dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015 - 3. část

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015 – 3. část

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko

Dotační titul: SC 1.1: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Zaměření výzvy: Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice. Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti. Rozvoj společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik.

Příjemci dotací: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: SC 2.1: Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních a kulturních zdrojů regionu

Zaměření výzvy: Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů. Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.

Příjemci dotací: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; nestátní neziskové organizace; evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky; asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: SC 3.1: Zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce

Zaměření výzvy: Příprava a realizace společného vzdělávání (studijní programy, výměnné pobyty studentů a pedagogů). Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce. Rozvoj jazykového vzdělávání (českého a polského jazyka) v rámci školského systému.

Příjemci dotací: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: SC 4.1: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Zaměření výzvy: Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.

Příjemci dotací: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: SC 4.2: Zlepšení spolupráce a soužití místních komunit ve společném regionu

Zaměření výzvy: Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.

Příjemci dotací: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: SC 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu

Zaměření výzvy: Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur; vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace; zajištění fungování monitorovacího systému. Naplňování komunikační strategie, poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu a příjemcům. Vypracování evaluací, studií a analýz.

Příjemci dotací: Subjekty podílející se na implementaci programu.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Operační program Rybářství

Dotační titul: 2.1 Inovace

Zaměření výzvy: Dotaci lze poskytnout na: a) rozvíjení v akvakulturních hospodářstvích technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují životní podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce, b) vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh, nových nebo podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, c) zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů.

Příjemci dotací: Podniky akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu).

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: 2.2 Produktivní investice do akvakultury

Zaměření výzvy: Dotaci lze poskytnout na: a) produktivní investice do akvakultury, b) diverzifikaci produkce akvakultury a chovaných druhů, c) modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury, d) zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory, f) investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty těmto produktům, g) obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna, h) diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.

Příjemci dotací: Podniky akvakultury.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systém s dočiťováním

Zaměření výzvy: Dotaci lze poskytnout na: i) investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury, j) prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody.

Příjemci dotací: Podniky akvakultury.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: 2.5 Akvakultura poskytující enviromentální služby

Zaměření výzvy: Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich dohledem.

Příjemci dotací: Podniky akvakultury.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Dotační titul: 5.3. Investice do zpracování produktů

Zaměření výzvy: Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury: a) přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady, b) zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky, c) podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu, d) týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností, e) týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, f) vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

Příjemci dotací: Podniky akvakultury.

Datum vyhlášení výzvy: červen 2015.

Operační program Životní prostředí

Dotační titul: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Zaměření výzvy: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Příjemci dotací: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

Datum vyhlášení výzvy: 04-06/2015.

Dotační titul: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Zaměření výzvy: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Příjemci dotací: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

Datum vyhlášení výzvy: 7-9/2015.

Dotační titul: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Zaměření výzvy: Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Příjemci dotací: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty.

Datum vyhlášení výzvy: 07-09/2015.

Dotační titul: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Zaměření výzvy: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit”.

Příjemci dotací: Kraje, obce,

 
Nahrávám...
Nahrávám...