dnes je 12.7.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

 

6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

 Dílčí programy:

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86

Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 30. 9. 2022

 

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. SC 2.3 – výzva č. 75

Zaměření dotačního titulu: Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 15. 7. 2020, 15:00 

   

  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR

  Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko. Cílem je tedy trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit.

  Forma a výše podpory:

  • výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 91,89 % (45 945 000,- Kč) z prostředků EU; 8,11 % (4 055 000,- Kč) z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč,
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

  Podporované aktivity:

  • Realizace aktivit zaměřených na podporu a motivaci osob z cílové skupiny k návratu do vzdělávání za účelem zvýšení jejich vzdělanostní úrovně, a tak i jejich šancí na získání udržitelného zaměstnání;
  • Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;
  • Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;
  • Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti;
  • Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.
  • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže; podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; dále se může jednat o interaktivní workshopy osob cílové skupiny se zaměstnavateli nebo exkurze u zaměstnavatelů.
  • Zprostředkování zaměstnání oprávněné cílové skupině a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti;
  • Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.

  Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: Úřad práce ČR.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2020.

   

  Školy dostupné všem – MAS ŽR

  Zaměření dotačního titulu: Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí. Stavby a stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, pořízení vybavení budov a učeben, zajištění bezbariérovosti škol.

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 157 894,74 Kč.

  Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %
  • až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

  Příjemci podpory: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

  Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 31. 8. 2020.

   

  Sociální bydlení - IPRÚ Karlovy Vary

  Zaměření dotačního titulu: Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

  Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše podpory de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 pro obce: 15 000 000 Kč; pro nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč.

  Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet: obce – 5 %, nestátní neziskové organizace – 10 %, církve – 10 %, církevní organizace – 10 %.

  Příjemci podpory: obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

  Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 30. 9. 2020

  Programy podpory Středočeského kraje

  Zdroje informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj

   

  Dílčí programy

  Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu), rovněž na projektovou dokumentaci.

  Míra podpory

  • až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.
  1. a) Obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,
  2. b) obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,
  3. c) obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1 000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,
  4. d) dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obcí stanovených dle následujícího odstavce, přičemž do maximální souhrnné výše nelze zahrnout částku, na kterou jednotlivé obce tohoto svazku žádaly o dotaci dle písmena a) nebo písmena b) nebo písmena c) tohoto odstavce.
  • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

  Příjemci podpory: Žadatelem o dotaci může být:

  • a) obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje,
  • b) dobrovolný svazek obcí vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,