dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015

24.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjednávání o nových operačních programech se postupně blíží ke konci. Většina programů je připravena ke schválení. Z osmi operačních programů existují pouze dva, které jsou ještě nedořešeny. Evropská komise by se měla vyjádřit s vysokou pravděpodobností do konce února k mechanismu schvalování programů. Výzvy sice zatím nejsou vyhlášeny, ale již jsou k dispozici indikativní harmonogramy. Podle současných informací se žadatelé mohou těšit na první dotační příležitosti již ve druhém čtvrtletí 2015. V tomto a dalších vydáních proto postupně představíme časový plán výzev v letošním roce dle operačních programů.

Integrovaný regionální Operační program – plánovaný harmonogram výzev

Dotační titul: SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Zaměření výzvy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů a vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T.
Příjemci dotací: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
Datum vyhlášení výzvy: 6/2015.

Dotační titul: SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Zaměření výzvy: Technika pro IZS.
Příjemci dotací: Základní složky IZS, OSS a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.
Datum vyhlášení výzvy: 12/2015.

Dotační titul: SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Zaměření výzvy: Vzdělávací a výcviková střediska.
Příjemci dotací: Základní složky IZS, OSS a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.
Datum vyhlášení výzvy: 11/2015.

Dotační titul: SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Zaměření výzvy: Investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení.
Příjemci dotací: Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve a církevní organizace.
Datum vyhlášení výzvy: 9/2015.

Dotační titul: SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Zaměření výzvy: Sociální podnikání v ORP na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita.
Příjemci dotací: Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a  církevní organizace.
Datum vyhlášení výzvy: 9/2015.

Dotační titul: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Zaměření výzvy: Zvýšení kvality návazné péče.
Příjemci dotací: Příspěvkové organizace zřizované MZd, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
Datum vyhlášení výzvy: 9/2015.

Dotační titul: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Zaměření výzvy: Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie.
Příjemci dotací: Příspěvkové organizace zřizované MZd, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
Datum vyhlášení výzvy: 6/2015.

Dotační titul: SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Zaměření výzvy: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora mateřských škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti do 6 let, zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
Příjemci dotací: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje a jejich zřízené organizace, obce a jejich zřízené organizace, NNO.
Datum vyhlášení výzvy: 11/2015.

Dotační titul: SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Zaměření výzvy: Podpora energetických úspor v oblasti bytových domů (provedení a způsob podpory se bude odvíjet od ex-ante hodnocení inovativního finančního nástroje v IROP).
Příjemci dotací: Majitelé bytových domů se 4 a více bytovými jednotkami.
Datum vyhlášení výzvy: 9/2015.

Dotační titul: SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Zaměření výzvy: Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend.
Příjemci dotací: OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace,  obce a jimi zakládané organizace.
Datum vyhlášení výzvy: 8/2015.

Dotační titul: SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Zaměření výzvy: Dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
Příjemci dotací: OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, obce a jimi zakládané organizace.
Datum vyhlášení výzvy: 6/2015.

Dotační titul: SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Zaměření výzvy: Územní studie krajů a územní a regulační plány.
Příjemci dotací: Obce, kraje.
Datum vyhlášení výzvy: 7/2015.

Dotační titul: SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Zaměření výzvy: Provozní a animační náklady.
Příjemci dotací: Místní akční skupiny (MAS).
Datum vyhlášení výzvy: 6/2015.

Dotační titul: SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu
Zaměření výzvy: Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti implementační struktury, publicity, vzdělávání, evaluací, ukončování IOP a přípravy období 2021+.
Příjemci dotací: ŘO IROP, ZS IROP.
Datum vyhlášení výzvy: 6/2015.

 

Operační program Zaměstnanost – plánovaný harmonogram výzev

Dotační titul: SC1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Zaměření výzvy: Zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Příjemci dotací: Zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy.
Datum vyhlášení výzvy: 4/2015.

Dotační titul: SC1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Zaměření výzvy: Koordinace systémových opatření v oblasti rovnosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života.
Příjemci dotací: Organizační složky státu.
Datum vyhlášení výzvy: 6/2015.

Dotační titul: SC1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalitikovaných a znevýhodněných
Zaměření výzvy: Zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Příjemci dotací: Poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce a svazky obcí, atd.
Datum vyhlášení výzvy: 09/2015.

Dotační titul: SC1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalitikovaných a znevýhodněných
Zaměření výzvy: Zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Příjemci dotací: Poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce a svazky obcí, atd.
Datum vyhlášení výzvy: 11/2015.

Dotační titul: SC1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
Zaměření výzvy: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence (IT, jazyky, soft skills, odborné vzdělávání. apod.).
Příjemci dotací: Podniky.
Datum vyhlášení výzvy: 09/2015.

Dotační titul: SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Zaměření výzvy: Aktivity směřují ke koordinaci nástrojů sociálního začleňování prostřednictvím místních samospráv spolupracujících s relevantními aktéry v rámci vymezených činností a schválených v integrované strategii.
Příjemci dotací: Obce, svazky obcí, NNO, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové organizace a další.
Datum vyhlášení výzvy: 09/2015.

Dotační titul: SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Zaměření výzvy: Poskytování sociálních služeb, azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), intervenční centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení a další související činnosti a aktivity.
Příjemci dotací: Kraje a Hl.m.Praha.
Datum vyhlášení výzvy: 05/2015.

Dotační titul: SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Zaměření výzvy: Předpokládá se zacílení aktivit kolové výzvy vždy na konkrétní

 
Nahrávám...
Nahrávám...