dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady úspěšných projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady úspěšných projektů

Příklad č. 1: Výstavba ubytovacích kapacit cestovního ruchu na Vranovské přehradě 1

Příjemce dotace: . S polečnost SWN Moravia, s.r.o., která vznikla v roce 1996 a vyrábí rozmanité druhy schodišť. Ve výrobním závodě pracuje tým cca 80 zaměstnanců na 3000 m 2 výrobní plochy. V rámci zvažování svých budoucích aktivit zvolila firma rozvoj cestovního ruchu, který považuje za vhodnou investiční strategii a také za diverzifikaci své podnikatelské činnosti.

Zaměření projektu: Důvody realizace: Vranovská přehrada a její okolí náleží do mikroregionu Vranovsko. Oblast obce Vranov nad Dyjí a jejího okolí se řadí k nejvýznamnějším rekreačním oblastem jižní Moravy. Oblast však má několik problémových bodů, které brání dalšímu rozvoji oblasti. K nim se řadí nedostatečná úroveň rozvoje infrastruktury volného času, celkově stále nedostatečná vybavenost území s rozvinutou turistickou infrastrukturou, nedostatečná kvalita turistických služeb ve srovnání s vyspělými zeměmi a důsledkem toho všeho nízká srovnatelná úroveň příjmů z cestovního ruchu. V současné době se v této lokalitě sice nachází mnoho možností ubytování, ale jedná se převážně o nižší kvalitu a neúplnou nabídku (bez kuchyněk, teplá voda pouze za příplatek atd.). Znojemský okres, konkrétně pak okolí Vranova nad Dyjí, se navíc řadí mezi marginalizovaná území (zaostávající v sociálním a ekonomickém rozvoji). Projekt měl přispět ke zmírnění těchto problémů, jmenovitě potom přispět k rozvoji infrastruktury v kvalitě mezinárodních standardů. Realizací projektu by došlo k vytvoření moderních ubytovacích kapacit, které by poskytovaly kvalitní sociální zázemí pro návštěvníky Vranovské přehrady. V rámci projektu měla být vytvořena čtyři nová pracovní místa, což by přispělo ke zlepšení neuspokojivé míry nezaměstnanosti v okolí Vranovské přehrady.

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu ubytování v areálu Vranovské pláže a jejím okolí a zároveň posílit ubytovací kapacity vybudováním pěti nových staveb penzionových objektů v kvalitě mezinárodních standardů. Tento cíl lze rozvést prostřednictvím obecných cílů projektu: zvýšení úrovně nabídky služeb cestovního ruchu pro návštěvníky Vranovské pláže a jejího okolí z hlediska kvalitativního a kvantitativního; zatraktivnění lokality Vranovské přehrady a jejího okolí pro potenciální tuzemské i zahraniční návštěvníky; umožnění plného využití turistického potenciálu dané lokality, resp. celé Vranovské přehrady; zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro veřejné subjekty, provozovatele turistických atraktivit v oblasti a pro soukromé podnikatele; využití výhodné příhraniční polohy oblasti Vranovské přehrady ke zintenzivnění přeshraničního cestovního ruchu v celé oblasti Vranovska, resp. Jihomoravského kraje, a to nabídkou kvalitních služeb pro turisty; vytvoření stabilní struktury venkovského cestovního ruchu; tvorba dobrého image Vranovska. Cílové skupiny projektu: tuzemští turisté či návštěvníci, zahraniční turisté či návštěvníci (zejména z Německa, Polska, Slovenska a Rakouska), obyvatelstvo oblasti Vranovska a blízkých obcí, zejm. Vranova nad Dyjí, veřejné a podnikatelské subjekty z blízkého okolí.

Program podpory: Společný regionální operační program (SROP), Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu (obdobné typy aktivit lze v současnosti financovat v rámci regionálních operačních programů).

Příklad č. 2: Vybudování penzionu pro agroturistiku 2

Příjemce dotace: . Podnikatel v zemědělství Kamila Bronec, který se zabývá chovem ovcí a produkcí jehněčího masa. Ročně vyprodukuje cca 120 ks jehňat a obdělává 16 ha luk a pastvin. Sedm měsíců v roce se provozuje intenzivní pastva v přilehlém okolí farmy. V zimním období je stádo na salaši a probíhá bahnění a odchov narozených jehňat. Část jehňat se odchovává do jatečné hmotnosti cca 40 kg tak, aby prodej mohl nastat na Velikonoční svátky, jelikož poptávka po jehněčím mase je v tomto období nejvyšší. Sezónní práce zastává pan Bronec s manželkou, jen v nejkrajnějších případech vypomáhá rodina.

Zaměření projektu: Předmětem projektu je nástavba a přestavba objektu bývalého kravína, který je ve vlastnictví p. Bronce, na objekt plnící funkce agroturistiky. Projekt přispěje k diverzifikaci činnosti farmy (základní aktivitou je zemědělská prvovýroba), aby měl majitel zajištěn dodatečný zdroj příjmů a minimalizoval tak riziko související s podnikáním v zemědělství a posílil tak stabilitu a příjmovou situaci. Projekt reaguje na zvyšující se popularitu turismu v České republice v zemích Evropské unie a dále vychází z polohy farmy a situaci na regionálním trhu cestovního ruchu. V místě podnikání (okolí Chotěboře) navíc není žádný podobný objekt využíván za účelem agroturistiky a rovněž nabídka infrastruktury a služeb cestovního ruchu v celém okrese není dostatečná.

Výše nákladů na projekt: Celkové náklady projektu činily 2,5 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 1,2 mil. Kč. Náklady projektu byly vynaloženy na následující oblasti: stavební materiál, stavební práce, rozvody - 1,2 mil. Kč, vybavení a zařízení ubytovacího a stravovacího zařízení - 970 tis. Kč, přípojky na vodu, plyn, elektřinu a kanalizaci 50 tis. Kč, úprava povrchů v areálu - 80 tis. Kč, zařízení a vybavení pro volný čas (hřiště, minigolf, běžecké stezky, místa k sezení, jízdní kola, sauna) - 280 tis. Kč.

Program podpory: Operační program Rozvoj venkova a Multifunkční zemědělství (v současnosti nahrazeno Programem rozvoje venkova), podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství, investiční záměr a) Výstavba rekonstrukce a modernizace vybavení zařízení pro agroturistiku. V současnosti je možné využít k

 
Nahrávám...
Nahrávám...