížení doby pro reporting -> reporting je v reálném čase,

- snížení nákladů na analýzu dat díky použití open source,

- zvýšení uživatelské přívětivosti, zvýšení využívání analytických nástrojů cílovými pracovníky bez technických znalostí.

Cena:

  • - Běžná cena pořízení licence a implementace podobného řešení se pohybuje mezi 15 - 20 mil Kč. V našem případě bude podobné řešení stát kolem 6 mil Kč, mimo jiné i díky použití open source řešení a optimalizace celkového managementu dat ve firmě.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

Vývoj a tvorba nové aplikace.

Etapy projektu

Název Etapy   Předpokládané datum zahájení   Předpokládané datum ukončení   Předpokládaná doba trvání (v měsících)   Popis Etapy  
Etapa 1   13. 2. 2018   30. 4. 2018   2,6   Základní popis: - Analýza,- Budování týmu, školení týmu,- Vydefinování produktu a určení směru vývoje tak, aby mohl bez prodlení začít samotný vývoj,- Produkt se z fáze “vize“ posune do fáze “plán“,- Zahájení vývoje.Podrobný popis:- SW analytik + Vedoucí matematik + SW a DB architekt + CEO -> tvorba designu aplikace, návrh koncepce řešení, počítačové aplikace, spolupráce v podobě brainstormingových schůzek a řízených interview s potencionálním klientem Air Ttelecom viz příloha PX, analýza legislativních a technických podmínek,- Rozpracování business modelu k potřebám dalších potenciálních zákazníků,- Začátek faktického vývoje SW.  
 
Nahrávám...
Nahrávám...