dnes je 3.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled častých dotazů a odpovědí

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled častých dotazů a odpovědí

Program Nemovitosti 1

Mám podporovanou (OKEČ) CZ-NACE a chci využít rekonstruovaný objekt jako sklad.

Pokud firma splňuje definici Uživatele nemovitosti a do rekonstruovaného objektu umístí výrobu, jejíž integrovanou nebo funkčně propojenou součástí budou sklady nebo administrativa, tak je to v pořádku. Umístí-li tam však jen sklady, kanceláře atd. bez návaznosti na výrobu, tak to přijatelné není.

Kdo může být lokalizován v podpořené nemovitosti?

Na ploše vzniklé realizací podpořeného projektu musí minimálně ze 75 % podnikat firmy s definovaným oborem činnosti (tzv. Uživatel nemovitosti): v oblasti zpracovatelského průmyslu (OKEČ 15-37, CZ-NACE 10-33), dále také v oblasti strategických služeb a technologických center, popřípadě ještě subjekty s činností v oblasti výzkumu a vývoje. Pro ověření CZ-NACE se můžete podívat na:

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace).

Obory nezmíněné jako Uživatel nemovitosti (např. logistika, služby, stavebnictví) nebudou moci být lokalizované ve 100 % ploch nemovitostí podpořených z programu. Možností je využití 25 % pozemků nebo podlahových ploch podpořeného projektu i pro uživatele, kteří nespadají mezi Uživatele nemovitosti.

Je možné zahájit práce na projektu již nyní?

Před schválením registrační žádosti není možné vynakládat tzv. způsobilé výdaje (tj. náklady, které bude žadatel požadovat z určitého procenta - dle regionální mapy intenzity veřejné podpory - k proplacení).

PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Existuje časové ohraničení trvání projektu a kdy může žadatel očekávat dotaci na způsobilé výdaje?

Délka realizace projektu (k tomuto období se vztahují způsobilé výdaje a v tomto období je také možno předkládat žádosti o platbu) činí maximálně tři roky od data přijatelnosti projektu. Dotace je vyplácena zpětně vždy po splnění cílových ukazatelů vytyčených pro danou etapu.

Je možné získat z programu dotaci na licence a know-how?

V rámci programu ICT a strategické služby je mezi způsobilé výdaje řazen také nehmotný majetek, včetně pořizovací ceny licencí, patentů a nepatentovaného know-how, které jsou potřebné k vykonávání podporované činnosti v rámci platné výzvy.

Jaký je rozdíl mezi programy ICT v podnicích a ICT a strategické služby?

Podpora z programu ICT a strategické služby je narozdíl od programu ICT v podnicích poskytována na straně nabídky, tzn. firmám, které softwarové produkty nabízejí, nikoli těm, které ICT řešení nakupují. ICT v podnicích je určeno pro stranu poptávající, tj. subjektům nakupujícím, dané informační řešení.

Mohou žádat o dotaci také školy a univerzity?

Žadatelem musí být podnikatelský subjekt definovaný podle Obchodního zákoníku, který má oprávnění podnikat na území České republiky. Pokud tuto podmínku daná vzdělávací instituce nesplňuje, nemůže získat v rámci programu dotaci.

Bude při realizaci projektu nutná spolupráce žadatele s vysokou školou, výzkumným ústavem či jinou institucí podobného charakteru?

Spolupráce se vzdělávacími institucemi není povinná, ale pokud se taková kooperace během projektu plánuje, doporučujeme žadateli uvést tuto informaci ve studii proveditelnosti a doložit ji příslušnými dokumenty. Prokázání této skutečnosti může pozitivně ovlivnit bodové hodnocení projektu.

Může požádat o podporu v rámci programu ICT a strategické služby žadatel, který nemá 2 uzavřená účetní období potřebná pro provedení ratingového hodnocení?

Pokud žadatel k datu podání registrační žádosti podniká po dobu kratší než 2 uzavřená účetní období, bude rating zpracován z 2-letých finančních údajů za podnikatele, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv. U zahraničních subjektů předloží žadatel rating za zahraniční subjekt/subjekty, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv, provedený externí ratingovou agenturou, přičemž tento rating musí být převeden na hodnotící stupnici dle Moody's nebo Standard&Poors. V případě, že bude prováděn rating u více podnikatelů, kteří v žadateli dohromady uplatňují rozhodující vliv, musí každý z těchto podnikatelů získat minimální požadované ratingové hodnocení.

Je dotace určená také na pokrytí nákladů vzniklých školením zaměstnanců?

Školení je způsobilým výdajem pouze, pokud je součástí kupní ceny hmotného či nehmotného majetku (HW, SW, licence). V rámci režimu de minimis budou podpořeny také náklady na externě nakupované služby poradců a expertů, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a přímo souvisí s faktickou realizací projektu. Náklady na pořízení školení podporuje v širší míře program Educa.

Může být žadatelem i velký podnik (tj. subjekt nesplňující kritérium MSP)?

První Výzva programu je určena jak pro podniky kategorie MSP tak pro podniky, které tuto kategorii nesplňují.

PROGRAM POTENCIÁL

Program Potenciál podporuje zavádění a zvyšování kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Jakým způsobem se tyto kapacity budou monitorovat a vykazovat?

Pro projekty v rámci programu Potenciál je definován jeden základní závazný ukazatel - navýšení hodnoty pořízeného majetku. Výše investice je definována jako investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyjádřená v pořizovacích cenách. Pořízení tohoto majetku přímo souvisí s podporovanou činností vynaloženou za období od data přijatelnosti projektu do konce realizace projektu. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí 5 mil Kč, pro velké podniky pak 10 mil. Kč.

Jednou z podmínek programu Potenciál je minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku výlučně využívaného pro účely zajištění aktivit projektu ve výši 5 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč. Jedná se o způsobilé výdaje nebo celkové investiční náklady?

Nejedná se o způsobilé výdaje. Jedná se o investici do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku výlučně využívaného pro účely zajištění aktivit projektu. Žadatel si tedy může do tohoto kritéria zahrnout i výdaj (resp. investici do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), který není způsobilý, nicméně který přímo souvisí s projektem.

Po jak dlouhou dobu si může žadatel uplatnit jako způsobilý výdaj mzdy odborných pracovníků? Vztahuje se na tyto výdaje procentuální omezení dané Regionální mapou intenzity veřejné podpory?

Mzdy odborných pracovníků jsou způsobilým výdajem po dobu trvání projektu. Maximální délka trvání projektu činí 3 roky. Na mzdy odborných pracovníků stejně tak jako na pojistné, cestovné či služby poradců, expertů, studie se již nevztahuje žádné procentuální omezení. Regionální mapa intenzity veřejné podpory je aplikována pouze na investiční část způsobilých výdajů. Dotace na tyto výdaje je poskytována v režimu „de minimis“, tedy max. do výše 200 000 EUR v průběhu 3 let, a to pouze pro malé a střední podniky.

Může do programu Potenciál žádat akciová společnost, která za sebou nemá dvouletou historii a jejímž vlastníkem jsou drobní minoritní akcionáři, přičemž žádný z nich nemá rozhodující vliv?

Přestože program Potenciál umožňuje žádat o podporu i subjektům, které nemají dvouletou historii, musí být umožněno, aby byl proveden finanční rating za podnikatele, kteří v žadateli uplatňují rozhodující vliv. V tomto konkrétním případě tedy musí být možné provést rating za skupinu minoritních akcionářů, kteří dohromady uplatňují ve společnosti rozhodující vliv. Nicméně tito akcionáři musí být buď právnické osoby, nebo fyzické osoby - podnikatelé. Pokud jsou akcionáři převážně fyzické osoby - nepodnikatelé, není možno o podporu žádat, neboť nelze provést hodnocení finančního zdraví v podobě ratingu.

PROGRAM ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Může žadatel určitou kapacitu školicího střediska pronajmout jiným subjektům?

Ano, je to možné. Žadatel však musí zaručit, že se ve školicím středisku budou v nadpoloviční většině vzdělávat zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví. Do této většiny se totiž započítávají jak vlastní zaměstnanci tak i zaměstnanci podniků, jimž je školicí středisko pronajato. Ve zbytkové kapacitě je pak ve školicích prostorách možné školit například studenty, učně či zaměstnance nepodporovaných subjektů.

Lze z programu Školicí střediska získat dotaci na samostatné pořízení školicích programů a pomůcek?

Dotaci pouze na pořízení školicích programů a pomůcek charakteru dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku lze získat, pokud budou zachovány dolní a horní limity dotace pro celkový projekt (0,2-100 mil. Kč).

Lze na pořízené školicí pomůcce - například výrobní lince - část dne školit zaměstnance a ve zbývající době ji použít k běžné výrobě?

Bohužel nelze. Cílem projektu by měl být rozvoj dovedností zaměstnanců daného podniku, přičemž není přípustné využívat pořízené školicí pomůcky pro běžnou obchodní činnost podnikatele.

Pokud bude žadatel pronajímat prostory školicího střediska jiným subjektům, je možné tyto služby zpoplatnit?

Žadatel, který bude pronajímat plochu školicího střediska jiným subjektům, může tyto služby zpoplatnit běžnou tržní cenou, která je místně obvyklá v regionu žadatele.

Lze získat dotaci na provoz školicího střediska?

Bohužel nelze. Provozní náklady nejsou uznatelnými náklady v rámci tohoto programu.

Je možné zřídit školicí středisko v pronajatých prostorách? Pokud ano, je možné získat dotaci i na rekonstrukci těchto pronajatých prostor?

Školicí středisko

 
Nahrávám...
Nahrávám...