dnes je 29.9.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled aktuálně vyhlášených a plánovaných výzev k operačním programům, komunitárním programům, národním dotacím a investičním pobídkám

7.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5.6 Přehled aktuálně vyhlášených a plánovaných výzev k operačním programům, komunitárním programům, národním dotacím a investičním pobídkám

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Rozvoj měst a obcí

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/

Vyhlášené dotační tituly:

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – silnice

 • Zaměření dotačního titulu: Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN–T nebo propojuje urbanizační a regionální centra, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb; technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, vyjma chodníků).

 • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované kraji.

 • Termín: Kontinuální výzva končící 31. 12. 2013.

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – letiště

 • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a technické zhodnocení potřebné infrastruktury u veřejného mezinárodního civilního letiště (dráhy, terminál apod.).

 • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované kraji.

 • Termín: 31. 12. 2013.

Rozvoj urbanizačních center. Projekty – Integrovaný plán rozvoje měst

 • Zaměření dotačního titulu: Regenerace historických center a městských památkových rezervací. Revitalizace veřejných prostranství. Dopravní infrastruktura. Výstavba a technické zhodnocení škol. Technické zhodnocení zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb. Regenerace brownfields atd.

 • Příjemci podpory: Statutární města (Brno a Jihlava). Organizace zřizované statutárními městy. Nestátní neziskové organizace. Vzdělávací instituce. Malí a střední podnikatelé.

 • Termín: 31. 12. 2013.

Veřejné služby regionálního významu

 • Zaměření dotačního titulu: Zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb s regionálním významem. Podpora rozvoje a kvalitnější občanské vybavenosti. Zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu. Sociální integrace skupin postižených sociální exkluzí.

 • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované kraji.

 • Termín: 31. 12. 2013.

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury včetně pořízení technického zařízení pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu s prokazatelným nadregionálním dopadem na cestovní ruch. Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek nadregionálního i regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu (CR) v obcích nad 500 obyvatel (kulturní památky uvedené v seznamu kulturních památek ministerstva kultury k datu registrace projektu), včetně nezbytné doprovodné infrastruktury. Výstavba, technické zhodnocení, značení a úpravy cyklotras, stezek pro pěší a lyžaře, naučných a vinařských stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, odpočívadla apod.). Výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací včetně související doprovodné infrastruktury k turisticky využitelným objektům a památkám nadregionálního významu (např. k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k naučným stezkám, k turistickým stezkám apod.).

 • Příjemci podpory: Kraje. Obce. Svazky obcí. Organizace zakládané kraji nebo obcemi. Nestátní neziskové organizace. Právnické osoby s účastí samosprávy. Malí a střední podnikatelé.

 • Termíny: Příjem žádostí probíhá od 2 10. do 31. 12. 2013.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOZÁPAD

Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz

Vyhlášené dotační tituly:

Integrované projekty rozvojových center – IPRM: České Budějovice „Levý břeh Vltavy“

 • Zaměření dotačního titulu: Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace centra města a památkově chráněných objektů a území, příprava rozvojových území pro podnikání a služby, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny aj.), výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy, management a koordinace aktivit IPRM.

 • Příjemci podpory: Statutární město České Budějovice, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, obchodní společnosti, školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení, školské právnické osoby.

 • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 6. 2013.

Integrované projekty rozvojových center – IPRM: Plzeň „Plzeň – univerzitní město 2015“

 • Zaměření dotačního titulu: Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace centra města a památkově chráněných objektů a území, příprava rozvojových území pro podnikání a služby, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny aj.), výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy, management a koordinace aktivit IPRM.

 • Příjemci podpory: Statutární město Plzeň, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, obchodní společnosti, školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení, školské právnické osoby.

 • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 6. 2013.

Integrované projekty rozvojových center – IPRM: Plzeň „Evropské hlavní město kultury 2015“

 • Zaměření dotačního titulu: Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace centra města a památkově chráněných objektů a území, příprava rozvojových území pro podnikání a služby, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny aj.), výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy, management a koordinace aktivit IPRM.

 • Příjemci podpory: Statutární město Plzeň, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, obchodní společnosti, školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení, školské právnické osoby.

 • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 6. 2013.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROVÝCHOD

Zdroje informací: http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty

Vyhlášené dotační tituly:

Rozvoj regionálních center

 • Zaměření dotačního titulu: Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schválených integrovaných plánů rozvoje měst.

 • Příjemci podpory: Kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace.

 • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 12. 2013.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy

Vyhlášené dotační tituly:

Organizace a kooperace v cestovním ruchu

 • Zaměření dotačního titulu: Vývoj a zpracování produktů cestovního ruchu a produktových balíčků na úrovni síťování místních poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Aktivity směřující k vytváření společné nabídky cestovního ruchu a síťování místních aktérů cestovního ruchu. Organizační zajištění aktivit marketingového výzkumu trhu cestovního ruchu. Aktivity v oblasti marketingu a propagace na úrovni turistické oblasti. Místní školení a semináře – vzdělávací akce.

 • Příjemci podpory: Obce. Svazky obcí. Organizace zřizované obcemi. Nestátní neziskové organizace. Zájmová sdružení právnických osob.

 • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 25. 3. 2013.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY

Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

Vyhlášené dotační tituly:

Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

 • Zaměření dotačního titulu: Budování turistických stezek. Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť. Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem cestovního ruchu. Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem cestovního ruchu. Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu. Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostních zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů). Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.

 • Příjemci podpory: Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.

 • Termín: Příjem již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2013.

PROGRAMY A PODPORY ČMZRB

Zdroje informací:

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-obec,

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2.

Vyhlášené dotační tituly:

Municipální úvěry v programu MUFIS II

 • Zaměření dotačního titulu: Podpora je poskytována formou zvýhodněných úvěrů. Výše úvěru: maximálně 30 mil. Kč; splatnost úvěru: maximálně 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce předčasně splatit); úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru; výše úrokové sazby se stanovuje individuálně podle podmínek na finančním trhu; čerpání úvěru: po dobu až dvou let od data podpisu smlouvy o úvěru na základě předložených daňových či účetních dokladů (nedočerpání úvěru není sankcionováno); odklad splátek jistiny úvěru: až dva roky od data podpisu smlouvy o úvěru; zajištění úvěru: není vyžadováno s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se zvýšeným úvěrovým rizikem.

 • Příjemci podpory: Města a obce na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha.

 • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014 nebo při vyčerpání disponibilních prostředků.

Úvěr z Regionálního rozvojového fondu

 • Zaměření dotačního titulu: Úvěr může být čerpán na: terénní úpravy, včetně přípravy území, přístupové komunikace, výstavbu městské dopravní a technické infrastruktury pro podporu podnikání, výstavbu nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup existujících budov), využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání, výkupy majetku v případech potřebného scelení vlastnictví, dopravní infrastrukturu (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní dopravy, světelná dopravní signalizace, parkovací stání), technickou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, ČOV, plynofikace, elektrifikace včetně trafostanice), sportovní, kulturní a vzdělávací zařízení včetně jejich vybavení, úpravy parků a volnočasových ploch.

 • Příjemci podpory: Příjemcem úvěru z RRF může být město či obec v České republice, s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, nebo svazek měst a obcí, s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město.

 • Termín: Úvěry jsou poskytovány dle rozsahu disponibilních zdrojů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je oprávněno pozastavit příjem žádostí o úvěr z RRF nebo program předčasně ukončit.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Zdroje informací:

http://www.mpsv.cz/cs/7798,

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyzva-Ministerstva-vnitra-v-oblasti-intervence-3-4,

http://www.mpsv.cz/cs/11024,

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory,

http://www.mpsv.cz/cs/7794,

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2).

Vyhlášené dotační tituly:

Revitalizace veřejných prostranství

 • Zaměření dotačního titulu: Úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch; parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.); výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn; výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení; budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití. Projekty budou realizovány na deprivovaném území následujících měst: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo.

 • Příjemci podpory: Obce.

 • Termíny: Příjem žádostí probíhá průběžně. Informace o ukončení výzvy budou zveřejněny 20 dní předem.

Regenerace bytových domů

 • Zaměření dotačního titulu: Zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí; práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. Projekty budou realizovány na deprivovaném území následujících měst: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo.

 • Příjemci podpory: Vlastníci bytových domů – obce, bytová družstva či další obchodní společnosti; vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek; další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům; u zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov: obce a nestátní neziskové organizace.

 • Termíny: Příjem žádostí probíhá průběžně. Informace o ukončení výzvy budou zveřejněny 20 dní předem.

Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením

 • Zaměření dotačního titulu: Revitalizace veřejných prostranství; regenerace bytových domů.

 • Příjemci podpory: Projekty budou realizovány v sociálně vyloučené romské lokalitě na deprivovaném území následujících měst: Brno, Kladno, Most, Orlová, Ostrava, Přerov.

 • Termíny: Příjem žádostí probíhá průběžně. Informace o ukončení výzvy budou zveřejněny 20 dní předem.

Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

 • Zaměření dotačního titulu: Zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce. V rámci první uvedené aktivity bude podpora zaměřena na: domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro terénní služby, zázemí pro management, humanizaci – investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních.

 • Příjemci podpory: Kraje a obce.

 • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2013.

Investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejohroženějších sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

 • Zaměření dotačního titulu: 1) Investice do následujících druhů a forem sociálních služeb: odborné sociální poradenství – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby; nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní, popřípadě terénní forma poskytování sociální služby; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní, popřípadě ambulantní forma poskytování sociální služby; terénní programy – terénní forma poskytování sociální služby; sociální rehabilitace – terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby; krizová pomoc – terénní, ambulantní, pobytová forma poskytování sociální služby; kontaktní centra – ambulantní, popřípadě terénní forma poskytování sociální služby; domy na půl cesty – pobytová forma poskytování sociální služby; azylové domy – pobytová forma poskytování sociální služby; raná péče – terénní forma poskytování sociální služby; podpora samostatného bydlení – terénní forma poskytování sociální služby; pečovatelská služba – terénní forma poskytování sociální služby. 2) Dále lze podporovat investice do komunitních center a dalších činností v sociálně vyloučených romských lokalitách.

 • Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace.

 • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2013.

Vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

 • Zaměření dotačního titulu: Posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to výstavbou nových zařízení nebo rekonstrukcí stávajících středisek ve vlastnictví státu. Zlepšení materiálového technického zázemí školicích středisek.

 • Příjemci podpory: Organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti.

 • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2013.

Národní podpora cestovního ruchu – prioritní osa 4a (Cíl Konvergence)

 • Zaměření dotačního titulu: Podporované aktivity: a) zavedení národního informačního systému; b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly); c) podpora marketingu na národní

 
Nahrávám...
Nahrávám...