dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Školicí střediska v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11
Představení programu Školicí střediska v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích programů.

Oprávněnými žadateli jsou malé a střední podniky.

Podporované aktivity

 • Výstavba nových školících center.

 • Rekonstrukce stávajících školících center.

 • Pořízení vybavení školících prostor (nábytek, IT vybavení, praktické pomůcky apod.).

 • Pořízení vzdělávacích programů.

 • V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Nepodporované aktivity

 • Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní činnost).

 • Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativní/výrobní účely žadatele).

 • Realizace vzdělávacích aktivit mimo rámec křížového financování.

 • Pořízení pozemků a budov.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory1:

Povinné k výběru:

 • Celkový počet účastníků.

Povinné k naplnění:

 • Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP.

Oprávnění žadatelé:

 • Malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální výše příspěvku na projekt je stanovena na 500 tisíc Kč.

 • Maximální výše příspěvku činí 5 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následující výdaje:

 • Pro aktivitu a):

  1. Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby, patenty, poznatky), dodatečné režijní a provozní náklady.
  2. Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě.
  3. Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje.
 • Pro aktivitu b):

  1. Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.
 • Pro aktivitu c):

  1. Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím.
 • Pro aktivitu d):

  1. Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

 • Leasing.

Finanční kritéria výzvy

 • Plánovaná alokace: 500 000 000 Kč.

 • Minimální příspěvek: 500 000 Kč.

 • Maximální příspěvek: 5 000 000 Kč.

 • Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory:

Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení činnosti, je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

V případě podpory vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory vzdělávacího projektu přesáhnout:

 • 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, maximálně však 100 tisíc Kč;

 • 50 % způsobilých výdajů pro střední podniky, maximálně však 200 tisíc Kč

Hodnocení projektu

 • Agentura Czechinvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE).

 • Hodnotitelé dle výběrových kritérií a posudků (2 interní hodnotitelé).

 • Souhrnný výběr projektů provede výběrová komise.

 • Na základě závěru výběrové komise vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace řídící orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace

 
Nahrávám...
Nahrávám...