dnes je 20.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Aplikace v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Představení programu Aplikace v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program APLIKACEje zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu1 a experimentálního vývoje2, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje.

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty a organizace prov ýzkum a šíření znalostí.

Podporované aktivity

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítě IraSME3.

Nepodporované aktivity

 • Zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center.

 • Základní výzkum.

 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následujícíindikátory4:

Povinné k výběru:

 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.

 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci výzkumu a vývoje – ženy.

 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

 • Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami.

Povinné k naplnění:

 • Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty.

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí5.

Žádost mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 milion Kč;

 • Maximální příspěvek je 100 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány následující výdaje:

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.

 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účel projektu.

 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.

 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

 • Leasing.

Finanční kritéria výzvy

 • Plánovaná alokace: 2 000 000000 Kč.

 • Minimální příspěvek: 1 000 000 Kč.

 • Maximální příspěvek:100 000 000 Kč.

 • Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory - průmyslový výzkum:

 • Malý podnik – 70 %.

 • Střední podnik – 60 %.

 • Velký podnik – 50 %.

Intenzita podpory - průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce:

 • Malý podnik - 80 %.

 • Střední podnik - 75 %.

 • Velký podnik - 65 %.

Intenzita podpory - experimentální výzkum:

 • Malý podnik – 45 %.

 • Střední podnik – 35 %.

 • Velký podnik – 25 %.

Intenzita podpory - experimentální vývoj v případě účinné spolupráce:

 • Malý podnik - 60 %.

 • Střední podnik - 50 %.

 • Velký podnik - 40 %.

Účinná spolupráce - definice

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v

 
Nahrávám...
Nahrávám...