dnes je 29.11.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3)

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady projektů z minulého období (vybrány z JPD 3)

Opatření 1.1.

 

Název GS:

Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

Příjemce:

A-Scan s.r.o.

Název projektu:

Digitální dokument - rekvalifikační kurz (inovační kurz obsluhy PC se zaměřením na digitalizaci dokumentů)

Schválená dotace:

6,063,570,- Kč

Stručný obsah projektu:

 

Projekt Digitální dokument se zaměřuje na zapojení uchazečů a zájemců o práci, dlouhodobě nezaměstnaných, osob vracejících se na trh práce (především matky po mateřské dovolené a osob nad 50 let) a také zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností do akreditovaného rekvalifikačního kurzu, který těmto osobám usnadní přístup na trh práce, nebo umožní návrat osob nad 50 let na trh práce.
Učební plán kurzu obsahuje 52 hodin přípravy a je rozdělen do 10 pracovních dnů. Kurzy budou probíhat opakovaně celých 24 měsíců realizace projektu.
Akreditovaný rekvalifikační kurz se zaměřuje na teoretickou i praktickou činnost s výpočetní technikou, seznamuje účastníky s inovacemi při zpracování dat a v souvislosti s digitalizací dokumentů.
Úspěšný absolvent bude mít rozšířené znalosti ve využívání výpočetní techniky, bude rozumět obecným standardním softwarům. Bude znát základní programy pro grafické zpracování dat, bude schopen pracovat s komprimačními programy, bude umět pracovat s Internetem a bude znát jeho slabiny.
Ve speciální části bude rozumět termínům e-goverment, e-bussines, bude rozumět pojmu digitalizace dokumentů a bude chápat výhody digitálních dokumentů. Bude schopen vysvětlit pojmy a principy zálohování dat. Po teoretické přípravě bude velká část kurzu věnována praktické činnosti ve školícím středisku při převodu papírových dokumentů do digitální formy, dále při ukládání a správě papírových i digitálních archivů.
V další části projektu budou úspěšní absolventi nabídnuti na trhu práce ve státních i nestátních organizacích.
Předpokládá se udržitelnost rekvalifikačního střediska po skončení doby projektu, protože poroste potřeba převodu papírových dokumentů do digitální podoby.
Během doby trvání projektu se předpokládá rekvalifikace pro 308 účastníků (tj. opakovaně vždy 14 účastníků po dobu 22 měsíců).
Rekvalifikační středisko umožní přímé zapojení některých absolventů - vytvoření pracovních míst (celkem 36 pracovních míst), protože žadatel má zájem vybudovat na území hl. m. Prahy vlastní digitalizační středisko.

 

Opatření 2.1

 

Název grantového schématu:

Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Žadatel:

Berkat o.s.

Vyhlašovatel:

hlavní město Praha

Partner(ři):

Centrum pro otázky migrace

Název projektu:

InBáze Berkat

Schválená dotace:

9 205 000 Kč

Stručný obsah projektu:

 

Cílem projektu InBáze je vytvoření rekvalifikačního a komunitního centra určeného migrantům a cizincům všeho druhu pobytu tak, aby byl co nejefektivněji podpořen jejich vstup na trh práce v České republice.
Na základě dlouhodobé spolupráce s migranty žijícími v ČR a organizacemi, které s migranty pracují, bylo vybráno 6 typů rekvalifikačních kurzů: práce v gastronomii, masérský, kosmetický, manažerský kurs, IT dovednosti, mechanik-opravář. V rámci gastronomického rekvalifikačního kursu je podporováno tzv. malé podnikání. Ženy migrantky, které vyrábějí výrobky své tradiční kuchyně a s úspěchem je dodávají na různé akce, jsou podporovány a vybavovány všemi relevantními znalostmi a dokumenty tak, aby byly schopny vést samostatný podnik, který by byl nastaven jako cateringová firma. Rekvalifikační kursy zajišťují externí dodavatelé s platnou akreditací MŠMT a jejich absolventi získávají platný doklad o rekvalifikaci.
Součástí projektu Inbáze jsou i lekce základních IT dovedností, kurzy nejen českého a anglického jazyka. Tyto kurzy probíhají v komunitním centru InBáze, které je součástí projektu. Toto centrum je jednak základnou pro organizaci rekvalifikačního programu a zároveň otevřeným prostorem pro migranty a příslušníky etnických menšin, kde se mohou vzdělávat a kde je jim poskytnuta potřebná psychosociální a mediační péče nutná k jejich úspěšné integraci do české společnosti. Do administrativy a organizace projektu jsou v co největší míře zapojeni samotní migranti a dobrovolníci, kteří vedou i některé kurzy určené pro českou veřejnost (kurzy šití tradičních etnických výrobků, jazyky apod.). Všechny kurzy poskytované v rámci projektu InBáze jsou zdarma. Záměrem projektu je, aby centrum InBáze fungovalo jako místo, které umožní migrantům vzdělání a efektivní podporu při vstupu na trh práce a které je zároveň otevřeným prostorem, na jehož provozu a rozvoji se migranti sami podílejí.
V rámci projektu bylo zřízeno centrum InBáze, které již muselo být díky neustále se vzrůstajícímu počtu zájemců o nabízený program rozšířeno do dalších prostor.
Velký zájem ze strany cílové skupiny je především o kurzy českého jazyka, kurzy IT a o rekvalifikační kurzy. Klienti využívají též pracovní, sociální a právní poradenství, které je v centru ve spolupráci s partnerskou organizací Centrum pro otázky migrace nabízeno. Velké oblibě se těší svépomocné mužské a ženské multikulturní skupiny. Ty probíhají jednou týdně. Skupina přináší potřebnou podporu a pomáhá vybudovat sociální vztahy, slouží také k poznávání různých kultur. Klienti se sami aktivně podílí na přípravě a návrzích témat pro další svépomocné skupiny.
V projektu je evidováno zatím cca. 80 dobrovolníků, kteří se aktivně účastní na práci centra. Dobrovolníci doučují zájemce český jazyk, vedou některé jazykové či počítačové kurzy, poskytují osobní asistenci klientům InBáze (hledání práce, bydlení, pomoc při zařizování bytů, komunikace s úřady apod.).

 

Opatření 2.2

GS 2.2.01

 

Název grantového schématu:

Podpora rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce

Příjemce:

Občanské sdružení MUM

Vyhlašovatel:

Úřad práce hl. města Prahy

Název projektu:

Nová příležitost - vzdělávací program pro sladění rodinného a profesního života žen

Schválená dotace:

2,356,000,- Kč

Stručný obsah projektu:

 

Občanské sdružení MUM připravilo vzdělávací program na podporu rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce: hlavním cílem projektu Nová příležitost je vytvoření takových podmínek pro možnost vzdělávání či zahájení samostatně výdělečné činnosti žen pečujících o malé děti, které povedou k vyrovnávání šancí mužů a žen na trhu práce a ke slaďování rodinného a profesního života.
Daný program se skládá z několika různých aktivit:

1. akreditovaný kurz Základy podnikání, který je určen ženám, které chtějí začít podnikat

2. motivačně psychologický klub Žena - práce - podnikání, který se skládá ze 7 odborných seminářů zaměřených na problematiku hledání práce, podnikání či rovné příležitosti

3. sociálně právní poradenství, které bude určeno všem, kteří budou mít potřebu konzultovat své problémy z oblasti sociální či pracovní
4. volně přístupné PC, včetně přístupu na internet a konzultací s odborným lektorem

Významným doprovodným opatřením, které bude jednotlivé programy a semináře doprovázet, bude vedle poradenských služeb z oblasti sociálně právní, volného přístupu k internetu i zajištění péče o děti v době matčina vzdělávání.
Celý projekt bude realizován po dobu 12 měsíců a jednotlivé vzdělávací a motivační aktivity budou dvakrát zopakovány.
Projekt svým zaměřením i jednotlivými aktivitami přispěje i k šíření povědomí o rovných příležitostech, napomůže rozvoji místních iniciativ a spolupráce s místním městským úřadem či dalšími neziskovými organizacemi.
Projekt by měl svými aktivitami podpořit velké množství žen. Příjemce předpokládá, že jakoukoliv formu podpory získá nejméně 324 osob (24 účastnic kurzu, 140 žen účastnících se motivačního cyklu, 80 internetových a počítačových služeb a 80 konzultačních a poradenských služeb).

 

Opatření 2.3

 

Název projektu:

Jedeme!

Příjemce

Romodrom, o.s.

Schválená dotace:

649 965 Kč

Doba realizace

1.7.2006 - 31.12.2007

Stručný obsah projektu:

 

Hlavní myšlenkou projektu je posílení kapacity romského občanského sdružení Romodrom, aby mohly být lépe poskytovány služby klientům organizace, především klientům Vězeňského projektu, tedy osobám opouštějící výkon trestu.
Projekt přispěje ke stabilizaci organizace a do budoucna zajistí její kontinuální a standardizované fungování a také rozvoj projektů zaměřených na začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením. Zanalyzuje se výchozí situace organizace, vytvoří se strategický plán na roky 2007-2010 i fundraisingová a PR strategie. Nově bude zaměstnán pracovník na fundraising a PR, znalosti v těchto oblastech si zvýší i vedoucí pracovníci. Zintenzivní a systematizuje se spolupráce s dobrovolníky.
Předpokládaným výsledkem bude kvalitnější a profesionálnější poskytování sociálních služeb klientům Vězeňského programu. V přímé práci s klienty si v oblasti standardů kvality sociálních služeb zvýší odbornou kvalifikaci koordinátor Vězeňského programu, dalším pracovníkům bude zajištěna odborná supervize. Nastaví se efektivnější systém sdílení a předávání odborných zkušeností s dalšími subjekty, které pracují s klienty Vězeňského programu (jiné NNO, kurátoři pro dospělé atd.), samozřejmou součástí projektu je i průzkum potřeb klientů Vězeňského programu.
Projekt pokrývá zatím relativně opomíjenou oblast pomoci osobám po výkonu trestu uplatnit se ve společenském a pracovním životě. Stabilizací sdružení vznikne zkušená organizace cíleně poskytující podporu „lidem na okraji společnosti“.

 

Opatření 2.2

GS 2.2.01

 

Název grantového schématu:

Vyrovnávání šancí žen a mužů

Příjemce:

STEM, s.r.o.

Vyhlašovatel:

MPSV ČR

Partner(ři):

nejsou

Název projektu:

Postavení žen ve vědě a výzkumu v Praze

Schválená dotace:

1 666 141 Kč

Stručný obsah projektu:

 

Základním cílem projektu bylo přinést aktuální poznatky o postavení žen ve vědě a výzkumu a detailně postihnout okolnosti, které ovlivňují jejich profesní postavení v zaměstnání.
Projekt se zaměřil na následující problémové okruhy, dílčí výzkumné cíle:
identifikace názorů na zaměstnanost žen ve vědě a výzkumu,
identifikace názorů na postavení žen ve vědě a výzkumu,
poznání překážek a příležitostí odborného a kariérního růstu žen ve vědě a výzkumu,
problematika sladění rodinného a profesního života žen ve vědě a výzkumu.
Tento výzkumný projekt byl rozvržen do čtyř relativně samostatných a přitom úzce provázaných fází, celků, které lišily šíří záběru, analytickou hloubkou zkoumané problematiky, zvolenou metodologií, zkoumaným vzorkem populace a svým obsahovým zaměřením. První tři fáze byly výzkumné, čtvrtá navazující v sobě zahrnovala zpracování souhrnné publikace:
MONITOR byly zaměřena na kvantitativní dotazníkové šetření na reprezentativním souboru pražské populace starší 18 let.
SONDA byla pojata jako kvantitativní dotazníkové šetření na souboru žen působících ve vědě a výzkumu na odborných vědeckých pozicích.
ANALÝZA byla navržena jako série hloubkových rozhovorů se ženami ve vědě a výzkumu. Publicita projektu se skládala z následujících aktivit:
tvorba a vydání informační brožury (1000 ks),
uspořádání tiskové konference pro novináře,
uspořádání odborného semináře pro odbornou veřejnost,
tvorba a vydání sborníku z odborného semináře (500 ks).
Informační brožura byla distribuována mnoha adresátům (vědecké a výzkumné ústavy, vysoké školy a jejich ústavy, úřady městských částí v Praze, úřady práce v Praze, knihovny, vybraní poslanci a senátoři (Výbor pro vědu a výzkum, vzdělávání), &ženské organizace&, ministerští pracovníci zabývající se gender problematikou, členové vládního výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, členové Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, a další osoby, které se gender problematikou případně problematikou vědy a výzkumu zabývají ve svém profesním životě).
Tisková konference byla uspořádá?na pro novinářskou obec dne 30. 5. 2006 Pro účastníky tiskové konference byly připraveny tiskové zprávy a prezentace představující projekt a jeho zajímavé výsledky.
Odborný seminář se konal dne 22. 6. 2006 v prostorách Českého svazu vědecko technických společností. Účastnili se ho jak zástupci vědeckých a výzkumných ústavů tak českých ministerstev. Zazněly zde příspěvky pracovníků STEM týkající se postavení žen ve vědě a výzkumu a problematiky sladění pracovního a rodinného života. Tyto příspěvky opírající se o provedené kvantitativní a kvalitativní výzkumy byly doplněny vystoupením představitelky vědecko-výzkumné obce, která účastníky seznámila se svými zkušenostmi v roli vědecké pracovnice a se zkušenostmi s harmonizací pracovních a rodinných povinností.
Vykazované a dosažené monitorovací indikátory zahrnují oslovené respondenty během výzkumných fází projektu, počet vydaných a rozeslaných informačních brožur a sborníků ze semináře, počet účastníků tiskové konference, počet účastníků odborného semináře.

 

Opatření 3.1.

 

Název grantového schématu:

Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí

Administrátor:

hlavní město Praha

Příjemce:

Národní technické muzeum

Partner(ři):

EKO gymnázium Praha
Gymnázium a Sportovní gymnázium
Základní škola Korunovační poradenství

Název projektu:

Interaktivní edukativní program Národní technické muzeum

Schválená dotace:

8 492 000 Kč

Stručný obsah projektu:

 

 
Nahrávám...
Nahrávám...