dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady úspěšných projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady úspěšných projektů

Propagace Ústeckého kraje

Oblast podpory

Volný čas a cestovní ruch? cestovní ruch a lázeňství

NUTS

NUTS2 - Severozápad, Ústecký kraj, Ústí nad Labem

Realizováno v rámci programu

Společný regionální operační program

4 Rozvoj cestovního ruchu

4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch

4.1.2 Rozvoj regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Žadatel

Ústecký kraj

Žadatel se představuje

Kraj byl ustanoven na základě zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Kraj nabízí široké možnosti vyžití v oblastech cestovního ruchu - přírodní krásy (NP České Švýcarsko, České středohoří, Labské pískovce, Lužické hory), hrady a zámky, muzea, galerie či divadla až po nabídku v oblasti lázeňství. Nezanedbatelným potenciálem je široký výběr možnosti cyklistických, pěších či běžeckých tras.

Důvody realizace

Ústecký kraj je krajem, jenž v posledních letech zaznamenal díky vysoké atraktivitě místních lokalit zvýšený zájem turistů. Zlepšující se životní prostředí a uvolnění státních hranic významně přispěly k popularizaci tohoto kraje. Každoročně se zlepšující podpora turistických služeb je důkazem snahy o zatraktivnění lokality, jenž disponuje mnoha kvalitními turistickými resorty. Propagace turistiky v Ústeckém kraji je však stále nedostatečná a neexistuje žádný ucelený propagační materiál souhrnně informující návštěvníky a turisty o atraktivních možnostech včetně všech souvisejících služeb. Nezanedbatelné procento návštěvníků kraje tvoří zahraniční turisté, v tomto směru má však propagace stále značné mezery, zvláště přihlédneme-li k těsnější míře napojení ČR a kraje na ostatní evropské země. Je proto nezbytně nutné přihlédnout k tomuto trendu již nyní a přednosti, kterými kraj disponuje, zahraničním návštěvníkům co nejvíce přiblížit.

Proto je předmětem předkládaného projektu zpracování reprezentativní a informační publikace o Ústeckém kraji, tj. takové, která bude poskytovat ucelené a kvalitativně hodnotné informace atraktivní formou, která bude jazykově přístupná i zahraničním turistům.

Cíl projektu

Obecné cíle

- přilákání většího počtu zahraničních a domácích návštěvníků do Ústeckého kraje,

- zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě Ústeckého kraje,

- prodloužení průměrné délky pobytu návštěvníků v Ústeckém kraji,

- zvýšení kvality marketingu cestovního ruchu v Ústeckém kraji,

- podpora rozvoje informační společnosti, rozšíření informačních technologií do kulturní a společenské oblasti,

- zvýšení příjmů z cestovního ruchu nejen pro veřejné subjekty, ale i pro soukromé podnikatele - podpořit rozvoj malého a středního podnikání,

- zlepšení image cestovního ruchu v cestovním ruchu.

Specifické cíle projektu

- propagace zájmových bodů a objektů a doprovodných služeb, které jsou návštěvníkům a občanům kraje k dispozici,

- zvýšení kvality nabízených informačních služeb pro domácí a zahraniční turisty a rovněž pro místní obyvatele,

- zvýšení spokojenosti tuzemských a zahraničních návštěvníků i obyvatel kraje s informačními službami, které jim jsou k dispozici,

- zvýšení objemu přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji,

- podnícení zájmu občanů a turistů o kulturní a historický vývoj české země,

- spokojenost návštěvníků se službami cestovního ruchu,

- čerpání potenciálu, který se v Ústeckém kraji skrývá,

- budování dobrého jména Ústeckého kraje.

Cílové skupiny

Realizace akce bude mít nejvýznamnější dopad na následující cílové skupiny:

- tuzemští turisté hledající společenské a kulturní vyžití,

- zahraniční turisté,

- obyvatelé Ústeckého kraje,

- podnikatelské i veřejné subjekty působící v Ústeckém kraji v cestovním ruchu.

Předchozí zkušenosti s čerpáním dodací

Ústecký kraj úspěšně předložil projekt v žádosti o dotaci: Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko. Realizace projektu probíhá od října 2005 do prosince 2006. Zdroje financování spadají do programu INTERREG IIIA Česko-Sasko, vlastní zdroje žadatele tvořily 25 %.

Dále byl v oblasti cestovního ruchu předložen projekt k žádosti o dotaci do programu Finanční mechanismus EHP/NORSKA: Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně. Doba realizace projektu: červenec/2006 - říjen/2007.

Ústecký kraj, potažmo pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje mají široké zkušenosti s projektovým řízením i v dalších oblastech.

 

Výstavba dopravního terminálu v Rakovníku

NUTS

NUTS2 - Střední Čechy

Žadatel

Město Rakovník

Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

Stručné představení žadatele

Právní forma Města Rakovníka je podle Českého statistického úřadu - Registru ekonomických subjektů: 801 - Obec. Rakovník je správním, průmyslovým, obchodním a kulturním centrem okresu s řadou historických památek. Jde např. o Pražskou a Vysokou bránu, kostel sv. Bartoloměje, Husovo náměstí, Rabasovu galerii, Okresní muzeum a další. Královské město Rakovník leží asi 60 km západně od Prahy, v členité krajině s mohutným komplexem křivoklátských lesů. Samotný název Rakovník je po prvé doložen od r. 1252. Statut královského města byl udělen městu Rakovník Rudolfem II. r. 1588. Velkým rozvojem prošlo město Rakovník v 19. století, kdy byla do Rakovníka přivedena železniční trať a došlo též k rozvoji průmyslu.Ve 20. století se začal rozvíjet společenský a kulturní život. Okresním městem se stal Rakovník v r. 1950. Dnes má Rakovník zhruba 17000 obyvatel.

Důvody realizace

Potřeba realizace projektu byla vyvolána potřebou zatraktivnění městské památkové zóny a existencí neutěšeného historicko-estetického a technického stavu povrchů komunikací v této části historického centra města. Projekt byl navržen tak, aby po jeho realizaci byly naplněny veškeré v současné době pociťované potřeby ze strany občanů-cestujících, podnikatelů a samotného města Rakovník. Projekt veškeré problémy řeší navrženými opatřeními, kterými jsou změna kvality a technologie povrchu komunikací, úprava funkčních ploch komunikací, úpravy dopravních, estetických poměrů, bezbariérové úpravy a vybavení prostoru městským mobiliářem. Zmíněné úpravy zatraktivní dotčenou lokalitu a přispějí k zlepšení obrazu centra města. To bude mít pozitivní vliv na růst tržeb podnikatelů z cestovního ruchu, ubytování a stravování, jenž bude doprovázeno vznikem nových pracovních příležitostí.

Současné schéma autobusového nádraží jak kapacitně, tak i z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu brání dalšímu rozvoji autobusové dopravy tj. zařízení nebo posílení stávajících linek. Výstavbou dopravního terminálu dojde k navýšení celkové kapacity, rozšíří se obsluhované území o nové linky, zvýší se počet spojů na stávajících linkách, což si vyžádá posílení pracovních míst u současných dopravců.

Celkové uznatelné náklady projektu 24 531 000,- Kč

Projekt byl realizován v rámci programu

SROP, priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech, podopatření 2.1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech.

 

Vybudování Centra celoživotního vzdělávání

Název projektu

Vybudování Centra celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole, Svitavy, Purkyňova 256

Název organizace

Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256

Sídlo

Purkyňova 256, 568 02 Svitavy

Kontaktní osoba

PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy

Stručné představení organizace

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256, je příspěvkovou organizací zřízenou Pardubickým krajem. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola provozuje doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v následujících oblastech:

- pořádání odborných kurzu, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,

- poskytování ubytování v domove mládeže,

- hostinská činnost,

- kopírovací služby.

Projekt byl realizován v rámci programu

- Operační program Rozvoj lidských zdrojů

- 3 Rozvoj celoživotního učení

- 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Důvody realizace

Projekt vychází z potřeb jednotlivých partnerů projektu

1. Vzdělávací program pro poskytování první pomoci

Program vznikne na základě předchozí spolupráce s firmou PD Refractories, a.s. Velké Opatovice. Tento zaměstnavatel potřebuje periodicky proškolovat své zaměstnance převážně v dělnických profesích v oblasti

 
Nahrávám...
Nahrávám...