dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled častých dotazů a odpovědí

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled častých dotazů a odpovědí

Kde je možné získat informace o možnostech získání dotací v rámci PRV?

V novém programovacím období je možné získat dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, který je volně dostupný na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz), konkrétně sekce „Podpora z EU a národní dotace“. SZIF plní roli zprostředkujícího subjektu a poskytuje informace ke konkrétním výzvám pro podávání žádostí o dotaci, včetně příslušných pravidel a formulářů. Webový portál Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz), konkrétně sekce PRV/EAFRD.

Bude administrativa při přípravě žádostí jednodušší než tomu bylo v minulém období 2004 - 2006?

Ano, ŘO ve spolupráci se SZIF učinil dílčí kroky ke zjednodušení postupů při podávání žádostí o dotaci, přičemž nejvíce se jedná o zjednodušení samotného formuláře žádosti o dotace.

Mohu svůj projektový záměr konzultovat s někým na Ministerstvu zemědělství či SZIF?

Obecně nemůžeme konstatovat, že by pracovníci Ministerstva zemědělství nebo SZIF byli kapacitně schopni zvládnout „nápor“ dotazů ze strany potenciálních projektových žadatelů. Pokud ovšem má projektový žadatel již konkrétní představu a potřebuje vědět nebo si ověřit dílčí záležitosti k tomuto programu, tak je možné se obrátit na pracovníky svého příslušného RO SZIF.

Jak mám postupovat při zpracování projektu a vyplnění žádosti o dotaci?

Předně je nezbytné si pečlivě prostudovat aktuální verzi obecných podmínek pravidel pro žadatele (tzv. část A) a zároveň si prostudovat i příslušná specifická pravidla pro žadatele, která podrobněji rozvádí podmínky přípravy a realizace projektu v daném opatření/podopatření. Kromě tohoto se obecně také doporučuje nejdříve se podívat na tzv. preferenční kritéria pro dané opatření, která plní roli bodovací tabulky. Pokud je Váš projektový záměr mimo rámec těchto preferenčních kritérií, doporučujeme, buďto projekt podle nich upravit tak, aby stále byl uskutečnitelný, nebo jej raději vůbec nerealizovat.

Co znamená tzv. chybník?

Chybník je v procesu administrace již přijaté žádosti o dotaci vstřícný krok ze strany administrátorů tohoto programu vůči žadatelům. Po podání žádosti o dotaci na příslušný RO SZIF se nejdříve provádí kontrola formálních náležitostí, přičemž pokud existují určité nesrovnalosti v návrhu (např. nejsou správně sečteny čísla apod.), tak je žadatel písemně vyzván s uvedením těchto problematických okruhů, aby je napravil - zpravidla do 21 dní. Teprve poté je žádost postoupena věcnému hodnocení.

Jaké přílohy se předkládají k žádosti o dotaci?

Obecně nelze na tuto otázku odpovědět, protože téměř pro každé opatření a podopatření je seznam příslušných příloh různý. Proto je nutné si velmi dobře prostudovat příslušná specifická pravidla pro žadatele - viz otázka č. 4.

Jaká je vazba osy IV LEADER s ostatními osami PRV?

Projekty zaměřené na osu IV LEADER budou přijaty pouze za podmínky, že budou odpovídat ose III a ose I. Podrobnější specifikace podmínek je uvedena v příslušných specifických pravidlech.

Od čeho se odvíjí celková výše podpory?

Celková výše podpory se odvíjí od řady faktorů, a to jestli se jedná o projekt generující (výše podpory dle cenové mapy regionů soudržnosti) nebo negenerující

 
Nahrávám...
Nahrávám...