dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Marketing OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9
Představení programu Marketing OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.

Podporované aktivity

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.

 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

Nepodporované aktivity

 • Prostá obnova majetku.

 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následujícíindikátory1:

Povinné k výběru:

 • Výkony.

 • Vývoz podpořených podniků.

Povinné k naplnění:

 • Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Oprávnění žadatelé:

 • Malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální výše příspěvku na projekt je stanovena na 200 tisíc Kč.

 • Maximální výše příspěvek činí 5 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následující výdaje:

 • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – maximálně 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku.

 • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem.

 • Marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích (výdaje jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy).

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

 • Leasing.

 • Způsobilé výdaje nad 500 tisíc Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů.

 • Výstupy projektů (účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, propagační materiály), které nesplňují Pravidla způsobilosti výdajů a Pravidla pro publicitu.

 • Organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací.

 • Propagační materiály pouze v českém jazyce.

 • Služby a produkty agentury CzechTrade.

 • Návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje apod.

 • Výdaje na povinnou publicitu projektu.

Finanční kritéria výzvy

 • Plánovaná alokace: 300 000 000 Kč.

 • Minimální příspěvek: 200 000 Kč.

 • Maximální příspěvek:5 000 000 Kč.

 • Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory:

 • Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

 • Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů, maximálně 150 tisíc Kč na jeden veletrh nebo výstavu v zahraničí.

 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 %

 
Nahrávám...
Nahrávám...