dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podporované aktivity jsou:

- Vytváření podmínek pro komplexní metodickou podporu tvorby školních vzdělávacích programů a jejich inovací, včetně konzultační a poradenské činnosti v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kurikulární reformy.

- Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe škol a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na cílové skupiny pedagogů a rodičů.

- Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby.

- Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).

- Rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách.

- Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování kvalifikovaných učitelů jazyků z EU.

- Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky a učitele, a to mimo vyučování.

- Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

- Rozvoj sociálního partnerství škol a školských zařízení, síťové formy spolupráce.

- Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních).

- Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s partnery na rozvoji obcí a regionů.

- Vytvoření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání.

- Rozvoj kariérového poradenství ve školách i na systémové úrovni, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

- Tvorba a zavádění certifikovaných systémů řízení kvality a metod evaluace a autoevaluace škol.

- Vytváření podmínek pro zvýšení kvality práce školní inspekce.

- Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.

- Rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností studentů počátečního vzdělávání.

- Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a studentů pro udržitelný rozvoj.

Příjemci podpory u individuálních projektů jsou: ústřední orgány státní správy, příspěvkové organizace, kraje, školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zaměstnavatelů a odborové organizace zaměstnanců, hospodářská komora.

Příjemci podpory u globálních grantů (zprostředkovatelem globálních grantů je kraj) jsou: školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zaměstnavatelů a odborové organizace zaměstnanců, hospodářská komora.

1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity jsou:

- Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích programů a využití ICT a e-learningových aplikací.

- Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...