dnes je 29.9.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Inovace, Inovační projekt v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Představení programu Inovace, Inovační projekt v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program Inovace – Inovační potenciál podporuje zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů, způsobů prodeje a na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty.

Podporované aktivity

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).

 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).

 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Nepodporované aktivity

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižování energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.

 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory1:

Povinné k výběru:

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.

 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.

 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci výzkumu a vývoje – ženy.

 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh.

 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik.

Povinné k naplnění:

 • Počet zavedených inovací.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální výše příspěvku na projekt je stanovena na 1 milion Kč;

 • Maximální výše příspěvek činí 100 milionů Kč, resp. 200 milionů Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následující výdaje:

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.

 • Pořízení staveb/stavebních prací do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů Ústavu racionalizace ve stavebnictví.

 • Technologie.

 • Software a data.

 • Práva k užívání duševního vlastnictví.

 • Certifikace produktů.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

 • Leasing.

 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací.

Finanční kritéria výzvy

 • Plánovaná alokace: 4 000 000 000 Kč.

 • Minimální příspěvek: 1 000 000 Kč.

 • Maximální příspěvek: 200 000 000 Kč.

 • Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory:

 • Malý podnik – 45 %.

 • Střední podnik – 35 %.

 • Velký podnik – 25 %.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

 • 1. kolo – hodnocení předběžných

 
Nahrávám...
Nahrávám...