dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

OBLAST INTERVENCE 3.1 - SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE 3

Sociální integrace zasahuje do několika oblastí začleňování osob na trh práce. Oblast podpory je zaměřena na zahájení procesu transformace a humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb. Další zaměření podpory je do oblasti vzniku sociálních a integračních center, které umožní návrat sociálně vyloučených na trh práce a do společnosti. Třetím zaměřením této intervence je podpora inovativních aktivit, které umožní sociálně vyloučeným vstup na trh práce, do podnikatelského prostředí a přístup k veřejným službám.

V této oblastní intervenci budou podporovány následující aktivity:

a. investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Této aktivitě bylo přiděleno nejvíce prostředků z této oblasti intervence, cca 60 % prostředků.

Na základě stanovených kritérií v „Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ byly pilotně vybrány v každém kraji (mimo Hl. m. Prahu) pobytová zařízení sociálních služeb (1 až 2 zařízení), na kterých bude v souladu s transformačními plány otestován jednotný proces transformace, který bude následně pokračovat v samostatné působnosti krajů.

!!! V rámci programu IOP nebudou podporovány domy pro seniory, které jsou podporovány v rámci Regionálních operačních programů.

b. investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trhpráce a do společnosti

Při realizaci pilotního individuálního projektu, tzv. „agentury“, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách. A dále pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmíne romské komunity. V rámci oblasti intervence 3.1 na ni připadne cca 25 % zdrojů, což přestavuje cca. Prostředky vkládané do této 65 mil. Kč ročně. Podpora této aktivity je provázaná s oblastí podpory 3.2 OP LZZ, kde se jedná o projekty neinvestičního charakteru zaměřené na poskytování vybraných sociálních služeb a na podporu dalších aktivit ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit.

c. investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

- nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30 % osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin,

- nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou,

- nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je majoritní část uživatelů veřejné služby tvořena cílovou skupinou znevýhodněných osob.(min.75 %)

Konečnými příjemci podpory v této oblastní intervenci mohou být v rámci aktivit 3.1a a 3.1b pouze zařízení vlastněná veřejnými orgány a neziskovými organizacemi - jako jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace. V aktivitě 3.1c bude umožněno podporovat projekty příjemců i z podnikatelské sféry. Podnikatelské subjekty by neměly být primárně zaměřeny na tvorbu zisku, ale měly by investovat zisk zpět do rozvoje firmy a nabídky služeb v zájmu členů či obecném zájmu společnosti.

Projekty podávané do této intervence budou zejména individuální. U aktivity 3.1c se předpokládá globální grant. Investiční projekty by měly být úzce navázány na další projekty neinvestičního charakteru v rámci čerpání Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde aktivity 3.1c IOP korespendují s oblastí podpory OPLZZ 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP LZZ. Efektivní účinnost pomoci by měla být zajištěna prostřednictvím spolupráce s národními a veřejnými subjekty poskytující specifické poradenství na místní a regionální úrovni. Tato provázanost umožní efektivní využití prostředků ERDF, ESF a národních prostředků při řešení této problémové oblasti.

Zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

OBLAST INTERVENCE 3.2 - SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 4

Kvalitní zdravotní péče je základním předpokladem udržení kvalitní pracovní síly, zvýšení počtu aktivních pracovních let a zvýšení zaměstnatelnosti populace. Prevence zdravotních rizik může zvýšit participaci starších osob na trhu práce. Cílem je začít více zdůrazňovat prevenci zdraví a osvětu v péči o vlastní zdraví. Výstupem intervence by mělo být dosažení zlepšení péče a změny ve statistických trendech, jako je snížení úmrtnosti, invalidizace a částečné invalidizace, zkrácení délky hospitalizace a na účinnější možnosti předcházení zdravotních rizik.

V této oblastní intervenci budou podporovány následující aktivity:

a. modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

- modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání tj. centra traumatologické péče, radiologické diagnostiky, kardiologie, neurologie, včetně modernizace jejich laboratorního zázemí.

- modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče. Půjde o modernizace sítě center komplexní onkologické péče - tj. inovace technického a přístrojového vybavení pro diagnostiku, léčbu, screening záchytu časných stádií onemocnění). Základní kritéria výběru zdravotnických specializovaných pracovišť v rámci národních sítí v návaznosti na jednotlivé specializace jsou především: odbornost a kvalifikace personálu, zajištění standardů vybavení pracoviště, dostupnost specializované zdravotní péče v návaznosti na vymezená spádová území a další dle národní legislativy.

b. systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

- rozvoj celonárodního, plošného systému implementace a koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v důsledku neinfekčních invalidizujících chronických onemocnění. Aktivita zahrne např:

- projekty modernizace národní sítě center zdravého životního stylu,

- projekty modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZd zaměřených na plnění podmínek kvality v oblasti primární a sekundární prevence chronických neinfekčních nemocí,

- projekty v národním a nadregionálním měřítku propagace aktivit specificky zaměřených na oblast předcházení poškození zdraví v důsledků úrazů a onemocnění,

- projekty na podporu marketingových aktivit s celonárodní působností cílených na zvyšování motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za zdraví aj.

- Modernizace a inovace stávající infrastruktury zdravotnických zařízení pro primární a sekundární prevenci a zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče (ucelený systém pro rehabilitaci a rekondici v rámci zdravotnických zařízení MZd) o dočasně nebo trvale zdravotně postižené a chronicky nemocné osoby pro minimalizování následků akutních poškození zdraví (projekty nadregionální sítě zdravotnických zařízení MZd specializovaných na rehabilitaci postižení v důsledku centrálních mozkových příhod, omezení pohybových funkcí a pohybového aparátu nebo specializovaných na sekundární prevenci a rehabilitaci kardiovaskulárních onemocnění a souvisejících chronických neinfekčních onemocnění.

- Modernizace a zajištění infrastruktury nestátních neziskových organizací pro předcházení poškození zdraví a dalšího poškození zdraví v důsledku dočasných nebo trvalých zdravotních omezení a v důsledku neinfekčních chronických invalidizujících onemocnění a úrazů pro zvýšení možnosti integrace do pracovního procesu.

 

c. řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření,

 
Nahrávám...
Nahrávám...