dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Marketing

27.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Představení programu Marketing

Program je zaměřen na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.

Na co lze žádat:

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

Indikátory (výstupy projektu)

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:
- Výkony
- Vývoz podpořených podniků
- Počet vytvořených pracovních míst

b) Povinné k naplnění (zde musíte splnit cílovou hodnotu):

- Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí

Způsobilí žadatelé:

 • Malé a střední podniky.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 200 tis. Kč, maximální příspěvek je 5 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

 • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu  – pronájem, zřízení a provoz stánku.
 • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem.
 • Marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích (výdaje jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy).
 • Blížší specifikace způsobilých výdajů viz:

http://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/10/MKT_V%C3%BDzva-II_P%C5%99%C3%ADloha-1_Vymezen%C3%AD-zp%C5%AFsobil%C3%BDch-v%C3%BDdaj%C5%AF.pdf

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing
 • Způsobilé výdaje nad 500 tis. Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů.
 • Výstupy projektů (účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, propagační materiály) nesplňující Pravidla způsobilosti výdajů a Pravidla pro publicitu.
 • Organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací.
 • Propagační materiály pouze v českém jazyce.
 • Služby a produkty agentury CzechTrade.
 • Návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje apod.
 • Výdaje na povinnou publicitu projektu.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet výzvy – 450 mil. Kč.
 • Forma podpory – dotace.
 • Míra podpory – max. 50 % celkových způsobilých výdajů.
 • Výše dotace – min. 200 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.
 • Podpora účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí v projektu této Výzvy je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku (účast na veletrzích a výstavách) v režimu dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, max. 500 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.
 • Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis., max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Poskytnutí podpor na tvorbu marketingových propagačních materiálů je vždy podmíněno poskytnutím podpory na účast MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí, resp. jejich
 
Nahrávám...
Nahrávám...