dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech

Cílem je zvýšit počet institucí výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru s doloženým vstupem do rozsáhlých a dlouhodobých spoluprácí na konkrétních technologiích s podnikatelskými subjekty. Smyslem této oblasti podpory je podnícení technologického rozvoje veřejného sektoru VaV vedoucího k navázání skutečné spolupráce se silnými průmyslovými partnery. Realizace podpor by měla vést ke vzniku nebo modernizaci pracovišť VaV jako center výzkumu v regionech cílených na technický výzkum vedoucí k jejich zapojení do inovačního procesu. Oblast podpory je konstruována jako přípravný krok k navazujícím projektům v Operačním programu Podnikání a inovace. K tomuto záměru bude přihlíženo při výběru projektů.

Oblast podpory zahrnuje:

- Rekonstrukce a rozšíření kapacit - aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií.

- Výstavbu nových kapacit - aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií.

- Podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Podporované projekty by měly splňovat následující podmínky:

- Doložený funkční systém přenosu technologií a znalostí do průmyslových inovací - spolupráce na výzkumu technologií využitelných více podniky nebo účast v technologické platformě.

- Přínos k rozvoji regionu.

- Doložený způsob financování provozu a personálního zabezpečení těchto kapacit po ukončení projektu (výstavby).

- Doložené výsledky v aplikovaném výzkumu a vývoji.

- Dlouhodobý projekt rozvoje technicky zaměřeného výzkumu vedoucí k jejich zapojení do inovačního procesu přednostně v technické oblasti v dlouhodobých základních směrech výzkumu (priority VaV v ČR.

Vhodnými příjemci podpory jsou: veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a jimi vytvořené právnické osoby splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (neziskové výzkumné instituce).

Řídícím orgánem této oblasti podpory je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Zprostředkujícím subjektem je CzechInvest.

2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích

Zaměření podpory reaguje na nedostatečné rozvinutí procesů k ochraně a využití duševního vlastnictví v České republice. Cílem oblasti podpory je připravit ve výzkumných a vysokoškolských institucích podmínky, které pro své studenty a pracovníky vytvoří prostředí

 
Nahrávám...
Nahrávám...